เพ็นฟิล อุปกรณ์ใหม่ในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกเด็ก ที่โรงพยาบาลนางรอง

Main Article Content

ปิยพัชร์ นลินทัศไนย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาบทบาททอง penfill ซึ่งเป็นอุปกรณ์แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อมา ใช้ในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกเด็ก
วิธีการวิจัย: เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (retrospective) โดยการค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย เด็กอายุ 0-12 ปี ที่มาด้วยสิ่งแปลกปลอมในจมูกที่มารักษาที่แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2549 - วันที่ 30 มิถุนายน 2550
ผลการวิจัย: มีผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยสิ่งแปลกปลอมในจมูกและใช้ penfill ในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกทั้งหมด 11 คน อายุเฉลี่ย คือ 3 ปี 2 เดือน เป็นเด็กผู้หญิง 5 คน และเด็กผู้ชาย 6 คน ได้ใช้อุปกรณ์ penfill ในการเอาสิ่งแปลกปลอม ออกและประสบความสำเร็จในการพยายามเอาสิ่งแปลกปลอมออก ตั้งแต่การ พยายามครั้งแรก 7 ราย (63.63%) สามารถเอาสิ่งแปลกปลอมได้ในการพยายาม ครั้งที่ 2 เป็นจำนวน 4 ราย (36.36%) ไม่มีผู้ป่วยรายไดต้องใช้ความพยายาม ในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกถึง 3 ครั้ง ชนิดของสิ่งแปลกปลอมในจมูกที่พบ ได้แก่ เม็ดมะขาม 9 ราย เม็ดถั่วคั่วแข็งขนาดใหญ่ 2 ราย และไม่พบภาวะ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Kalan A,Tariq M.Foreign bodies in the nasal cavities : a comprehensive review of the aetiology, diagnostic pointers,and therapeutic measures.Postgrad Med J 2000;76:484-7

2. Chan TC.Uferg J, Harrigan RA, Vilke GM : Nasal foreign body removal. J Emerg Med 2004 May ; 26 (4) : 441-5
3. McMaster WC : Removal of foreign body from the nose. JAMA 1970 Sep 14;213(11):1905

4. Hendrick JG : Another solution for the foreign body in the nose problem. Ear Nose Throat J 1976 Aug ; 395
5. Morris MS : New device for foreign body removal. Laryngoscope 1984 Jul ; 94(7):980

6. Balbani APS, Sanchez TG, Butugan O, et al. Ear and nose foreign body removal in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998;46:37-42

7. Chan TC. Ufberg J, Harrigan RA, Milke GM : Nasal foreign body removal. J Emerg Med 2004 May ; 26(4):441-5

8. Backlin SA : Positive-pressure technique for nasal foreign body removal in children. Ann Emerg Med 1995 Apr ; 25(4):554-5

9. Kadish HA, Corneli HM : Removal of nasal foreign bodies in the pediatric population. Am J Emerg Med 1997 Jan ; 15(1):54-6