ปัจจัยด้านการใช้งานและการเก็บรักษาที่มีผลต่อสุขภาพ เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีสำหรับบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา

Main Article Content

ปรานี แก้วสิงห์
พิไลพร ฉัตราธิกุล
ศรายุทธ วงศ์เหลา
ศิรประภา บุศยพงศ์ชัย
นลินรัตน์ โททำ
พัชรินทร์ หมื่นสายญาติ
ภูพิงค์ เอกะวิภาต

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสี ได้แก่ เสื้อตะกั่ว ปลอกคอตะกั่ว เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกัน อันตรายจากรังสี สำหรับบุคลากรที่ใช้งานเครื่อง Fluoroscopeในห้องผ่าตัดและห้องหัตถการ รังสีร่วมรักษา การดูแลรักษาเครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีให้อยู่ในสภาพใช้งานได้มีความสำคัญ ต่อความปลอดภัยต่อรังสีของบุคลากร
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพในแง่ของความหนาแน่นและรอยชำรุดของเสื้อตะกั่ว และปลอกคอ ตะกั่ว สำหรับบุคลากรสถาบันประสาทวิทยาและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คุณภาพของเครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีลดลง
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเมื่อได้รับการอนุมัติให้ทำการศึกษาจากคณะกรรมการวิจัย สถาบันประสาทวิทยาแล้วจึงจัดทำแบบบันทึกและเริ่มทำการเก็บข้อมูลเครื่องแต่งตัว ป้องกันรังสีที่มีใช้ทั้งหมดในสถาบันประสาทวิทยาโดยเก็บข้อมูล ชนิด อายุการใช้งานสังเกตวิธีการเก็บรักษาและวิธีการใช้งานใช้เครื่อง Fluoroscope ตรวจสอบความหนา ตำแหน่งรอยชำรุด และวัดขนาดรอยชำรุด สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีมีทั้งหมด 36 ตัว ประกอบด้วย เสื้อตะกั่วชุดยาว 10 ตัว เสื้อตะกั่ว (ชุด 2 ชิ้น) 13 ตัว กระโปรงตะกั่ว (ชุด 2 ชิ้น) 13 ตัว และปลอกคอตะกั่ว 15 ชิ้นพบว่าเสื้อตะกั่ว ชำรุดหมดสภาพใช้งานแล้ว 1 ตัวขำรุดเล็กน้อยแต่ยังใช้งานได้ 4 ตัว กระโปรงและ ปลอกคอตะกั่วไม่พบรอยชำรุดจากการสังเกตการเก็บรักษาเครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีพบว่า การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง 9 ชิ้น (ร้อยละ 17.7) วิธีการใช้งานถูกต้อง ร้อยละ 100
สรุป: เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีไม่มีรอยชำรุดร้อยละ 90.2 ชำรุดเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ ร้อยละ 7.8 ชำรุดใช้งานไม่ได้เลยร้อยละ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำรุดของเครื่องแต่งตัว ป้องกันรังสีเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Punkla W, Luangnateetap U, Chinachot T., et al. The quality assessment of lead apron being used in the operating rooms, Siriraj Hospital. Thai J Anesthesiology 2009;35:3:198-203.
2. Bannazadeh M, Altinel O, Kashyap VS, Sun Z, Clair D, Sarac TP. Patterns of procedure-specific radiation exposure in the endovascular era: impetus for further innovation. J Vasc Surg 2009;49:6:1520-4.
3. Lambert K, McKeon T. Inspection of lead aprons: criteria for rejection. Health Phys 2011 ;80;5 Suppl: S67-9.
4. Stam W, Pillay M. Inspection of lead aprons: a practical rejection model. Health Phys 2008 ;95 : Suppl2 : S133-6.
5. Department of Human Service. Advisory information to assist in the testing of lead aprons used in diagnostic radiology departments. [Internet], Radiation safety program, Noveber 26, 2009 from www.health.vic.gov.au/environment/radiation/
6. Vano E, Gonzalez L, Fernandez JM, Alfonso F, Macaya C. Occupational radiation doses in interventional cardiology: a 15-year follow-up. Br J Radiol 2006;79:941:383-8.
7. Von Wrangel A, Cederblad A, Rodriguez-catarino M. Fluoroscopically guided percutaneous vertebroplasty: assessment of radiation doses and implementation of procedural routines to reduce operator exposure. Acta Radiol 2009;50:5:490-6.
8. Scuderi GJ, Brusovanik GV, Campbell DR, Henry RP, Kwon B, Vaccaro AR. Evaluation of non-lead-based protective radiological material in spinal surgery. Spine J 2006;6:5:577-82.
9. Murphy PH, Wu Y, Glaze SA. Attenuation properties of lead composite aprons. Radiology 1993;186:1:269-72.
10. Glaze S, LeBlanc AD, Bushong SC. Defects in news protective aprons. Radiology 1984;152:1:217-8.
11. McCaffrey JP, Shen H, Downton B, Mainegra-hing E. Radiation attenuation by lead and nonleaded materials used in radiation shielding garments. Med Phys 2007;34:2:530-7.
12. Witrak BJ, Sprawls P. Maternity lead apron. Radiology 1984;150:2:597.
13. Kuon E, Schmitt M, Dahm JB. Significant reduction of radiation exposure to operatorand staff during cardiac interventions by analysis of radiation leakage and improved lead shielding. Am J Cardiol 2002;89:1:44-9.
14. Duran EB, Phillips B. Rejection criteria for defects in lead apparel used for radiation protection of X-ray workers. [Internet], British Columbia Centre for Disease Control : Radiation protection services ; 2003 [cited 2012 April 9], Available from : http//www.bccdc.org/down load/pdf/rps.