การบูรณะฟันกึ่งถาวรในฟันหลังจากรักษาคลองรากฟัน ด้วยเดือยฟันสำเร็จรูปและเรซินคอมโพสิต : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

เฉลิมพล ดีนกระโทก

บทคัดย่อ

การบูรณะฟันหลังจากรักษาคลองรากฟันด้วยเดือยฟันสำเร็จรูปร่วมกับเรซินคอมโพสิต เป็นอีก หนึ่งทางเลือกสำหรับการบูรณะฟันหลังจากรักษาคลองรากฟัน โดยเดือยฟันที่ใช้จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีโลหะ เป็นองค์ประกอบ โดยมีการใช้งานและประสบผลสำเร็จจากการบูรณะด้วยวิธีนี้มากกว่า 20 ปี บทความ นี้เป็นการรายงานผู้ป่วยเด็กชายไทยถูกส่งตัวมาเพี่อบูรณะฟันซี่11 และ ซี่ 21 หลังจากรักษาคลอง รากฟัน ซึ่งมีส่วนของตัวฟันสูญเสียไปครึ่งหนึ่งของตัวฟันจากอุบัติเหตุ
ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโดยการบูรณะด้วยเดือยฟันชนิดควอทซ์เบอร์โพสร่วมกับเรซินนคอมโพสิต ชนิด Z-250 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้ฟันที่มีรูปร่าง และสีมีความสวยงาม รวมจน ถึงการใช้งานเป็นที่ยอมรับได้
Key word: post and core, prefabricated post, resin composite

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Swanson K, Madison. S. An evaluation of coronal microleakage in endodontic treated teeth, J Endod 1988;14:455-59

2. Vire DE. Failure of endodontically treated teeth. Classification and evaluation, J Endod 1991;17:338-42

3. Harvey L. Colman, Restoration of endodontically treated teeth. Dental Clinics of North America : 1979;23:647

4. David Assif, Colin Gorfil : Biomechanical consideration in restoring endodontically treated teeth. J. Prosth Dent 1994;71:565.

5. Shillingburg H.T., Hobo S. and Whitsett L.D. Fundamentals of fixed Prostho- dontics. 3rd ed. Quintessence. Chicago ; 1997:194-208.

6. Sorensen J. A. and Matinoff J.T. Intracoronal reinforce and coronal coverage : A study of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent : 1984;51(6):780-4.

7. Resen, H. Operative procedures on multilated endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1961:11(5):973-86

8. Stern N and Hirschfeld Z : Principle of preparing endodontic treated teeth for dowe! and core restoration. J. Prosthet. Dent. 1973;30:162.

9. Manning, K.E., Yu. D.C., Yu. H.C. and Kwan E.W. : Factors to consider for predictable post and core build-ups of endodontically treated teeth part II : Clinical application of basic concepts. J can. Dent. Assoc. 1995;61:696-707

10. Standlee, J.P, Capcto. A.A. and Halcomb. J. et al. : The retentive and stress distributing properties of a threaded endodontic dowel. J. Prosthet. Dent. 1950;44:398-404.

11. Barkhodar, R.A., Radke, R, and Abbassi, J. : Effect of Metal collars on resistance of endodontically treated teeth to root fracture. J. Prosthet. Dent. 1989;61:676-78.

12. Wilson N. H.F., Setcos J.C., Dummer P.M.H., Gorman D.G. and Hopwood พ.A. : A splint-shank prefabricated post system : A critical multidisciplinary review. Quintessence Int. 1997;28:737-42.

13. Dummer P.M.H. and Edmunds D.H. : Root canal Retained Restorations ะ 2 Prefabricated Post and core system-non- threaded post. Dent. Update. 1990 ; July/Aug : 244-9.

14. Christensen G.J. : Fixed prosthodontics -State of the art. Aust. Dent. J. 1995;40:164-166.

15. Sivers J.E. and Johnson W.T. : Restoration of endodontically treated teeth. Dent. Clin. North Am. 1992;36:631-50.

16. Wataha, J.C. : Biocompatibility of dental casing alloys : A review. J. Prosthet. Dent. 2000;83:223-34.

17. Resenstiel, S.F., Land, M.F., and Fujimoto, J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 2nd ed. St. Louis : Mosby; 1995:238-62.
18. John W. Farah, John M. Powers. The Dental Advisor. 2003;20 No. 5:523-25.

19. Martin A.F., Jonathan C.M., Jacqueline P.D. and et al : Fiber-reinforced composites in clinical dentistry : 2000.

20. Sequstom S, Astback J, Ekstrand KD. : A retrospective long term study of teeth restored with prefabricated carbon fiber reinforced epoxy resin posts. Swed Dent J. 2006;30(1):1-8

21. Ferrari M., Vichi A., Mannocci F. and Mason P.N. : Retrospective study of clinical performance of fiber posts. J. Am. Dent. Assoc. 2000 ; 13 (special Issue. May).

22. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน่ : การบูรณะฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันแล้ว : ในกรณีที่ฟันนั้นมีเนื้อฟันเหลืออยู่เพียงพอเพื่อบูรณะโดยไม่ต้องใช้เดือย. วารสารทันตกรรมหัตถการ ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 หน้า 26-31

23. Graham J. Mount and W.R. Hume : Preservation and restoration of tooth structure ; 1998 chapter 11 : pp 144-145.

24. Clifford M.S., Theodore M.R., Harald O.H. and John R.S. : The art and science of operative dentistry 3 ed ; 1995:561-64.

25. จีรภัทร จันทรัตน์ และ อมรา ม่วงมีสุข : Restoration of endodontically treated teeth ; Concept and Consideration. วารสารทันตกรรมหัตถการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 10

26. อมรา ม่วงมีสุข. Conservative Restoration offer endodontic treatment ; วารสารทันตกรรมหัตถการปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 15-21.

27. ZHANG Xiang-hao and WANG Xin-zhi : The evaluation of the carbon fiber post system on restoration of teeth defect in children : chin Med J 2006;119(10):809-13.