การวิเคราะห์ปริมาณงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ระหว่างปี 2551-2552

Main Article Content

สมชาย จิตร์ไทย

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การวิจัยเรื่องนี้มีแรงจูงใจจากปัญหาบุคลากรของหน่วยงานมีไม่เหมาะสมกับ ปริมาณงานที่มี
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณคนที่เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละแผนก เพื่อสามารถนำไปบริหารจัดการให้เพียงพอ
วิธีการศึกษา: ใช้สถิติปริมาณงานจากข้อมูลของกลุ่มงานพยาวิทยาคลินิก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์หาปริมาณงาน
ผลการศึกษา: การศึกษาแบ่งศึกษาแต่ละแผนก รวมทั้งหมด 5 แผนก คีอ จุลทรรศน์คลินิก คลังเลีอด เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก พบว่า ห้องจุลทรรศน์คลินิกมีบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานมากที่สุด ส่วนแผนกอื่นๆ อีก 4 แผนก มีปริมาณงานที่มากกว่าปริมาณคน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Business: Allowed time สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2553 http: //www.answer.com/ topic/allowed-time
2. เอกสารการวิเคราะห์ปริมาณงานสภาเทคนิค การแพทย์ สิบค้นวันที่ 2 ธันวาคม 2552 http:/ /www. mtcouncil.org/index. php-components