ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ชวมัย สืบนุการณ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวการณ์ตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่น (อายุ10-19ปี) ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภ์, การคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีตั้ง ครรภ์กลุ่มปกติ (อายุ 20-34 ปี) แต่มีบางการศึกษายังรายงานไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดในโรงพยาบาลสุรินทร์ รวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นกับสตรีตั้งครรภ์กลุ่มปกติ (กลุ่มควบคุม)
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์
ชนิดการศึกษา: Retrospective control study
วิธีการศึกษา: วิเคราะห์กลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นและกลุ่มควบคุม จำนวน 19,985 ราย ที่คลอดระหว่างวัน ที 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2553 จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Delivery center ของหน่วยห้องคลอด โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ ของการตั้งครรภ์ การคลอด และผลลัพธ์ของทารกแรกเกิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS คำนวณอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ โดยมีช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญ ร้อยละ 95
ผลการศึกษา: กลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นจำนวน 3,176 ราย สตรีตั้งครรภ์กลุ่มปกติ (กลุ่มควบคุม) 16,809 ราย อุบัติการณ์สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ร้อยละ 13.82 จากสตรีตั้งครรภ์คลอดทั้งหมด (ทุกกลุ่มอายุ) พบการฝากครรภ์ด้อยคุณภาพในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (41.1% กับ 23.3% P = 0.001) และมีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจาง (RR = 0.65 ; 95%CI = 0.61-0.71) ภาวะคลอดก่อนกำหนด (RR = 0.49;95%<ะ1 = 0.44-0.55) การคลอดเองทางช่องคลอด (RR = 0.44 ; 95%CI = 0.40-0.47) การคลอดทารกน้ำหนักตัวน้อย (RR = 0.47 ; 95%(ะ1 = 0.43-0.52) คะแนน Apgar ที่ 1 นาที 7 (RR = 0.75 ; 95%CI = 0.62-0.90) คะแนน Apgar ที่ 5 min 7 (RR = 0.72 ; 95%CI = 0.55-0.95) แต่พบโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าในกรณีการผ่าตัดคลอด (RR = 2.07 ; 95%CI = 1.90-2.26) และการใช้หัตถการช่วยคลอด (RR = 1.83 ; 95%CI = 1.57-2.13).
สรุป: พบอุบัติการณ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดในโรงพยาบาลสุรินทร์ ร้อยละ 13.82 และ พบการตั้งครรภ์ด้อยคุณภาพในกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญ ในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนกำหนด การคลอดทารกน้ำหนักน้อย และการมีคะแนน Apgar ที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ปกติ อย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

WHO. Definitions, in Adolescent Pregnancy. Department of Reproductive Health and Research World Health Organization Geneva. 2004: 5.

สุวิทย์ จิตภักดีบดินทร์. อุบัติการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. เวชสาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2006;30:39-45.

วิศิษฐ์ สนปี. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิธีคลอดและผลของการตั้งครรภ์โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2546-2548. พุทธชินราชเวชสาร 2549;23(1):21-31.

Suebnukarn K, Phupong V. Pregnancy Outcomes in Adolescent < 15 Years Old. J Med Asoc Thai 2005;88(12):1758-62.

Eure CR, Lindsay MK, Graves WL. Risk of adverse pregnancy outcomes in young adolescent parturient in an inner-city hospital. Am J Obstet Gynecol 2002;189:918-20.

Densiriaksorn S. The incidence and complications of teenage pregnancy at Nongkhai Hospital. Chula Med J 2008;52(5):321-30.

วศิน จงเจริญพรชัย. ผลการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น (อายุ <20ปี). วารสารการแพทย์ เขต 6-7 2549;25(1):23-8.

พีระยุทธ สานุกูล, เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์. ผลการตั้งครรภ์และการคลอดของวัยรุ่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2008;3(1):97-102.

บรรพจน์ สุวรรณชาติ, ประภัสสร เอื้อลลิตชูวงศ์. อายุมารดากับผลของการคลอด. ศรีนครินทร์ เวชสาร 2550;22(4):401-7.

Gupta N, Kiran U, Bhal K. Teenage pregnancies : Obstetric characteristics and outcome. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2008;137:165-71.

กฤษณา บัวแสง. ผลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่โรงพยาบาลบางละมุง. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2553;27(3):155-62.

Geist RR, Beyth Y, Shashar D, Beller U, Samueloff A. Perinatal outcome of teenage pregnancies in a selected group of patients. Journal Pediatric Adolescent Gynecology 2006;19:189-93.

ชุมพล คักดิ์ญานนท์. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรงพยาบาลสมุทรปราการ.พุทธชินราชเวชสาร 2550;24(2):120-8.

Chen XK, Wen SW, Fleming N, Demissie K, Rhoads GG, Walker M. Teenage pregnancy and adverse birth outcomes : a Large population based retrospective cohort study. International Journal of Epidemiology 2007; 36:368-73.

Watcharaseranee N. Pinchantra P. Piyaman S. The Incidence and Complications of Pregnancy at Chonburi Hospital. J Med Assoc Thai 2006;89:118-23.

Aruda MM, McCabe M, Burke p, Litty C. Adolescent Pregnancy Diagnosis and Outcomes: A Six-Year Clinical Sample. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology 2008;21: 17-9.

Briggs MM, Hopman WM, Jamieson MA. Comparing pregnancy in adolescents and adults obstetric outcomes and prevalence of anemia. Journal Obstetric Gynaecology Canada 2007; 29(7): 546-55.

Isaranurug S, Mo-suwan L. and Choprapawon C. Differences in Socio- Economic Status, Service utilization, and Pregnancy Outcomes between Teenage and Adult Mothers. Journal Medical Association Thailand 2006;89(2):145-51.

Klein L. Antecedents of teenage pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1978;21:1151-9.

Piyasil V. Anxiety and depression in teenage mothers : a comparative study. J Med Assoc thai 1998; 81:125-9.

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554. แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10 ในฃ่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554. นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ; 2550.

Hamilton BE, Martin JA, Ventura SJ. Births : Preliminary Data for 2009. National Vital Statistics Reports 2010;59(3):1-14.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว. (สืบค้นข้อมูลเมื่อ 19 ธันวาคม 2553, ที่ https://www.saiyai- rakhospital.com/newdemo/admin/ user_report.html). 2553.

Darroch JE, Singh S, Frost JJ. Differences in teenage pregnancy rate among five developed countries. The roles of sexual activities and contraceptive use. Fam Plann Perspect 2001; 33: 244-50.

Conde-Agudelo A, Belizan JM. Lammers C. Maternal - perinatal morbidity and mortality associated with adolescent pregnancy in Latin America : Cross-sectional study. American Journal of obstetric and Gynecology 2005;192:342-9.

Treffer PE, Olukoyab AA, Fergusonb BJ, Liljestrand c. Care for adolescent pregnancy and childbirth. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2001; 75:111-21.

Jahromi BN, Daneshvar A. Pregnancy outcome of paturients below 16 years of age. Saudi Medical Journal 2005;26:1417-9.

Buhachat R, Pinjaroen S. Teenage primi- gravida and low birthweight delivery. Songkla Medical Journal 1998;16:113-23.

Bukulmez o, Deren o. Perinatal outcome in adolescent pregnancies: a case-control study from a Turkish university hospital. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2000;88:207-12.

Gilbert W, Jandial D, Field N, Bigelow P, Danielsen B. Birth outcomes in teenage pregnancies. Journal Maternal Fetal Neonatal Medicine 2004; 16(5): 265-70.

Rocha R, Eduardo de S. Eduardo PS, Erica SN, Antonio CF, Cristina G. Prematurity and Low birth weight among Brazilian Adolescent and Young Adults. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology 2010;23:142-5.

Pallitto CC, Murillo V. Childhood Abuse as a Risk Factor for Adolescent Pregnancy in El Salvador. Journal of Adolescent Health 2008;42:580-6.

Elizabeth W. Understanding the association between teenage pregnancy and inter generational factors : A comparative and analytical study. Increased risks of neonatal and post neonatal mortality associated with teenage pregnancy had different explanations Midwifery 2009; 25: 147-54.

Thato S, Rachukul S, Sopajaree C. Obstetrics and perinatal outcomes of Thai pregnant adolescents : a retrospective study. International Journal of Nursing Study 2007;44:1158-64.

Van Eyk N, Allen LM, Sermer M, David VJ. Obstetric outcome of adolescent pregnancy. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology 2000;13:96.

Keskinoglu P, Bilgic N, Picakiefe M, Giray H, Karakus Gnay T. Perinatal Outcomes and risk factors of Turk andolescent mothers. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology 2007; 19-24.

ยศ ตีรวัฒนานนท์, ปิยะ หาญวรวงศ์ขัย, จงกล เลิศเธียรดำรง, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2545; 11(5):630-7.

Kara F, Uygur D, Esiladagla NY. Adolescent pregnancy and cesarean delivery International. Journal of Gynecology and Obstetrics 2003:81:231-2.

Mary S, Debbie AL. Jake M. Teenage children of teenage mothers : Psychological,behavioral and health outcomes from an Australian prospective longitudinal study. Social Science & Medicine 2006;6:2526-39.