บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย

Main Article Content

สันติ มุ่งสันติ

บทคัดย่อ

         ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ เราทุกคนต้องประสบในชีวิต ยารักษาโรคเป็นปัจจัยหนึ่งในสิไนสิงจำเป็นของมนุษย์ที่ใฃ้ในการรักษาความเจ็บป่วย โดยบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์รักษาพยาบาลคนไข้ให้หาย จากความเจ็บป่วย ในปัจจุบันความคาดหวังในการรักษาของคนไข้สูงมากในความ เป็นจริงอาการที่คนไข้มาพบบุคลากรทางการแพทย์โนแต่ละโรคมีความยากง่าย โนการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและพยาบาลรักษาที่แตกต่างกัน ในความเป็นจริงคนไข้ ควรยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นมนุษย์ป,ถุขนคนหนึ่งที่อาจเกิดความ ผิดพลาดในการตรวจรักษาได้ บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับผิดชอบสูงมากโนขีวิต ของคนไข้ และต้องมีความเสิยงต่อการถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

ถวัลย์ รุยาพร. ประมวลกฎหมายแพ่งและ พานิชย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัดพิมพ์อักษร ; 2547 : 16.

The Justice Group, ประมวลกฎหมายอาญา, กรุงเทพฯ ะ หจก. พิมพ์อักษร : 2551 : 39.

สนิท สนั่นศิลป์. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สูตรไพศาล : 2548 : 16

วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์. พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล : 2546 : 31.