โรคของเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านม ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

ทัศนีย์ สันธนาคร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะความผิดปกติของภาพแมมโมแกรมของผู้ป่วยซึ่งมา ตรวจที่แผนกรังสิวิทยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ วินิจฉัยแยกโรคตามหลัก BI-RADS category
รูปแบบงานวิจัย: การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา
เป้าหมาย: ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ Mammogram ที่แผนกรังสิวิทยาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
วิธีการศึกษา: รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากภาพแมมโมแกรม และ OPD cards
ผลการศึกษา: จากการศึกษา พบว่าจากจำนวนผู้ป่วยที่วิเคราะห์ทั้งหมด 136 ราย อายุน้อย ที่สุด 21 ปี อายุมากที่สุด 78 ปี แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 5.2, กลุ่มที่ 2 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 22.1, กลุ่มที่ 3 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 50.7, กลุ่มที่ 4 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 22.1 พบว่าในผู้ป่วยสูงอายุ คือ กลุ่ม 4 อายุมากกว่า 50 ปี มีจำนวนการวินิจฉัย BI-RADS category 4 คือ suspicious abnormality พบมากทีสุดคือร้อยละ 22.3 ส่วนกลุ่มอายุผู้ป่วย กลุ่ม 3 และกลุ่ม 2 พบ BI-RADS category 4 รองลงมาคือร้อยละ 10.2 และร้อยละ 3.3 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 1 ไม่มีการวินิจฉัยใน BI-RADS category 4 และพบว่าผู้ป่วยกลุ่ม 3 (41-50 ปี) ได้รับการวินิจฉัย BI-RADS category 5 คือ highly suggestive of malignancy 1 ราย
สรุป: จากการศึกษานี้กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรค มะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษพบได้ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้ที่สมัครใจทำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม (Voluntary screening mammography) อาจเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป
คำสำคัญ: โรคของเต้านม, ภาพแมมโมแกรม

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Sriplung, H... (et al.), ed. Cancer in Thailand Vol. m, 1995-1997. Bangkok : Bangkok Medical Pub., 2003.

2. Bassett, Jackson, Jahan, Fu, Gold. Benign breast lesion : diagnosis of disorder of the breast, 1st ed. Philadephia : WB Saunder; 1997. p.397-403.

3. Sickles EA, Filly RA, Callen PW. Benign breast lesions: ultrasound detection and diagnosis. Radiology 1984;151:467-70.

4. Haggensen CD. Adenofibroma : In : Haggensen CD (ed) ; Disease of the Breast, 3rd ed. Philadephia : WB Saunder, 1997. p.391.

5. Swann CA, Kopan DB, Koerner FC. The halo sign and malignant breast lesion. AJR 1987;149:1145-7.