จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Main Article Content

ติ๋วหลั่น สมัครประโคน
รัตนาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์

บทคัดย่อ

ความสำคัญของปัญหา: ระดับจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อวัดระดับจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งวัดโดยหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ
สถานที่: โรงพยาบาลบุรีรัมย์
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง
ประชากร: หัวหน้าหอผู้ป่วยที่ดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 31 คน และพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ปี จำนวน 319 คน
วิธีการวิจัย: เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการศึกษา: พบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1-5 ปี ระดับจริยธรรมตามการรับรู้ของ หัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยด้านหลักทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน และด้านการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ส่วนระดับจริยธรรมของ หัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักทั่วไป ด้านการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการและด้านการปฏิบัติ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับจริยธรรมชองหัวหน้าหอผู้ป่วยกับ พยาบาลประจำการพบว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุป: ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การทำวิจัยฉบับนี้เป็นการวัดระดับจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปวางแผนพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งจากการวิจัยทำให้มีการเพิ่มจริยธรรมวิชาชีพเข้าไปใน วิสัยทัศนของโรงพยาบาลและมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล
คำสำคัญ: จริยธรรม/หัวหน้าหอผู้ป่วย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2524

2. ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. จริยรรรมของเยาวชนไทย. 2524 ; 217-226

3. Cronbach, Joseph L. Essential of Psychological Testing. 3rd ed. New York : Haper and Row.