ความชุกและอาการแสดงทางคลินิกของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI

Main Article Content

นิธิภัทร์ กตัญญกุล

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AcuteCoronarySyndrome) เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันแบ่งเป็น ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) และ unstable angina. เป็นสาเหตุการสูญเสียชีวิตและความสามารถในการทำงานรวมทั้งคุณภาพชีวิต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงทั่วไปต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจประกอบด้วย อายุมาก เพศชาย ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ เบาหวานและไขมันในเลือดสูง ในประเทศกลุ่มตะวันตก พบความชุกของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูง
วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิก และ ความชุกของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในกลุ่มผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ขนด STEMI
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น acute STEMI ที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 -31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน
วิธีการศึกษา: ทบทวนและเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย, ใบบันทึก ACSpathway, ผลตรวจวัดระดับไขมันชนิด LDL, total cholesterol, HDL ทางห้องปฏิบัติการ, แบบบันทึกรายงานผู้ป่วย (case report form)ที่บันทึกอาการแสดงเช่น Killips classification, ภาวะการทำงาน หัวใจล้มเหลว (heart failure condition), ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia event), ภาวะช็อกจากความผิดปกติของการทำงานหัวใจ (cardiogenic shock), ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน (cardiac arrest event) ผลการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
ผลการศึกษา: จำนวนผู้ป่วยที่ศึกษา 85 ราย (ผู้ชาย 72 ราย) อายุเฉลี่ย 62 ปี พบว่าความชุกของภาวะไขมันในหลอดเลือดผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI มีสูงประมาณร้อยละ70 ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลประวัติโรคประจำตัวผู้ป่วยเบื้องต้นที่พบเพียงประมาณ ร้อยละ10 จากการศึกษาพบว่าโรคไขมันในเลือดผิดปกติไม่มีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ที่บ่งบอกความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สรุป: แม้ว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติจะไม่เพิ่มภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย acute STEMI แต่ความชุกของภาวะไขมันผิดปกติที่สูงในกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J. et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003;10:S1-S78.

Boonsom W, Ratanasumawong K., Hutayanon P, Tungasabutra W. Implications of diabetes mellitus in patients with STEMI from Thai ACS registry. J Med Assoc Thai 2007;90:12-20.

Sanguanwong S, Srimahachota S, Tungsubutra W, Srichaiveth B, Kiatchoo- sakun S. predictors of in-hospital mortality in thai ACS registry. J Med Assoc Thai 2007;90:91-7

The GUSTO investigators. An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction. N Engl J Med 1993; 329: 673-82

Jose VJ, Gupta SN. Mortality and morbidity of acute ST segment elevation myocardial infarction in the current era. Indian Heart J 2004; 56: 210-4.

Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and non-ST segment elevation myocardial infarction-summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol 2002;40:1366-74

Eagle KA, Lim MJ, Dabbous OH, Pieper KS, Goldberg RJ, Van de WF, et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: estimating the risk of 6-month postdischarge death in an international registry. JAMA 2004;291:2727-33.

Fox KA, Goodman SG, Klein W, Brieger D, Steg PG, Dabbous O, et al. Management of acute coronary syndromes. Variations in practice and outcome; findings from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Eur Heart J 2002;23:1177-89.

Steg PG, Goldberg RJ, Gore JM, Fox KA, Eagle KA, Flather MD, et al. Baseline characteristics, management practices and in-hospital outcomes of patients hospitalized with acute coronary syndromes in the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Am J Cardiol 2002;90:358-63.

Bundhamcharoen K, Teerawatananon Y, Vos T, Begg T, editors. Burden of Disease and Injuries in Thailand: Priority Setting For Policy. The Thai Working Group on Burden of Disease and Injuries. Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand: Printing House of the War Veterans Organization of Thailand; 2002

Reiner Z, Catapano AL. ESC Guideline for management of dyslpidemia. Europian heart journal; 2011:1769-1818.

Pyorala K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P,Wood D. Prevention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology European Atherosclerosis Society European Society of Hypertension. Atherosclerosis 1994;110:121-61.

Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyorala K. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on coronary prevention. Eur Heart J 1998;19:1434-503.

De Backer G, Ambrosioni E, Borch- Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J. et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003;10:S1-S78.

Eagle KA, Goodman SG, Avezum A, Budaj A, Sullivan CM, Lopez-Sendon J. Practice variation and missed opportunities for reperfusion in STsegment- elevation myocardial infarction: findings from the Global Registry of Acute Coronary Events(GRACE). Lancet 2002; 359: 373-7.

Multicentral Collaborative Group on Chinese Registry of Acute Coronary Events. Comparison Registry of Acute Coronary Events. Comparison of current clinical practice and guideline application in therapies of ACS: findings from the Multicentral Collaborative Group on Chinese registry of acute coronary events Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi 2005; 33:789-92

The Thai ACS registry: what have we learned? Final Program and Abstracts of the 15 The ASEAN Congress of Cardiology: New Horizon in Cardiology. Bangkok, October 23-26, 2004: 99.

Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937-52.

Aekplakorn W, Stolk RP, Neal B, Suriya- wongpaisal P, Chongsuvivatwong V, Cheepudomwit S, et al. The prevalence and management of diabetes in Thai adults: the international collaborative study of cardiovascular disease in Asia. Diabetes Care 2003; 26: 2758-63.

Gottlieb SS, McCarter RJ, Vogel RA. Effect of beta-blockade on mortality among high-risk and low-risk patients after myocardial infarction. N Engl J Med 1998; 339: 489-97

Zuanetti G, Latini R, Maggioni AP, Franzosi M, Santoro L, Tognoni G. Effect of the ACE inhibitor lisinopril on mortality in diabetic patients with acute myocardial infarction: data from the GISSI-3 study. Circulation 1997; 96: 4239-45.