เผยแพร่แล้ว: 2018-11-09

จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ติ๋วหลั่น สมัครประโคน, รัตนาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์

215-230