การผ่าตัด Maze Procedure ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ชัยธัช รักราชการ

บทคัดย่อ

     ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation and flutter) สามารถรักษาได้โดยการกินยา การจี้โดยใช้ความร้อน ความเย็น คลื่นไมโครเวฟ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งมีความ ยุ่งยากซับช้อนในเทคนิคการปฏิบัติงาน หากผู้ป่วยมีภาวะโรคหัวใจอย่างอื่นร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open heart surgery) การใช้เทคนิคการจี้ด้วยความเย็น (Cryoablation) โดยวิธี MAZE procedure ร่วมในการรักษาในคราวเดียว จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ไม่ต้อง กินยาตลอดชีวิต ทางหน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้ใช้เทคนิคนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคลิ้นหัวใจร่วมกับภาวะหัวห้องบนเต้นผิดจังหวะ Atrial fibrillation ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
     รายงานผู้ป่วย
     ผู้ป่วยหญิงอายุ 51 ปี เป็นโรคหัวใจมา 5 ปี ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอำเภอด้วย อาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจห้องบนซ้ายต่อล่างช้ายรั่วรุนแรง (Mitral valve Regurgitation) ร่วมกับโรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation and flutter) ได้ส่งปรึกษากับศัลยแพทย์โรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ได้รับการผ่าตัด รักษาลิ้นหัวใจห้องบน ซ้ายต่อล่างซ้ายที่รั่ว โดยการช่อม (Mitral valve repair) และรักษาหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะด้วย เทคนิคการจี้ด้วยความเย็น โดยวิธี MAZE Procedure หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยนอนพักฟื้นที่หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ICU CVT จำนวน 2 วัน และย้ายลงไปนอนพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยสามัญ (ward CVT) จำนวน 8 วัน ในความควบคุมดูแลของศัลยแพทย์และพยาบาล จึงสามารถกลับบ้านได้ โดยคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติ

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Furberg CD, Psaty BM, Manolio TA, et al. Prevalence of atrial fibrillation in elderly subjects (the Cardiovascular Health Study). Am J Cardiol 1994;74:236-41.

2. Psaty BM, Manolio TA, Kuller LH, et al. Incidence of and risk factors for atrial fibrillation on older adults. Circulation 1997;96:2455-61.

3. เลรี สิงหถนัดกิจ. New Frontier in Cardiothoracic Surgery การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 6 สมาคมแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2547.

4. ชาญ ศรีรัตนสถาวร. New Frontier in Cardiothoracic Surgery การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 6 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2547.

5. Cox JL, Boineau JP, Schuessler RB, et al. Modification of the maze procedure for atrial flutter and atrial fibrillation, 1 : rationale and surgical results. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:473-84.

6. Cox JL, Jaquiss RD, Schuessler RB, Boineau JP. Modification of the maze procedure for atrial flutter and atrial fibrillation, 11 : surgical technique of the maze 111 procedure. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:485-95.

7. Kosakai Y, Kawaguchi AT, Isobe F, et al : Cox-maze procedure for chronic atrial fibrillation associated with mitral valve disease. J Thorac Cardiovasc Sung 108:1049-1055, 1994.