เผยแพร่แล้ว: 2018-06-15

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ

มัณทนา จิระกังวาน, สาวิตรี สารพล

121-129

ปัจจัยด้านการใช้งานและการเก็บรักษาที่มีผลต่อสุขภาพ เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีสำหรับบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา

ปรานี แก้วสิงห์, พิไลพร ฉัตราธิกุล, ศรายุทธ วงศ์เหลา, ศิรประภา บุศยพงศ์ชัย, นลินรัตน์ โททำ, พัชรินทร์ หมื่นสายญาติ, ภูพิงค์ เอกะวิภาต

131-138

Medication Education Why Should We Teach "Thought Process"

ประพันธ์ ยอดนพเกล้า

77-80