การใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ของกระดูกขากรรไกรบน : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

วนิดา ประเสริฐศรี

บทคัดย่อ

เหตุผลการนำเสนอ: การสร้างฟันเทียมชนิดถอดได้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนมักจะพบว่ามีปัญหาในการยึดติดและความเสถียรของฟันเทียม ปัจจัยเกี่ยวกับขนาดและตำแหน่งของรอยโรคฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ ปริมาณและความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อเข้ามามีผลอย่างมากต่อการประเมินการสร้างฟันเทียมชนิดถอดได้ให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์: เพี่อนำเสนอถึงหลักการใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด มีภาวะเพดานโหว่ ที่ขากรรไกรบนหลังจากได้รับการผ่าตัด และรวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าวนี้
วิธีการศึกษา: นำเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี ได้รับการฉายรังสีและผ่าตัดมะเร็งที่ขากรรไกรบนด้าน ขวา มาพบทันตแพทย์ด้วยมีภาวะเพดานโหว่ โดยมีช่องปากต่อกับโพรงจมูกพบ ปัญหาเกี่ยวกับการพูดออกเสียง ความสวยงาม และการบดเคี้ยวอาหารไม่ได้เหมือนปกติ จึงได้พิจารณาใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ให้แก่ผู้ป่วย
สรุป: หากว่าทันตแพทย์ทำการตรวจสภาพช่องปากอย่างละเอียดครบถ้วนและมีความเข้าใจในการออกแบบ ศึกษาขั้นตอนการทำฟันเทียมการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการติดตามผลสภาพฟันเทียมและอนามัยในช่องปากของผู้ป่วยส่งผลให้ การใส่ฟันเทียมนั้นประสบผลสำเร็จ
คำสำคัญ: อวัยวะเทียมทดแทนส่วนที่ขาดหายไปของขากรรไกร: ความผิดปกติของกระดูก ขากรรไกรบน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

สุวดี เอื้ออรัญโชติ. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Maxillofacial Prosthetics. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543: 1-13.

Thomas D. Clinical Maxillofacial Prosthetics. Chicago: Quintessence Publishing Co Inc, 2000:103-20.

Beumer J, Curtis TA Firtell DN. Maxillofacial rehabilitation prosthodontic and surgical considerations. St Louis : CV Mosby company 1979:188-243.

William R. Maxillofacial Prosthetics Postgraduate Dental Handbook Series. Massachusetts: PSG Publishing Company Littleton, 1979;4:95-114.

Kenneth T. Prosthesis Serviceability for Acquired jaw defects. Dental Clinics of North America 1990;34(2):265-84.

Gregory R, Greggory E, Arthur O. Prosthodontic principle in the framework design of maxillary obturator prostheses. J Prosthet Dent 1989;62:205-12.

Gordon E, William D. Application of various removable partial denture design concepts to a maxillary obturator prosthesis. J Prosthet Dent 1979;4(3):316-18.

Carl A, Keith E, Susan D. Removable partial denture design considerations where periodontally compromised teeth exist. Int J Prosthodont Rest Dent 1997;17:89-93.

Gregory R, Kirk L. Swing-lock design considerations for obturator frameworks. J Prosthet Dent 1995;74(5):503-11.

Bolouri A. Removable partial denture design for a few remaining natural teeth. J Prosthet Dent 1978;39:346-8.

Matin FW, Derek A James S. The swing-lock removable partial denture in clinical practice. Dental update 1998;25:80-4.

Terence J. Oral tissue changes of radiation -oncology and their management. Dental Clinics of North America 1990;34(2):233-8.

Marx RE, Johnson RP, Kline SN. Prevention of Osteoradionecrosis. A randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. JADA 1985;49:111.

Shah JP. Carcinoma of the oral cavity factors effecting treatment failure at the primary site and neck. Am J Surg 1976;132:504.