การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

Main Article Content

สุภาพ ธีรวิรุฬห์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความแม่นยำของภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64-MDCT ในการวินิจฉัย ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเปรียบเทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อ
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
ระยะเวลาการศึกษา: สิงหาคม 2553 - กรกฎาคม 2554
วิธีการศึกษา: ศึกษาภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64-MDCT จาก axial, coronal และ sagittal views ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 42 ราย แต่ไม่พบความผิดปกติจากการ ตรวจอัลตร้าซาวด์
ผลการศึกษา: 38 ราย (90.5%) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันจาก 64- MDCT, ผลการ ผ่าตัด, และผลทางพยาธิวิทยาความผิดปกติทีพบในภาพจาก 64-MDCT มีดังต่อไปนี้คือ ไส้ติ่งมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 9-16 มม.(100%), periappendiceal fat stranding 37 ราย (97.4%), fluid filled lumen and hyperenhancement of the appendiceal mucosa 38 ราย(100%), ไม่มี contrast medium อยู่ในไส้ติ่ง เมื่อพบ contrast medium ใน cecum 12 ราย (32.4%), periappendiceal fluid 14 ราย (36.8%), cecal wall thickening 5 ราย (13.2%) และ rupture retrocecal appendicitis with a small abscess 1 ราย (2.6%)
สรุป: 64-MDCT มี sensitivity และ specificity สูงสำหรับไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน สามารถลด negative appendectomy และควรใช้เป็น investigation ต่อจากการตรวจอัลตราซาวด์ ที่ไม่พบความผิดปกติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Kim HC, Yang DM, Jin W. Identification of the normal appendix inhealthy adults by 64-slice MDCT: the value of adding coronal reformation images. British Journal of Radiology 2008; 81:859-64.

Paulson EK, Jaffe TA, Thomas J, Harris JP, Nelson RC. MDCT of patients with acute abdominal pain: a newperspective using coronal reformationfrom submillimeter isotropic voxels. AJR Am Roentgenol 2004;183:899-906.

Paulson EK, Harris JP, Nelson RC. Acute appendicitis: added diagnostic value of coronal reformation from isotropic voxels at multi-detector row CT. Radiology 2005; 235:879-85.

Rao PM. Technical and interpretative pitfalls of appendiceal CT imaging. AJR Am J Roentgenol 1988; 171:419-25.

Levine CD, Aizenstien O, Wachsherg RH. Pitfalls in the CT diagnosis of appendicitis . Br J Radiol 2004; 77:792-9.

Levine CD, Aizenstien O, Lehavi O, Blacher A. Why we miss the diagnosis of appendicitis on abdominal CT: evaluation of imaging features of appendicitis incorrectly diagnose on CT.AJR Am J Roentgenol 2005;184:855-9.

Koichi Y, Toshizo K, Shigeru S, Tsonemasa F. Sonographicappeance of the normal appendix in adults. J Ultrasounds Med 2007; 27:37-43.

Diana Gaitini, Nira Beck-Razi, David Mor-Yosef, DaronFischer, Ofer Ben Itzhak, Michael M Krausz, Ahara Engel. Dianosing Acute Appendicitis in adults: Accuracy of colorDoppler Sonography and MDCT Compareed with Surgery and clinical fallow-up. AJR 2008; 190:1300-6.

Choi D, Park H, Lee YR, et al .The most useful findings for diagnosing acute appendicitis, contrast enhanced helical CT. ActaRadiol 2003;44:574-82.

Stephan W. Anderson, Jorge A. Soto, Brian C, Lucy Al Ozonoff, Jacqueline D. Jordan, Jirair Retevosian, Andrew S. Ulrich, Niels K, Rathlev, Patricia M. Mitchell, Casey Rebholz, James A. Feldman, James T. Rhea. Abdominal 64-MDCT for suspected Appendicitis: The Use of Oral and IV Contrast Material Versus IV Contrast Material Only. AJR 2009; 193:1282-8.

Pickhardt P. et al. Diagnostic performance of multi detector Computed tomography for suspected acute appendicitis. Ann Intern Med 2011;154:789-95.