ผลการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ซีกซ้ายอุดตัน โดยวิธี Primary Resection and Anastomosis after Bowel Decompression ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการผ่าตัดภาวะลำไส้ใหญ่ซีกซ้ายอุดตัน โดยวิธี Primary resection and anastomosis after bowel decompression ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
วิธีการศึกษา: ศึกษาย้อนหลัง เวชระเบียนผู้ป่วยจำนวน 23 ราย ระหว่างปี 2544-2548
ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบผู้ป่วยจำนวน 23 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาภาวะลำไส้ใหญ่ซีกซ้ายอุดตัน โดยวิธี Primary resection and anastomosis after bowel decompression โดยไม่ได้ทำ Intraoperative colonic lavage พบว่าไม่มี ผู้ป่วยรายใดมีการรั่วของรอยต่อลำไส้หรือเสียชีวิตภายหลังการผ่าตัด, มีการติดเชื้อ ของแผลหลังการผ่าตัดจำนวน 1ราย ในผู้ป่วยที่เป็น Advanced CA colon at splenic flexure และ ได้รับการผ่าตัด Enbloc resection (Left hemicolectomy + distalpancreatectomy + splenectomy) ระยะเวลาการ ผ่าตัดโดยเฉลี่ย 116 นาที จำนวนวันนอนภายหลังการผ่าตัด 9.48 วัน
สรุป: การทำ Manual decompression แทนการทำ Intraoperative colonic lavage ในการผ่าตัดรักษาแบบ Single stage resection and anastomosis อาจมีความปลอดภัยเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลำไส้ใหญ่ซีกซ้ายอุดตัน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Mortensen, Neil. The small and large intestines. In: Mann, CV, Russell, RCG, Williams, NS., editors. Bailey & Love’s Short Practice of Surgery. 22th ed. Madrid : Chapman & Hall; 1995.p.802-3.

2. ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร. Acute colonic obstruction .ใน: สุมิต วงศ์เกียรติขจร, วิชัย วาสนสิริ, ธนพล ไหมแพง, สุทธจิต ลีนานนท์, พิชัย บุญยงสรรค์ชัย, นภดล วรอุไร, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 25. กรุงเทพฯ : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย); 2547. หน้า 301-4.

3. Dudley, HA., Radcliffe, AG., McGeehan, D. Intraoperative irrigation of the colon to permit primary anastomosis. Br J Surg 1980;67:80-1.

4. Tan, SG., Nambiar, R., Rauff, A., Ngoi, SS., Goh, HS., Primary Resection and Anastomosis in Obstructed Descending Colon due to Cancer. Arch Surg. 1991;126:748-51.

5. Mochizuki, H., Nakamura, E., Hase, 9. Tamakuma, S. The advantage of primary resection and anastomosis with intraoperative bowel irrigation for obstructing left-sided colorectal carcinoma. Surg Today 1993;23:771-6.

6. Forloni, B., Reduzzi, R., Paludetti, A., Colpani, G., Frosali, D. Intraoperative colonic lavage in emergency surgical treatment of left-sided colonic obstruction. Dis Colon Rectum 1998;41:23-7.
7. Edino ST., Mohammed AZ., Anumah M. Intraoperative colonic lavage in emergency surgical treatment of left-sided large bewel lesion. Trop Doct 2005 Jan; 35(1):37-8.

8. Nyam, DC., Seow-Choen, AF., Ho, YH. Colonic decompression without on-table irrigation for obstructing left-sided colorectal tumors. Br J Surg 1996;83:786-7.

9. Naraynsingh, V., Rampaul, Maharaj, D., et al. Prospective study of primary anastomosis without colonic lavage for patients with an obstructed left colon. Br J Surg 1996;86:1341-3.

10. Lengyel L., Szakats T., Koti C. Primary resection of obstructive left-sided colon rectal tumors without intraoperative lavage. OrvHetil. 2001 Dec 2;142(48):2681-5.

11. De U., Ghosh S. Single-stage primary anastomosis without colonic lavage for left-sided colonic obstruction due to acute sigmoid volvulus: a prospective study of one hundred and ninety seven cases. ANZ J Surg 2003;73:390-2.

12. Lim JF., Tang CL., Seow-Choen., Heah SM., Prospective, Randomized Trial Comparing intraoperative Colonic irrigation With Manual Decompression Only for Obstructed Left-Sided Colorectal Cancer. Dis Colon Rectum 2005 Feb;48(2):205-9