ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar

Main Article Content

สุที วงค์ละคร

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิลเป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่สุดใน การผ่าตัดทอนซิลที่จำเป็นต้องป้องกันและวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจาก พบได้บ่อยและอาจมีอันตรายถึงชีวิต
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้า ชนิด monopolar ในโรงพยาบาล ตลอดจน ปัจจัยเสี่ยง ช่วงเวลาที่เกิด
วิธีการศึกษา: ความรุนแรง การรักษาและผลการรักษา ศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลังผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดทอนซิล ด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 - 10 พฤศจิกายน 2548 โดยการผ่าตัดทำโดยโสต ศอ นาสิก แพทย์คนเดียวกัน โดยใช้สถิติแบบร้อยละ สัดส่วน และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา: จากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar 500 รายพบว่ามีภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 จาก 25 รายนี้พบว่าเลือดหยุดเอง 2 ราย (8%) ต้องห้ามเลือดโดยใช้การจี้ด้วย silver nitrate โดยอาศัยยาชาเฉพาะที่ 8 ราย (32%) ต้องดมยาสลบ เพื่อห้ามเลือด 15 ราย (60%) มีเพียง 1 ราย (4%) ที่ต้องให้เลือด และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
สรุป: การผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar มีความปลอดภัยสูง โอกาสเกิดเลือดออกหลังผ่าตัดน้อย และเหมาะที่จะเลือกใช้ในการผ่าตัด ทอนซิล โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีโสต ศอ นาสิกแพทย์เพียงคนเดียว

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Brian JW, Audie LW. Pharyngitis and Adenotonsillar Disease In: Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, Richardson MA, editors. Otolaryngology-Head & Neck Surgery. 3rd edition. St Louis : Mosby; 1998. 188-215.

2. Windfuhr JP, Seehafer M. Classification of haemorrhage following tonsillectomy. J Laryngol Otol. [serial online] 2001 Jun [cited 2006 Mar 5] ; 115(6): [1 screen] Avialable from : URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB=pubmed

3. Leinbach RF, Markwell SJ, Colliver JA, Lin SY. Hot versus cold tonsillectomy: a systematic review of the literature. Otolaryngol Head Neck Surg. [serial online] 2003 Oct [cited 2006 Feb 27] ; 129(4) : [1 screen] Avialable from : URL : https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi? CMD = display&DB = pubmed

4. Robinson PM, Ahmed I. Diclofenac and post-tonsillectomy haemorrhage. Clin Otolaryngol Allied Sci. [serial online] 1994 Aug [cited 2006 Mar 5]; 19(4) : [1 screen], Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB=pubmed

5. Cardwell M, Siviter G, Smith A. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and perioperative bleeding in paediatric tonsillectomy. Cochrane Database Syst Rev. [serial online] 2005 Apr [cited 2006 Mar 5] ; 18(2) CD003591 : [2screens], Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB=pubmed

6. Windfuhr JP, Chen YS, Remmert S. Hemorrhage following tonsillectomy and adenoidectomy in 15,218 patients. Otolaryngol Head Neck Surg. [serial online] 2005 Feb [cited 2006 Mar 5]; 132(2) : [1 screen] Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/query.fcgi?CMD=display&DB=pubmed

7. Shamboul K, Yousif YM. Tonsillectomy and adenoidectomy in Sudanese patients. East AfrMedJ. [serialonline] 2001 Aug [cite d 2006 Mar5] ; 78(8) : [2screens] Avialablefrom : URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB= pubmed

8. Eberl W, Wendt I, Schroeder HG. Preoperative coagulation screening prior to adenoidectomy and tonsillectomy. Klin Padiatr. [serial online] 2005 Jan [cited 2006 Mar 16] 217(1) : [1 screen] Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd =Retrive&db=pubmed

9. Meyer JE, Jeckstrom W, Ross DA, Rudack C, Maune S. Incidence and clinical background of posttonsillectomy bleeding related blood transfusion over 12 years. OtolaryngolPol. [serialonline] 2004 [cited 2006 Feb 27] ; 58(6):[1 screen] Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB=pubmed

10. Windfuhr JP, Ulbrich T.Posttonsillectomy hemorrhage : results of a 3-month Follow up. Ear Nose Throat J. [serialonline] 2001 Nov [cited 2006 Mar 5] ; 80(11) [2 screens] Avialablefrom : URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=display&DB= pubmed