การแก้ไขการสบฟันโดยวิธี Clinical remount ในการใส่ฟันปลอมทั้งปาก : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

นฤทธิ์ พัฒนศุภวานิช

บทคัดย่อ

ความคลาดเคลื่อนของการสบฟันในการใส่ฟันปลอมทั้งปากมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในห้องปฏิบัติการและในคลินิก การแกไขสามารถทำได้ภายในช่องปาก หรือทำการแก้ไขโดยทำการบันทึก ความสัมพันธ์ของขากรรไกรใหม่และแก้ไขการสบฟันบนเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การแก้ไข ด้วยวิธีการหลังมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าเพราะฟันปลอมจะอยู่บนฐานที่มีความมั่นคง ข้อผิดพลาด จะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า เนื้อเยื่ออ่อนและน้ำลายจะไม่รบกวนต่อการแก้ไขการสบฟัน บทความนี้แสดง ถึงรายงานผู้ป่วยที่ใช้การสอบติดตั้งทางคลินิกในการใส่ฟันปลอมทั้งปาก ซึ่งขั้นตอนการสอบติดตั้งทาง คลินิกสามารถทำได้ง่ายในทางคลินิก
คำสำคัญ: การสอบติดตั้งทางคลินิก, ฟันปลอมทั้งปาก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Firtell DN, Finzen FC, Holmes JB. The effect of clinical remount procedures on the comfort and success of complete dentures. J Prosthet Dent 1987;57:53-7.

2. Kotwal KR. The need to use an arbitrary face-bow when remounting complete dentures with interocclusal records. J Prosthet Dent 1979;42:224-7.

3. Holt JE. Research on remounting procedures. J Prosthet Dent 1977;38:338-41.

4. Woelfel JB. Processing complete dentures. Dent Clin North Am 1977;21:329-38.

5. Friedman S. An effective pattern of occlusion in complete artificial dentures. J Prosthet Dent 1951;1:402-13.

6. Brudvik JS, Wormley JH. A method of developing monoplane occlusions. J Prosthet Dent 1968;19:573-80.

7. Hall WA Jr. Important factors in adequate denture occlusion. J Prosthet Dent 1958;8:763-75.

8. Ortman HR. Complete denture occlusion. Dent Clin North Am 1977;21:299-320.

9. Gehl DH, Dresen OM. Complete denture prosthesis. 4th ed. Philadelphia : WB Saunders ; 1958:327-9.

10. Ansari IH. A procedure for making remount casts without blocking out undercuts. J Prosthet Dent 1993;70:482.

11. Sharry JJ. Complete denture prosthodontics. 3rd ed. New York : McGraw-Hill ; 1974:276-83.

12. Sidhaye AB, Master JB. Efficacy of remount procedures using masticatory performance tests. J Prosthet Dent 1979;41:129-33.

13. Isharul HA. Simplified clinical remount for complete dentures. J Prosthet Dent 1996;76:321-4.

14. Keki R. The need to use an arbitrary face-bow when remounting complete dentures with interocclusal records. J Prosthet Dent 1979;42:224-7.

15. David N, Frederick C, Jonh B. The effect of clinical remount procedures on the comfort and success of complete dentures. J Prosthet Dent 1987;57:53-7.

16. Sidhaye AB. Master SB. Efficacy of remount procedures using masticatory performancetests. J Prosthet Dent 1979;41:129-33.

17. Levin B, Landesman HM. A practical questionnaire for predicting denture success or failure. J Prosthet Dent 1976;37:124.

18. Landa JS. Trouble shooting in complete denture prosthesis. Part IV : Proper adjustment procedures. J Prosthet Dent 1960;10:190.

19. Collet HA. Motivation : A factor in denture treatment. J Prosthet Dent 1967;17:5.

20. Lytle RB. Complete denture construction based on a study of the deformation of the underlying soft tissues. J Prosthet Dent 1955;9:535-8