การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

ศิริรุ่ง เดชาศิลปชัยกุล

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: การตัดมดลูกเป็นการผ่าตัดที่ทำกันมากในนรีแพทย์ การผ่าตัดมดลูกสามารถทำผ่าตัดได้ทางหน้าท้อง ทางช่องคลอดและโดยการใช้ Laparoscope แต่การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องยังเป็นที่นิยมทำกันทั่วโลก
วัตถุประสงค์: เพี่อศึกษาอุบัติการณ์ ข้อบ่งชี้ ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา และภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รูปแบบการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง
วิธีศึกษา: รวบรวมข้อมูลจากบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วย 186 ราย ที่มารับการตัดมดลูก ทางหน้าท้องที่โรงพยาบาลศรีสะเกษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ผลการศึกษา: พบว่ามีการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องร้อยละ 93.5 ของการผ่าตัดมดลูกทั้งหมด ในโรงพยาบาลศรีสะเกษส่วนใหญ่ อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 58.6 อาการที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลมากที่สุด คือ ปวดท้องน้อย ร้อยละ 34.9 ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อยที่สุด คือ Uterine leiomyomas ร้อยละ 62.9 รายงานผลพยาธิวิทยาที่พบมาก คือ Uterine leiomyomas ร้อยละ 57.0 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้แก่ ภาวะไข้ มีเลือดออกมาก และภาวะอักเสบติดเชื้อ
สรุป: อุบัติการณ์การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องร้อยละ 93.5 ของการผ่าตัดมดลูกทั้งหมด ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อยที่สุด คือ Uterine leiomyomas รายงานผลพยาธิวิทยาที่พบมาก คือ Uterine leiomyomas ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ ภาวะไข้ เลือดออกมาก และภาวะอักเสบติดเชื้อ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Jones III HW. Adominal hysterectomy. In : Rock JA, Jones III HW. Te Linde's Operative Gynecology. 10th ed. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 727-43.

Stovall TG. Hysterectomy. In: Berek JS. ed. Berek & Novak's Gynecology. 14th ed. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 805-46.

สุจินต์ กนกพงศ์ศักดิ์ และจิรศักดิ์ มนัสสากร. เนื้องอกมดลูก. ใน : สมบูรณ์ คุณาธิคม, มงคล เบญจาภิบาล, มณี รัตนไชยานนท์ และ สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา, บรรณาธิการ. นรีเวชวิทยา. กรุงเทพมหานคร: พี. เอ. ลิฟวิ่ง; 2548. หน้า. 202-10.

Munro MG. The evolution of uterine surgery. Clin Obstet Gynecol 2006;49:713-21.

Baakdah H, Tulandi T. Uterine fibroid embolization. In: Clin Obstet and Gynecol 2005; 48:361-8.

Hager WD, Larsen JW. Postoperative infections: prevention and management. In : Rock JA, Jones III HW. Te Linde's Operative Gynecology. 10th ed. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 190-202.

Katz VL. Postoperative counseling and management. In: Comprehensive Gynecology. 5th ed. Philadelphia : Mosby Elsevier; 2007. p. 661-710.