ความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบโดยใช้ระบบคะแนน Modified Alvarado ในโรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

พิเชษฐ พืดขุนทด

บทคัดย่อ

ความเป็นมาของปัญหา: โรคไส้ติ่งอักเสบถือเป็นโรคที่พบบ่อยในทางศัลยกรรม โดยในช่วงชีวิตของผู้ป่วยพบ ว่ามีความชุกของการเกิดโรคร้อยละ 7-8 การวินิจฉัยและได้รับการผ่าตัดเอาไส้ติ่งอักเสบ ออกอย่างรวดเร็วสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงความถูกต้องแม่นยำของการใช้ Modified Alvarado score ในการวินิจฉัยโรค ไส้ติ่งอักเสบ
รูปแบบการศึกษา: เป็นการศึกษาเซิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
ประชากรและตัวอย่าง: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกด้วยการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบฃี่งทุกรายเป็น กลุ่มตัวอย่าง
วิธีการศึกษา: ศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกในระยะ เวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553 โดยใช้เครื่องมือ Modified Alvarado Score มาประเมิน และได้แบ่งเป็นสองกลุ่มตามระดับคะแนน ได้แก่ กลุ่มคะแนนน้อยกว่า 7 และมากกว่าหรือเท่ากับ 7 โดยยืนยันการวินิจฉัยจากผลตรวจทางพยาธิวิทยา และ วิเคราะห์ความถูกต้อง ความไว ความจำเพาะ และค่าพยากรณ์บวก
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกในช่วงที่ทำการศึกษา 123 ราย เป็นเพศชาย 46 คนและ เพศหญิง 77 คน ซึ่งผลตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่าที่ระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 มีผู้ป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบจริง 113 รายใน 114 ราย และที่ระดับคะแนนน้อยกว่า 7 เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบจริง 5 รายใน 9 ราย พบว่าการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบโดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score มีความแม่นยำ (Accuracy) ร้อยละ 92.68 ความไว (Sensitivity) ร้อยละ 95.76 ความจำเพาะ (Specificity) ร้อยละ 80 และค่าพยากรณ์บวก (Positive predictive value) ร้อยละ 99.12
สรุป: การวินิจฉัยโรคไส้ติงอักเสบโดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score สามารถใช้ได้ง่าย มีความแม่นยำ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

McBumey C. Experience with early operative interference in cases of the vermiform appendix. NY Med J 1889; 50:676-84.

F. Charles Brunicardi: Schwartz’s PRINCIPLES OF SURGERY 5th. ed. McGraw-Hill Book Co.1998; 1315-1326

Christain F, Christain GP. A simple scoring system to reduce the negative appendectomy rate. Ann R coll Surg Engl 1992; 74:281-5

Flum DR, Morris A, Koepsell T, et al: Has misdiagnosis of appendicitis decrease over time. Apopulation-based analysis. JAMA 2001; 286:1748.

Addiss DG, Shaffer N, Fowerler BS,et al: The epidermiology of appendicitis and appendectomy in the United state. Am J Epidemoil 1990; 132.

Horzic M, Salamon A, Kopljar M, Skupnjak M, Cupurdija K, Vanjak D. Analysis of Scores in Diagnosis of Acute Appendicitis in woman. Coll Antropol 2005; 29:133-8.

Morrison JD: Yersinia and viruses in acute non-specific abdominal pain and appendicitis. Br J Surg 1981; 68:284.

John H, Neff U, Kelemen M. Appendicitis diagnosis today: clinical and ultrasonic deduction.World J Surg 1993; 17:243.

จรีรัตน์ พันแสน. ประสิทธิผลของระบบคะแนนในการวินิจฉัยผู้ป่วยไล้ติ่งอักเสบ ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 2552:26-29

Denizbasi A, Unluer EE. The role of theemergency medicine resident using the Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis compared with the general surgery resident. Eur J Emerg Med 2003; 10: 290-301

Korner H, Sondenaa K, Scoreide JA, et al. Incidence of acute nonperforated and perforate appendicitis: Age-specific and Sex-specific analysis. World J Surg 1997: 21:313.

Chaudhary IA, Ajmal RM, Mumtaz B and Maqsood R. Cough Sign: Reliability in the diagnosis of acute appendicitis. J Coll Physicians Surg Pak. 2002; 12(9): 546-8.

Bukhari SAH, Rana SH. Alvarodo score: A new approach to Acute Appendicitis. Pak Armed Forces Med J 2002; 52: 4750.

Shrivastava UK, Gupta A, Sharma D. Evaluation of the Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis. Trop Gastroenterol 2004; 25(4): 184-6.

AlHashemy AM, Saleem Ml. Appraisal of the modified Alvarado score for acute appendicitis in adults. Saudi Med J 2004; 25:1229-31

Horzic M, Salamon A, Kopljar M, Skupnjak M, Cupurdija K, Vanjak D. Analysis of Scores in Diagnosis of Acute Appendicitis in Women. Coll Antropol 2005;29: 133-8.

Jan H, Khan J. Evaluation of modified Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis. Pak J Surg 2007;23: 248-50.

Kaiser S, Frenckerner B, Jorulf HK: Suspect appendicitis in children: us and CT-A prospective randomized study. Radiology 2002; 223:633.

Douglas CD, Macpherson NE, David son PM, et al: Randomized controlled trial of ultrasonofraphy in diagnosis of acute appendicitis, in corporating the Alvarado score. Brit Med J 2000; 321:1.

ณิปไทย ศีลาเจริญ. ความแม่นยำในการ วินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบโดยการซักประวัติ และตรวจร่างกายเพียงอย่างเดียวในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2551;16:169-76