การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

เฉลิมพล ดีนกระโทก

บทคัดย่อ

การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบูรณะฟันเพื่อความสวยงามที่ อนุรักษ์เนื้อฟัน มีความแข็งแรง และมีอัตราความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บทความนี้เป็นรายงาน ผู้ป่วยชายไทยอายุ27ปีมีปัญหาขาดความสวยงามของฟันเนื่องจากฟันมีสีดำคล้ำ จากยาเตตราไซคลิน ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโดยการบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ในฟันหน้าบน 6 ซี่ และฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 ข้าง ซ้ายและข้างขวา อย่างละ 1 ซี่ รวมทั้งหมด 8 ซี่ การรักษาประสบผลสำเร็จ สามารถปัดสีที่คล้ำได้ และทำให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับผลการรักษา
คำสำคัญ: พอร์ซเลนวีเนียร์, เตตราไซคลิน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Covery DA, Oliveria JR and Denehy GE : Selecting and esthetic veneering technique. Quintessence Int 1987;18:247-52.

2. Clyde JS and Gilmour A : Porcelain veneers : a preliminary review. Br Dent J 1988;164(1):9 14.

3. Boyer DB and Chalkley Y: Bonding between acrylic laminates and composite resins. J Dent Res 1982;61:489.

4. Avery DR : The use of preformed acrylic veneers for the esthetic treatment of severity discolored anterior permanent teeth. Int Dent J 1980;30(1):49-53.

5. Christensen GJ: Veneering of teeth. Dent Clin North Am 1985;29:373-91.

6. Jordan RE : Conservative treatment of the discolored dentition. In : Reinhardt RW ed. Esthetic composite bonding : Techniques and materials. 2 ed. ST.Louis, Missouri, 1988:84-162.

7. Touati B, Miara P and Nathanson D : Ceramic laminate veneers. In : Dunitz M Ltd. Esthetic dentistry and ceramic restorations. London, 1999:161-216.

8. Horn HR : A new lamination : porcelain bonded to enamel. NY State Dent J 1983;49:401-3.

9. Toh CG, Setcos JC and Weinstein AR : Indirect dental laminate veneers-an overview. J Dent 1987;15:117-24.

10. Calamia JR : Etched porcelain veneers : The current state of the art. Quintessence Int 1985;16(1):5-12.

11. Sheets CG : Advantages and limitations in the use of porcelain veneer restorations. J Prosthet Dent 1990;64:406-11.

12. Barghi N and Morgan J : Bleaching following porcelain veneers : Clinical cases. Am J Dent 1997;10:254-6.

13. Meijering AC, Creughers NHJ, Roeters FJM and Mulder J. : Survival of three types of veneer restorations in a clinical trial : a 2.5 year inerim evaluation. J Dent 1998;26:563-8.

14. Haywood VB : Achieving, maintaining and recovering successful tooth bleaching. J Esthet Dent 1996;8:31-8.

15. Nattress BR, Youngson CC, Patterson CJW, Martin DM and Ralph JP : An in vitro assessment of tooth preparation for porcelain veneer restorations. J Dent 1995:23:165-70.

16. เฉลิมพล ลี้ใวโรจน์ : ข้อพิจารณาก่อนให้การรักษา การวางแผนการรักษา และการออกแบบ เตรียมฟัน. วีเนียร์ : ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูง งานทันตทรรมเพี่อความสวยงาม 2546. หน้า 63-8.

17. Brunton PA and Wilson NHG : Preparations for porcelain laminate veneers in general dental practice. Br Dent J 1998;184(11):553-6.

18. Hooper SM, Huggett R and Foster LV : Teaching veneer and crown margins in UK Dental Schools. Dent Update 1993;20:192-6.

19. Dumfahrt H : Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service : Part 1 Clinical procedure. Int J Prosth 1999;12:505-13.

20. Ralph H. Leonard JR., Van BH, Daniel JC and Natale DT. : Nightguard vital bleaching of tetracycline-stained teeth : 90 month post treatment. J Esthet Dent 2003;15(3):142-53.

21. BA Matis, Y Wang, GJ Fokert and et. at. : Extended Bleching of tetracycline- stained teeth : A 5-year study. J Oper Dent 2006:31(6):643-51.

22. Calamia JR : Clinical evaluation of etched porcelain veneers. Am J Dent 1989;2:9-15.

23. Aristidis GA : Etched porcelain veneer restoration of primary tooth : A clinical report. J Prosthet 2002;13:117-24.

24. Peumans M, Van Merbeck B, Lambrechts P. Vuylsteke-wanters M. and Vanherle G : Fire-year clinical performance of porcelain veneers. Quintessence Int 1998;29:211-21.

25. Yamada K : Porcelain laminated veneers for discolored teeth using complementary colors. Int J Prost 1993;6:242-47.