การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

พัชรี สินิทธิ์วรากุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพี่อศึกษาถึงอัตราการกลับเป็นใหม่และภาวะแทรกซ้อนหลังการลอกต้อเนื้อโดยการใช้สารมัยโตมัยชิน ซี ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ร่วมด้วยขณะผ่าตัด
วิธีการ: เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยต้อเนื้อชนิดหัวเดียว และยังไม่เคยผ่านการลอก ต้อเนื้อมาก่อน จำนวน 252 ราย ตั้งแต่ตุลาคม 2545 ถึงกันยายน 2547 รวม ระยะเวลา2 ปี ผู้ป่วยทุกรายได้รับการผ่าตัดลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยชิน ซี (0.005%) เป็นเวลา 30 วินาที ทำการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ท่านเดียว โดยศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ อัตราการกลับเป็นใหม่ และภาวะแทรกซ้อน
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมาตรวจติดตามน้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 180 ราย (ร้อยละ 71.4) โดยในผู้ป่วย 180 ราย มีผู้ป่วยกลับเป็นใหม่ 6 ราย มีผู้ป่วยเข้า รับการตรวจติดตามมากกว่า 6 เดือน จำนวน 72 ราย (ร้อยละ 28.6) ในจำนวน นี้เป็นเพศชาย 14 ราย (ร้อยละ 19.4) เพศหญิง 58 ราย มีอายุเฉลี่ย 60.27 ปี (พิสัย 38-80 ปี) มีค่าเฉลี่ยของการตรวจติดตามที่ 16.5 เดือน มีการกลับเป็น ใหม่ 7 ราย (ร้อยละ 9.72) พบไม่มีการเกิดภาวะแทรกช้อนที่รุนแรง
สรุป: การใช้สารมัยโตมัยชิน ซี ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ร่วมขณะลอกต้อเนื้อมีอัตราการกลับเป็นใหม่ต่ำและปลอดภัย
คำสำคัญ: สารมัยโตมัยชิน ซี ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) การลอกต้อเนื้อ อัตราการกลับเป็น ใหม่ ภาวะแทรกช้อน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Rubinfeld RS, Stein RM. Topical mitomycin c for pterygia : is single application appropriate? Ophthalmic Surg Lasers 1997;28(8):662-9.

2. Caliskan S, Orhan M, Irkec M. Intrao­perative and postoperative use of mitomycin c in the treatment of primary pterygium. Ophthalmic Surg Lasers 1996;27(7):600-4.

3. Frucht-pery J, Siganos CS, Ilsa M. Intraoperative application of topical mitomycin c for pterygium surgery. Ophthalmology 1996;103(4):674-7.

4. Mahar PS. Conjunctival autograft versus topical mitomycin c in treatment of pterygium. Eye 1997;11(Pt6):790-2.

5. Manning CA, Kloess PM, Diaz MD, Yee RW. Intraoperative mitomycin in primary pterygium excision. A prospective, randomized trial. Ophthalmology 1997;104(5):844-8.

6. Panda A, Das GK, Tuli SW, Kumar A. Randomized trial of intraoperative mitomycin c in surgery for pterygium. Am J Ophthalmol 1998;125(1):59-63.

7. Helal M, Messiha N, Amayem A, el-Maghraby A, Elsherif z, Dabees M. Intraoperative mitomycin c versus postoperative topical mitomycin c drops for the treatment of pterygium. Ophthalmic Surg Lasers 1996;27(8):674-8.

8. Prabhasawat P, Barton K, Burkett G, Tseng SC. Comparison of conjunctival autografts, amniotic membrane grafts, a primary closure for pterygium excision. Ophthalmology 1997;104(6):974-85.

9. Tan DT, Chee SP, Dear KB, Lim AS. Effect of pterygium morphology on pterygium recurrence in controlled trial comparing conjunctival autografting with bare sclera excision. Arch Ophthalmol 1997;115(10):1235-40.

10. Figueiredo RS, Cohen EJ, Gomes JA, Rapuano CJ, Laibson PR. Conjunctival autograft for pterygium surgery : how well dose it prevent recurrence? Ophthalmic Surg Lasers 1997;28(2):99-104.

11. Rachmiel R, Leiba H, Levatovsky S. Results of treatment with topical mitomycin c 0.02% following excision of primary pterygium. Br J ophthalmol 1995;79:233-6.

12. Frucht-Pery J, Lisar M, Hemo I. Single dosage of mitomycin c for prevention of recurrent pterygium : preliminary report. Cornea 1994;13:411-3.

13. Wan Norliza WM, Raihan IS, Azwa JA, Ibrahim M. Scleral melting 16 years after Pterygium excision with topical mitomycin c therapy. Cont Lens Anterior Eye 2006;29(4):165-7.

14. Tarr KH, Constable IJ. Late complications of pterygium treatment. Br J Ophthalmol 1980;64:496-505.

15. Schultze J, Hinrichs M, Kimming B. The results of strontium-90 contact therapy to prevent the recurrence of pterygium. Strahlenther Onkol 1996;172(8):417-21.

16. Wesberry JM Jr, Wesberry JM Sr. Optimal use of beta irradiation in the treatment of pterygia. South Med J 1993;86(6):633-7.

17. Moriarty AP, Crawford GJ, Mcallister IL, Constable IJ. Severe corneoscleral infection. A complication of beta irradiation scleral nacrosis following pterygium excision. Arch Ophthalmol 1993;111(7):947-51.

18. Lin CP, Shih MH, Tsai MC. Clinical experience of infectious scleral ulceration : a complication of pterygium operation. Br J Ophthalmol 1997;81(11):980-3.

19. Ma DH, See LC, Liau SB, Tsai RJ. Amniotic membrane graft for primary pterygium : comparison with conjunctival autograft and topical mitomycin C treatment. Br J Ophthalmol 2000:84(9):973-8.