การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล

บทคัดย่อ

โรคปริทันต์อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งของฟันหนึ่งหรือทั้งกลุ่มฟันไปจากตำแหน่ง เดิม ทำให้เกิดการล้มเอียง การยื่นยาวของฟัน รวมถึงทำให้เกิดช่องห่างระหว่างฟัน การรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟันมีวัตถุประสงค์เพี่อแกไขในเรื่องความสวยงามโดยจัดเรียงฟันให้เป็นระเบียบ รายงาน ฉบับนี้แสดงถึงการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะโรคปริทันต์ระดับปานกลาง ผู้ป่วย มาพบทันตแพทย์เนื่องจากฟันหน้ายื่นและห่าง ก่อนเริ่มรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยต้องได้รับการ รักษาภาวะโรคปริทันต์โดยขูดหินน้ำลาย, เกลารากฟัน และได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขสภาพ ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อภาวะการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์ถูกกำจัด ออกไป และผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดี
คำสำคัญ: การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, โรคปริทันต์

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Kessler M. Interrelationships between orthodontics and periodontics. Am J Orthod 1976;70(2):154-72

2. Ericsson I. Thilander B, Lindhe J, Okamoto H. The effect of orthodontic tilting movements on the periodontal tissue of infected and infected dentition in the dog. J Clin Periodontol 1977;4:278-93.

3. Ericsson I. Thilander B, Lindhe J. Periodontal condition after orthodontic tooth movement in the dog. Angle Orthod 1978:48:210-8.

4. Ericsson I. The effects of orthodontic treatment on periodontal tissues in patients with reduced periodontal support. Europ J Orthod 1982;4(1):1-9.

5. Boyd R, Leggott PJ, Quinn RS, Eakle WS. Periodontal implications of orthodontic treatment in adults with reduced or normal periodontal tissues versus those of adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989;96:191-8.

6. Bloom RH, Brown LR. A study of the effects of orthodontic appliances on oral microbial flora. Oral Surgery Oral medicine Oral Pathology 1964;17:658-67.

7. Tuverson DL. Anterior interocclusal relations : Part 1. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1980;78:361-70.

8. Lindhe J. Textbook of clinical periodon- tology. 2nd ed. Copenhagen : Munksgaard ; 1989.

9. Heasman PA, Millett DT, Chappie IL. Orthodontic management of specific periodontal problem. In: Chappie IL, editor. The periodontium and orthodontics in health and disease. Oxford: Oxford university ; 1996. p. 227-73.

10. Melsen B, Agerbaek N, Markenstam G. Intrusion of incisors in adults patients with marginal bone loss. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989;96(3):232-41.

11. Heasman PA, Millett DT, Chappie IL. The relationship between occlusal and periodontal health. In: Chappie IL, editor. The periodontium and orthodontics in health and disease. Oxford : Oxford university ; 1996. p. 167-94.

12. Proffit WR. Equilibrium theory revisited : Factors influencing position of the teeth. Angle Orthod 1978;48:175-86.