ทัศนคติของมารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็กต่อโปรแกรมทันตสุขศึกษา ในตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2547

Main Article Content

เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล

บทคัดย่อ

เหตุผลในการศึกษา: ความรู้ทางทันตสุขภาพของมารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็ก มีผลต่อ ทันตสุขภาพของบุตรในครรภ์ รวมทั้งการดูแลป้องกันทันตสุขภาพ ของบุตรในระยะหลังคลอด
วัตถุประสงค์: เพี่อให้ทราบทัศนคติของมารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็กในเขตตำบล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อโปรแกรม ทันตสุขศึกษาที่จัดสอนว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของมารดาตั้งครรภ์ และผู้ปกครองเด็กหรือไม่เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ มาสรุปเป็นแนวทางปรับปรุงโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
วิธีการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย: มารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็กสุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง 50 ราย จากประชากร 395 ราย
วัสดุและวิธีการ: ใช้แบบสอบถามจำนวน 50 ชุด ให้กับมารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครอง เด็กในเขตตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วและได้ชี้แจงการตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา: จากตัวอย่างแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด ได้นำมาวิเคราะห์จากมารดาตั้งครรภ์ 25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 50 และจากผู้ปกครองเด็ก 25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 50 ให้ความคิดเห็นต่อโปรแกรมทันตสุขศึกษาอยู่ในระดับดีและทัศนะคติของมารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็กต่อโปรแกรม ทันตสุขศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป: โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่จัดสอนอยู่ในเกณฑ์ดี มารดาตั้งครรภ์และผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ เห็นควรให้มีการทบทวนบทเรียนให้เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. ลักขณา ชวนเกริกกุล. วนิดา เรืองไพโรจน์, เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน. การสำรวจ ทัศนคติและพฤติกรรมทางทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์. วารสารโรงพยาบาลกลาง 2526;20:183-92.

2. อนามัย, กรม. กองทันตสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2534.

3. สุภาพ โลไธสง. ทัศนคติต่อวิชาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 2521 ของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร การศึกษาในจังหวัดเชียงราย. [ปริญญานิพนธ์ การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต] มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2524. 95 หน้า. อัดสำเนา

4. ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : เจริญผล, 2525. 253 หน้า;

5. นภาพร เมฆรักษาวานิช. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรียนทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515. 80 หน้า. อัดสำเนา