การประเมินชุดตรวจ Rapid Immunochromatographic Test (PanBio RIT®) เปรียบเทียบ ลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อเดงกี

Main Article Content

อุดม เพชรภูวดี
วิภาวี อุษาวัฒนาภูล
เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล

บทคัดย่อ

      ปัจจุบัน การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกและไข้เดงกี ยังใช้อาการทางคลินิก และการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการพื้นฐาน Rapid Immunochromatographic Test (PanBio RIT®) เป็นชุดตรวจเพื่อ ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเดงกึ เราได้ศึกษาเปรียบเทียบการติดเชื้อเดงกีด้วย RIT กับอาการทางคลินิก จึงได้ทำการตรวจเลือดผู้ป่วยจำนวน 309 รายที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษในจำนวนนึ้ 227 ราย ให้การวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า เป็นไข้เลือดออกและไข้เดงกี พบว่า 203 ราย จากจำนวน 227 รายนึ้ ให้ผลบวก จากการตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid Immunochromatographic Test (PanBio RIT®) คิดเป็นร้อยละ 89.43 การตรวจด้วยวิธีดังกล่าวยังสามารถแยกการติดเชื้อแบบปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิได้ด้วย
คำสำคัญ: ไข้เลือดออก, ไวรัส ; การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. George R, Lum Lucy CS. Clinical spectrum of dengue infection. In: Gubler DJ, Kuno G, editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. NewYork: CAB International 1997, p.89-107.

2. WHO: Dengue haemorhagic fver, diagnosis, treatment, prevention and control. World Health organization, Geneva; 1997 p. 19-20.

3. WHO: Guidelines for treatment of dengue fever/dengue haemorrhagic fever in small hospitals, World Health Organization, New Delhi; 1999 p. 2-3.

4. Halstead SB. The pathogenesis of dengue molecular epidemiology in infectious disease. Am J Epidem 1981;114:632-48.

5. Groen J, Koraka P, Velzing J, Copra C, Osterhaus. Evaluation of six immunoassays for detection of dengue virus-specific immunoglobu¬lin M and G antibodies. Clin Diagn Lab Immunol 2000;7;867-71.

6. Vajpayee M, Singh UB, Seth P, Broor S. Comparative evaluation of various commercial assays for diagnosis of dengue fever. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001;32:472-5.

7. Kittigul L, Suankeow K. Use of a rapid immunochromatographic test for early diagnosis of dengue virus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21:224-6.

8. Vaughn DW, Nisakak A, Kalayanarooj S, Solomon T, Dung NM, Cuzzubbo A, Devine PL. Evaluation of a rapid immunochro- matographic test for diagnosis of dengue virus infection. Clin Microbiol 1998;36(1):234-8.