การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวด โดยวิธี ultrasound-guided transversus abdominis plane block ด้วย 0.25% bupivacaine ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง

Main Article Content

อัจฉรา บุดดาวงศ์
อมรา ลีแสน
ศรินรา ทองมี

บทคัดย่อ

บทนำ: การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องจัดเป็นการผ่าตัดใหญ่ เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อได้มาก มีความปวดเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การทำ Ultrasound-guided transverses abdominis plane (TAP) block เป็นหนึ่งใน multimodal analgesia ที่จะช่วยเสริมฤทธิ์ระงับปวด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการทำ Ultrasound-guided transverses abdominis plane (TAP) block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง สามารถเสริมฤทธิ์ระงับปวด และลดการใช้มอร์ฟีนระงับปวดหลังผ่าตัด
วิธีศึกษา: ศึกษาแบบ prospective randomized controlled trial ในผู้ป่วย 38 คน ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวเพื่อผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง จะได้รับการฉีด 0.25% bupivacaine และกลุ่มควบคุม จะได้รับการฉีด Normal saline solution โดยวิธี การใช้ Ultrasound-guided TAP block 2 ข้าง ข้างละ 20 มล. หลังผ่าตัดทุกรายจะได้รับยาแก้ปวด acetaminophen non-steroidal anti-inflammatory และเครื่อง patient controlled analgesia (PCA) วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปริมาณการใช้มอร์ฟีนรวมหลังผ่าตัด วัตถุประสงค์รอง ศึกษาระดับความปวดขณะพักและขยับ sedation score ระดับความสุขสบาย ภาวะไม่พึงประสงค์ที่ 1 2 6 12 และ 24 ชั่วโมง หลังได้ PCA รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังการทำ TAP block
ผลการศึกษา: การทำ Ultrasound-guided transverses abdominis plane (TAP) block ด้วย 0.25% bupivacaine ข้างละ 20 มล. ภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดในผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง ไม่สามารถลดการใช้ปริมาณมอร์ฟีนช่วงหลังผ่าตัด ไม่สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียน คัน ระดับความปวดและ discomfort score ลงได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และเมื่อพิจารณาถึงความต่างของการลงแผลผ่าตัดในการศึกษานี้พบว่าทั้งการลงแผลแบบ Low midline incision และ Pfannenstiel incision การทำ TAP block ด้วย 0.25% bupivacaine ข้างละ 20 มล. ในการศึกษานี้ ไม่ช่วยลดการใช้ปริมาณมอร์ฟีน คะแนนความปวด และ discomfort score เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
สรุป: การทำ Ultrasound-guided TAP block ด้วย 0.25% bupivacaine ข้างละ 20 มล. ในผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง ไม่สามารถลดการใช้ปริมาณมอร์ฟีนช่วงหลังผ่าตัด และคะแนนความปวดลงได้
คำสำคัญ: transversus abdominis plane block ปริมาณการใช้มอร์ฟีน หลังผ่าตัด การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ. ความปวดและการประเมินความปวด.[อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2555 [เข้าถึงเมื่อ 1 ต.ค.2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.google.co.th/url?url=https://www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/images/Lecture2015/PharmacologicPain.pdf&rct

2. Good M, Hicks MS, Grass JA, Anderson CG, Makii M, Geras J. Pain after gynecologic surgery. Pain management nursing. 2000;1(3):96-104
.
3. Karim Mukhtar. Tranversus abdominis plane (TAP) block. The Journal of NYSORA. 2009;12:28-33.

4. Gray H. The Anatomy Basic of Clinical Practice, 40th.ed. Philadelphia : Churchill-Livingstone Elsevier; 2008:1576.

5. Paul Townsley, James French. Transversus abdominis plane block Anesthesia Tutorial of the week 239 [serial online] 2011 5th. september 2011 [cited 2017 1st.Oct.];2011:[12 screens]. Available from : URL: https://www.frca.co.uk/Documents/239%20Transversus%20Abdominus%20Plane%20Block%20.pdf

6. Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block. Anesthesia Intensive Care. 2007;35(4):616-7.

7. Belavy D, Cowlishaw PJ, Howes M, Phillips F. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for analgesia after Caesarean delivery. Br J Anaesth. 2009;103(5):726- 30.

8. Gasanova I, Grant E, Way M, Rosero EB, Joshi GP. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block with multimodal analgesia for pain management after total abdominal hysterectomy. Arch Gynecol Obstet. 2013;288:105-11.

9. McDonnell JG, O’Donnell B, Curley G, Heffernan A, Power C, Laffey JG. The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after abdominal surgery: a prospective randomized controlled trial. Anesth Analg. 2007;104:193-7.

10. Charlton S, Cyna AM, Middleton P, Griffiths JD. Perioperative transversus abdominis plane (TAP) block for analgesia after abdominal surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2010;8(12):CD007705.

11. Carney J, McDonnell J, Ochana A, Bhinder R, Laffey J. The transversus abdominis plane block provide effective postoperative analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy. Anesth Analg. 2008;107(6):2056-60.

12. Ghisi D, Fanelli A, Vianello F, Gardini M, Mensi G, La colla L, Danelli G. Tranversus abdominis plane block for postoperative analgesia in patients undergoing total laparoscopic hysterectomy: A randomized, controlled, observer-blinded trail. Anesth Analg. 2016;123(2):488-92.

13. De Oliveira GS Jr, Castro-Alves LJ, Nader A, Kendall MC, McCarthy RJ. Transversus abdominis plane block to ameliorate postoperative pain outcomes after laparoscopic surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 2014;118(2):454-63.

14. Bonnet F, Berger J, Aveline C. Transversus abdominis plane block: what is its role in postoperative analgesia? Br J Anaesth. 2009;103(4):468-70.

15. Petersen PL, Mathiesen O, Tourup H, Dahl JB. The transversus abdominis plane block: a valuable option for postoperative analgesia? A topical rewiew. Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54(5):529-35.

16. Stanley G, Appadu B, Mead M, Rowbotham DJ. Dose requirements, efficacy and side effects of morphine and pethidine delivered by patient-controlled analgesia after gynaecological surgery. Br J Anaesth. 1996;76(4):484-6.

17. Woodhouse A, Mather LE. The effect of duration of dose delivery with patient-controlled analgesia on the incidence of nausea and vomiting after hysterectomy. Br J Clin Pharmacol. 1998;45(1):57-62.

18. Apfel CC, Laara E, Koivuranta M, Greim CA, Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology. 1999;91(3):693-700.

19. Ng A, Swami A,Smith G, Davidson AC, Emembolu J. The analgesia effects of intraperitoneal and incisional bupivacaine with epinephrine after total abdominal hysterectomy. Anesth Analg. 2002;95(1):158-62.

20. Gupta A, Perniola A, Axelsson K, Thorn SE, Crafoord K, Rawwal N. Postoperative pain after abdominal hysterectomy: A double-blind comparison between placebo and local anesthetic infused intraperitonealli. Anesth Analg. 2004;99(4):1173-9.

21. Elvir-Lazo OL, White PF. Postoperative pain management after ambulatory surgery: role of multimodal analgesia. Anesthesiol Clin. 2010;28(2):217-24.

22. McDonnell JG, Curley G, Carney J, Benton A, Costello J, Maharaj CH, [et.al] The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after cesarean delivery: a randomized controlled trial. Anesth Analg. 2008;106(1):186-91.

23. Jensen MP, Chen C, Brugger AM. Interpretation of visual analog scale ratings and change score: a reanalysis of two clinical trials of postoperative pain. J Pain. 2003;4(7):407-14.

24. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล, นฤนาท โลมะรัตน์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, ภูษิตา สำราญกิจดำรง และคณะ. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อความปวดภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดมดลูก. วิสัญญีสาร. 2555;38(2):118-29.

25. Grantcharov TP, Rosenberg J. Vertical compared with transverse incisions in abdominal surgery. Eur J Surg. 2001;167(4):260-7.

26. Cervero F, Laird JM. Visceral pain. Lancet. 1999;353(9170):2145-8.

27. Tran TM, Ivanusic JJ, Hebbard P, Barrington MJ. Determination of spread of injectate after ultrasound-guided transversus abdominis plane block: a cadaveric study. Br J Anaesth. 2009;102(1):123-7.

28. Zoka M, Tabor D, Mcconnell P, Pickering J. Large volume dye spread in transversus abdominis plane block via three injection sites : a cadaveric study. Periodicum Biologorum. 2011;113(2):203-6.

29. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี. ยาชา[อินเทอร์เน็ต]. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2559. [เข้าถึงเมื่อ 1 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/images/Lecture2015/LocalAnesthetics2559.pdf