ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ

Main Article Content

มัณทนา จิระกังวาน
สาวิตรี สารพล

บทคัดย่อ

บทนำ: การวิจัยทางการพยาบาลเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ พยาบาลวิชาชีพ จึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการวิจัย สามารถ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำความรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยมาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัยต่อความรู้ และสมรรถนะด้านการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง (quasi-experimental research one group pretest-posttest)
วิธีการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา นักวิจัย R to R จำนวน 51 รายดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล 2) แบบประเมินความรู้ด้านการวิจัย 3)แบบประเมินสมรรถนะด้านการ ทำวิจัย และ 4) คู่มือสำหรับการตอบแบบประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ มีขั้นตอนดำเนินการวิจัยคือ 1. ขั้นเตรียมการและวางแผน 2. ขั้นการปฏิบัติ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research; R to R) 3. ขั้นประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ ทดสอบที (paired t-test)
ผลการวิจัย: พบว่าภายหลังการอบรมคะแนนความรู้ด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพสูงกว่า ก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสมรรถนะด้านการทำวิจัยของ พยาบาลวิชาชีพภายหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างงานวิจัยได้ 37 เรื่อง
สรุป: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักวิจัย R to R ซึ่งประกอบด้วยการอบรมกระบวนการวิจัยและการฝึกปฏิบัติการทำวิจัย 4 ระยะ สามารถเพิ่มความรู้ด้านการวิจัย และเพิ่มสมรรถนะด้านการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพได้ ผู้บริหารสามารถนำรูปแบบ การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพไปใช้ในการอบรมบุคลากร และ กระตุ้นให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. วิไลพรรณ สมบุญตนนท์. บทความวิชาการ : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกับการวิจัย. [ออนไลน์].2552. [26 ตุลาคม 2553]; เข้าถึงได้จาก : URL: https://www.bent.ac.th/it/news2.php?id=5
2. ศิริพร ขัมภลิขิต. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ. [ออนไลน์]. 2556. [16 ตุลาคม 2556]; เข้าถึงได้จาก :URL: https://www.nu.msu.ac.th/newsin/news2008/6Life.pdf.
3. วิภาดา คุณาวิกติกุล. การวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล. พยาบาลสาร 2548;32:1-6.
4. สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์การบริการระดับประเทศ ฉบับปี พ.ศ.2551-2555. กรุงเทพๆ: สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ); 2550.
5. นฤมล อารยะพิพัฒน์. การพัฒนาสมรรถนะทักษะการวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น. [ออนไลน์]. 2553.[16 ตุลาคม 2556]; เข้าถึงได้จาก : URL; https://www.kkdtc.go.th/center/images/fbfiles/fUes/r4.pdf
6. กุลวดี อภิชาตบุตร, สมใจ ศิระกมล. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ. พยาบาลสาร 2548;32:7-23.