การให้ dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน

Main Article Content

วิโรจน์ คงสวัสดิ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ leptospirosis พบว่ามีการใช้ Dopamine ขนาดต่ำในการรักษาไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยติดเชื้อโลหิตเป็นพิษที่ เกิดจากสาเหตุแตกต่างกันเป็นประจำ แต่การศึกษาที่ผ่านมาไม่พบว่าได้ประโยชน์ จากการใช้ยา dopamine การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกศึกษาการใช้ Dopamine ขนาดต่ำในผู้ป่วย leptospirosis
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้ dopamine ขนาดต่ำในการดำเนินโรคไตวายเฉียบพลันรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในผู้ป่วย leptospirosis
วิธีการวิจัย: ทำการศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มตั้งแต่เมษายน 2547 - เมษายน2549 ในผู้ป่วย leptospirosis 69 คน ที่มี serum creatinine 2-8 mg/dl ได้รับการสุ่มให้การ รักษาตามแนวทางมาตรฐานร่วมกับ Dopamine ขนาดต่ำกับกลุ่มผู้ป่วยที่รักษา ตามแนวทางมาตรฐานแต่ไม่ให้ dopamine โดยเปรียบเทียบผลแทรกซ้อนต่อไต และผลแทรกซ้อนอื่น ๆ
ผลการศึกษา: จากการศึกษาไม่พบความแตกต่างในข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบความแตกต่างของค่า serum creatinine สูงสุดระหว่างกลุ่มที่ให้และไม่ให้ dopamine (5.51 ± 2.89 และ 5.39 ± 2.96 mg/dl, P = 0.87), อัตราการ ลดลงของ serum creatinine (1.078 ± 0.78 และ 0.69 ± 0.69 mg/dl/day, P = 0.064), การได้รับการล้างไต (13.3% และ 9.67%, P = 0.408) ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล (7.75 ± 4.48 วัน และ 6.19 ± 3.83, P = 0.226)
สรุป: จากการศึกษาไม่พบความแตกต่างของการให้และไม่ให้ยา dopamine ในผู้ป่วย leptospirosis ในการดำเนินโรคไตวายเฉียบพลัน อันได้แก่ ค่า serum creatinine สูงสุด, อัตราการลดลง ของ serum creatinine, การได้รับการล้างไตและระยะ เวลาโนการนอนโรงพยาบาล
คำสำคัญ: Dopamine. Acute renal failure, leptospirosis.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Heath J CW, Alexander AD, Galton MM. Leptospirosis in the United States (concluded), analysis of 483 cases in man. N Engl J Med 1965;273:915-22.

2. Katz AR, Ansdell VE, Effler PV, et al. Assessment of clinical presentation and treatment of 353 cases of laboratory confirmed leptospirosis in Hawii, 1974-1998. Clin Infect Dis 2001;33:1834-41.

3. Kapusta DR, Robie NW. Plasma dopamine in regulation of canine renal blood flow. Am J Physiol 255 : R379-R387, 1988.

4. Katz DV, Troster EJ, Vaz FA. Dopamine and kidney in sepsis : a systematic review. Rev Assoc Med Bras. 2003 ; Jul-Sep; 49(3): 317-25. Epub 2003 Nov 05.

5. WHO. (World Health Organization, Department of Communicable Disease Surveillance and Response). WHO Recommended Surveillance Standards, 1999.

6. Visith S, Kearkiat P, Nephropathy in leptospirosis, J post grad med, SYMPOSIUM 2005 Volume : 51 Issue : 3 ; 184-8.
7. Adrian Covic,, David J. A. Goldsmith, Paul Gusbeth-Tatomir, et al. A retrospective 5-year study in Moldova of acute renal failure due to leptospirosis : 58 cases and a review of the literature, Nephrol Dial Transplant (2003)18:1128-34.

8. Sompong Jaroongjittanusonti. Diagnosis and Treatment of Leptospirosis in Srisaket Province in 2003. Disease Control J, Vol 30 No.2 April-June 2004.

9. Enes Murat Atasoyu, Vedat Turhan, Suat Unver et al. A case of leptospirosis presenting with end-stage renal failure, letter. Nephrology Dialysis Transplantation 2005;20(10):2290-2292.

10. Jan O. Friedrich, DPhil; Neill Adhikari et al. Meta-Analysis: Low-Dose Dopamine Increases Urine Output but Does Not Prevent Renal Dysfunction or Death, Vol 142 Issue 7, April 2005:510-524.

11. Kellum J A. M Deaker J. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med 2001 Aug;29(8):1526-31.

12. Gambaro G, Bertaglia G, Puma G et al. Diuretics and dopamine for the prevention and treatment of acute renal failure : a critical reappraisal. J Nephrol. 2002 May-Jun;15(3):213-9.

13. Padmanabhan R. Renal dose dopamine-it's myth and the truth. J Assoc Physicians India. 2002 Apr; 50: 571-5.
14. Holmes CL, Walley KR. Bad medicine : low-dose dopamine in the ICU. Chest. 2003 Apr;123(4):1266-75.

15. A Lauschke, U K M Teichgraber et al. "Low-dose" dopamine worsens renal perfusion in patients with acute renal failure. Kidney International (2006)69,1669-74.

16. Niwattayakul K, Sitprija V. Leptospiral acute renal failure: effects of dopamine and furosemide. Ren Fail. 2007;29(2):159-62.