เผยแพร่แล้ว: 2018-10-16

อัตราการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบ และการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศรชนก สุทาวัน, จุฑาทิพย์ แซ่จึง, สิริรัตน์ อัศวเมธาพันธ์, พูนสุข ทองเสี่ยน, วรัญชลิกา พลพงษ์, วชิรญา จึงเจริญนรสุข, เอนก จัดดี, ธัญชนก ดำริห์

87-98