การรักษาพัลพ์เพคโตมีด้วยไวตาเพคส์ : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

วราวรรณ เกียรติเฉลิมวงศ์

บทคัดย่อ

บทนำ: การรักษาฟันด้วยวิธีพัลพ์เพคโตมีเป็นข้อบ่งชี้ในฟันน้ำนมที่เนื้อเยื่อในมีการอักเสบแบบ ไม่ผันกลับหรือเกิดการเน่าตาย วัตถุประสงค์ของการรักษาเพื่อเก็บฟันน้ำนมไว้จนกว่าฟันแท้ จะขึ้นมาทดแทน อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของคลองรากฟันน้ำนมทำให้ยากในการทำ ความสะอาด ปัจจัยหนึ่งที่มีผลในการเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทำพัลพ์เพคโตมีคือชนิด ของวัสดุอุดรากฟันน้ำนม โดยเฉพาะการละลายของวัสดุอุดรากฟันน้ำนมเป็นหนึ่งใน คุณสมบัติตามอุดมคติที่ต้องการ ซึ่งไวตาเพคส์เองก็มีคุณสมบัติดังกล่าว
วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอการรักษาพัลพ์เพคโตมีด้วยไวตาเพคส์ในฟันกรามนํ้านม
วิธีการ: รายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: เด็กชายไทยอายุ 5 ปี มีโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ฟันกรามน้ำนมล่างซี่ที่ 1 พบรอยผุขนาดใหญ่ เหงือกบวมและฟันโยก ฟันกรามน้ำนมล่างซี่ที่1ได้รับการรักษาพัลพ์เพคโตมีด้วยไวตาเพคส์ และบูรณะด้วยครอบฟันเหล็กไร้สนิม รายงานผู้ป่วยนี้ได้แสดงการติดตามผลการรักษาทาง คลินิกและภาพถ่ายรังสีเป็นเวลา 7 เดือน ภาพถ่ายรังสีหลังการรักษาทันทีพบว่าไวตาเพคส์ เกินออกไปนอกรากฟัน ภายหลังการรักษา 7 เดือนพบว่าวัสดุมีการละลายตัว ทางคลินิก และภาพถ่ายรังสีบ่งชี้ถึงความสำเร็จ จากผลการรักษาทำให้ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวอาหาร ได้และส่งผลถึงภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
บทสรุป: ไวตาเพคส์เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นวัสดุอุดรากฟันน้ำนมที่มีการพยากรณ์ของ โรค'ไม่ดี

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Fuks AB. Pulp therapy for primary dentition.In: Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW Jr, McTigue DJ, Nowak AJ, eds. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 4th ed. St Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005: 387.

McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Treatment of deep caries, vital pulp, exposure and pulpless teeth.In: Dentistry for the Child and Adolescent. 8th ed. St. Louis, Mo: Mosby Co; 2004: 401.

American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on pulp therapy for primary and immature permanent teeth. Pediatr Dent 2009; 31: 181.

Tchaou WS, Turng BF, Minah GE, Coll JA. In vitro inhibition of bacteria from root canals of primary teeth by various dental materials. Pediatr Dent 1995; 17: 351-5.

Ozalp N, Saroglu I, Sonmez H. Evaluation of various root canal filling materials in primary molar pulpectomies: an in vivo study. Am J Dent 2005; 18:347-50.

Rifkin A. A simple, effective, safe technique for the root canal treatment of abscessed primary teeth. ASDC J Dent Child 1980; 47: 435-41.

Holan G, Fuks AB. A comparison of pulpectomies using ZOE and KRI paste in primary molars: a retrospective study. Pediatr Dent 1993;15:403-7.

Garcia-Godoy F. Evaluation of an iodoform paste in root canal therapy in infected primary teeth. J Dent Child 1987; 54: 30-4.

Ranly DM, Garcia-Godoy F. Reviewing pulp treatment for primary teeth. JADA 1991;122:83-5.

Ranly DM, Garcia-Godoy F. Current and potential pulp therapies for primary and young permanent teeth. J Dent 2000;28:153-61.

Goerig AC, Camp JH. Root canal treatment in primary teeth: a review. Pediatr Dent 1983; 5: 33-7.

Primosch RE. Primary tooth pulp therapy as taught in predoctoral pediatric dental programs in the United States. Pediatr Dent 1997; 19: 118-22.

Spedding RH. Incomplete resorption of resorbable zinc oxide root canal filling in primary teeth-report of two cases. AS DC J Dent Child 1985; 52: 214-6.

Erausquin J, Muruzabal M. Root canal fillings with zinc oxide-eugenol cement in the rat molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1967; 24: 547-58.

Coll JA, Sadrian R. Predicting pulpectomy success and its relationship to exfoliation and succedaneous dentition. Pediatr Dent 1996; 18: 57-63.

Mortazavi M, Mesbahi M. Comparison of zinc oxide and eugenol, and Vitapex for root canal treatment of necrotic primary teeth. Int J Paediatr Dent 2004; 14: 417-24.

Fuks AB. Pulp therapy for primary dentition. In : Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW Jr, McTigue DJ, Nowak AJ, eds. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005: 389.

Nurko C, Ranly DM, Garcia-Godoy F. Resorption of a calcium hydroxide/ iodoform paste (Vitapex®) in root canal therapy for primary teeth: a case report. Pediatr Dent 2000; 22: 517-20.

Nurko C, Garcia-Godoy F. Evaluation of a calcium hydroxide/iodoform past (Vitapex) in root canal therapy for primary teeth. J of Clin Pediatr Dent 1999; 23: 289-94.

Kawakami TC, Nakamura SE. Effects of the penetration of a root canal filling material into the mandibular canal. I. Tissue reaction to the material. Endod Dent Traumatol 1991; 7: 36-41.

Mani SA, Chawla FIS, Tewari A, Goyal A. Evaluationof calcium hydroxide and zinc oxide eugenol as root canal filling materials in primary teeth. ASDC J Dent Child 2000; 67: 142-47.

Barr ES, Flaitz CM, Flicks JM. A retrospective radiographic evaluation of primary molar pulpectomies. Pediatr Dent 1991; 13: 4-9.

Gould JM. Root canal therapy for infected primary molar teeth: preliminary report. J Dent Child 1972; 39: 269-73.

Coll J A, Josell S and Casper JS. Evaluation of a one-appointment formocresol pulpectomy technique for primary molars. Pediatr Dent 1985; 7: 123-9.

Mass E, Zilberman LU. Endodontic treatment of infected primary teeth, using Maisto’s paste. J of Dent Child 1989; 56: 117-20.

Chawla HS, Mani SA, Tewari A. Calcium Hydroxide as a root canal filling material in primary teeth- a pilot study. J Indian Soc Pedo Prev Dent 1998; 16: 90-2.

Dominguez RA and Solano R. Root canal treatment in necrotic primary molars. J Pedodont 1989; 14: 36-40.

Mortazavi M and Mesbahi M. Comparison of zinc oxide and eugenol, and Vitapex for root canal treatment of necrotic primary teeth. Int J Paediatr Dent 2004; 14: 417-24.

Trairatvorakul C and Chunlasikaiwan S. Success of pulpectomy with zinc oxide- eugenol vs calcium hydroxide/iodoform paste in primary molars: a clinical study. Pediatr Dent 2008; 30: 303-8.

Nakornchai S, Banditsing P and Visetratana N. Clinical evaluation of 3Mix and Vitapex® as treatment options for pulpally involved primary molars. Int J Paediatr Dent 2010; 20: 214-21.