การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ยา Etoricoxib กับยาหลอกเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ ได้รับการขูดมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก

Main Article Content

อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการลดความเจ็บปวดของยา Etoricoxib ร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของ
ปากมดลูกในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูก
รูปแบบการวิจัย: Double-blinded, randomized, placebo-controlled trial
วิธีการศึกษา: กลุ่มผู้ป่วยนอกจำนวน 80 คนได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก อายุ 35-60 ปี ที่ต้องได้รับการขูดมดลูกโดยวิธีการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก (Paracervical block) โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม 40 คนแรกได้รับยา Etoricoxib 120 mg. และ 40 คนต่อมาได้รับยาหลอก ประเมินผลโดยการวัดความเจ็บ ปวดหลังจากขูดมดลูกโดยใช้ visual analog pain score โดยการวิจัยนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สถิติ: Student’s t-test, Mann-Whitney U-test, and Chi-squared test
ผลการศึกษา: ความรุนแรงของความเจ็บปวดหลังจากการขูดมดลูกในผู้ป่วยที่ได้รับยา Etoricoxib ต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (median visual analog pain score 48 ต่อ 61, p = 0.001) จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาพาราเซตตามอลในกลุ่มที่ได้รับยา Etoricoxib น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (2.2 ±1.7 ต่อ 3.2 ± 1.7 เม็ด P = 0.011) และไม่พบผลข้างเคียงจากการศึกษานี้
สรุป: การให้ยา Etoricoxib 120 mg. ร่วมกับการฉีดยาชาด้านข้างของปากมดลูก (paracervical block) สามารถลดความเจ็บปวดระหว่างการขูดมดลูกได้ อย่างไรก็ตามความแรงของความเจ็บปวดที่ลดลงได้ไม่ได้มีความสำคัญในทางปฏิบัติมากนัก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Aimakhu VE, Ogunbode O. Paracervical block anesthesia for minor gynecologic surgery.Int J Gynaecol Obstet 1972;10:66-71.

Chanrachakul B, Likittanasombut P, O-prasertsawat P, Herabutya Y. Lidocaine versus plain saline for pain relief in fractionak curettage : a randomized controlled trial. Obset Gynecol 2001;98:592-5.

Poomtavorn Y, Phupong V. Prospective randomized, double- blinded, placebo-controlled trial of preoperative rofecoxib for pain relief in uterine curettage. Arch Gynecol Obstet 2005;23:115-8.

Rattanachaiyanont M, Leerasiri P, Indhavivadhana S. Effectiveness of intrauterine anesthesia for pain relief during fractional curettage. Obstet Gynecol 2005;106:533-9.

Allen RH, Kumar D, Fitzmaurice G, Lifford KL, Gokdberg AB. Pain management of first-trimester surgical abortion : effects of selection of local anesthesia with and without lorazepam or intravenous sedation. Contraception 2006;74:407-13.

Owolabi OT, Moodley J. A randomized trial of pain relief in termination of pregnancy in South Africa. Trop Doct 2005;35:136-9.

Phitayawechwiwat W, Thanantaseth C, AyudhyaNI, Prasertsawat P, Kongprasert J. Oral etoricoxib for pain relief during fractional curettage : a randomized controkked trial. J Med Assoc Thai 2007;90:1053-7.

Buppasiri P, Tangmanowutikul S, Yoosuk W. Randomized controlled trial of mefenamic acid vs paracervical block for relief of pain for outpatient uterine curettage. J Med Assoc Thai 2005;88:881-5.

Hawkey CJ. Cox-1 and cox-2 inhibitors. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15:801-20.

Gottesdiener K, Schnitzer T, Fisher C, et al. Results of a randomized, dose-ranging trial of etoricoxib in patients with ostearthritis. Rheumatology (Oxford) 2002;41:1052-61.

Riendeau D, Percival MD, Brideau C, et al. Etoricoxib (MK -0663) : preclinical profile and comparison with other agents that selectively inhibit cyclo-oxygenase-2. J Pharmacol Exp Ther 2001;296:558-66.

Malmstrom K, Kotey P, Cichanowitz N, Daniels S,Desjardins PJ. Analgesic efficacy of etoricoxib in primany smenorrheal: results of a randomized, controlled trial. Gynecol Obstet Invest 2003;56:65-9.

Liu W, Loo CC, Chiu JW, Tan HM, Ren HZ, Lim Y. Analgesic efficacy of pre-operative etoricoxib for termination of pregnancy in an ambulatory centre. Singapore Med J 2005; 46:397-400.