ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก

Main Article Content

บรรลือ อูรณการ

บทคัดย่อ

บทนำ: ผู้ป่วยจำนวนมากมาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยปัญหาพบก้อนที่คอโตผิดปกติ เพื่อที่จะได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ด้วยการทำ Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC) ซึ่งเป็นหัตถการที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อย ราคาไม่แพง
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC) ในการวินิจฉัยก้อนแข็งบริเวณคอ โดยเปรียบเทียบผลตรวจ FNAC กับผลตรวจทางพยาธิวิทยาของก้อนที่คอ
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาย้อนหลัง โดยการวิเคราะห์เวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการมาด้วยก้อนที่ต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำลาย ได้รับการทำ FNAC แล้วทำการผ่าตัดก้อนที่คอนั้นในภายหลัง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษาจำนวน 468 ราย จากการศึกษาพบว่า ความไวของการทำ FNAC เท่ากับร้อยละ 39.2 ความจำเพาะเท่ากับร้อยละ 99.2 ความแม่นยำเท่ากับร้อยละ 89.2 โอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งเมื่อผลตรวจ FNAC เป็นบวกมีค่าเท่ากับร้อยละ 90.6 โอกาสที่ผู้ป่วยจะไม่เป็นมะเร็งเมื่อผลตรวจ FNAC เป็นลบ มีค่าเท่ากับร้อยละ 89.7
สรุป: การทำ FNAC มีความจำเพาะและความแม่นยำสูงใกล้เคียงกับของสถาบันอื่นในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำลาย
คำสำคัญ: การวินิจฉัยด้วยการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก ก้อนแข็งที่คอ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Gharib H, Dean DS.Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid gland. Endotext [Internet].; [cited 2015 April 26]; [Retrived Nov 23, 2017.]; Available from:URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285544.

2. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009;19(11):1167-214.

3. Adhikari RC, Shrestha HK, Sharma SK. Fine needle aspiration cytology of neck masses in a hospital. J Nepal Health Res Counc 2014;12(27):104-8.

4. Shekhar H, Kaur A, Agrawal P, Pancharia A, Jadeja P. Fine needle aspiration cytology in head and neck swellings: a diagnostic and therapeutic procedure. Int J Res Med Sci 2014;2(4):1667-71.

5. Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: an appraisal. Ann Intern Med 1993;118(4):282-9.

6. Schmidt RL, Hall BJ, Wilson AR, Layfield LJ. A systematic review and meta-analysis of the diagnostic accuracy of fine-needle aspiration cytology for parotid gland lesions. Am J Clin Pathol 2011;136(1):45-59.

7. Nguansangiam S, Jesdapatarakul S, Dhanarak N, Sosrisakorn K. Accuracy of fine needle aspiration cytology of salivary gland lesions: routine diagnostic experience in Bangkok, Thailand. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(4):1583-8.

8. Bini F, Janhvi JB, Hiran KR. Reliability of fine needle aspiration cytology in salivary nepplasms: surgeon’s perspective. Amrita Journal of Medicine 2014;10(2):23-9.

9. ปนัดดา ช่วยแก้ว. ค่าการทำนายโรคของการเจาะดูดก้อนของต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. (อินเตอร์เน็ท).; 2562. [สืบค้น 15 มค.2562]. เข้าถึงได้จาก:URL:
https://www.rcot.org/download/rcot-Resident2008_a4.pdf.

10. Bajaj Y, De M, Thompson A. Fine needle aspiration cytology in diagnosis and management of thyroid disease. J Laryngol Otol 2006;120(6):467-9.

11. Morgan JL, Serpell JW, Cheng MS. Fine-needle aspiration cytology of thyroid nodules: how useful is it? ANZ J Surg 2003;73(7):480-3.

12. Sidawy MK, Del Vecchio DM, Knoll SM. Fine-needle aspiration of thyroid nodules: correlation between cytology and histology and evaluation of discrepant cases. Cancer 1997;81(4):253-9.

13. Nopkunwijai A. Fine needle aspiration cytology (FNAC) of thyroid nodule in Ratchaburi hospital. Reg 4-5 Med J 2006;25(2):211-7.

14. Kim N, Lavertu P. Evaluation of a thyroid nodule. Otolaryngol Clin North Am 2003;36(1):17-33.

15. Schiro AJ, Pinchot SN, Chen H, Sippel RS. Clinical efficacy of fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules in males. J Surg Res 2010;159(2):645-50.

16. Mahar SA, Husain A, Islam N. Fine needle aspiration cytology of thyroid nodule: diagnostic accuracy and pitfalls. J Ayub Med Coll Abbotta bad 2006;18(4):26-9.

17. Kessler A, Gavriel H, Zahav S, Vaiman M, Shlamkovitch N, Segal S, et al. Accuracy and consistency of fine-needle aspiration biopsy in the diagnosis and management of solitary thyroid nodules. Isr Med Assoc J 2005;7(6):371-3.

18. FrasoldatiA, Pesenti M, Gallo M, Caroggio A, Salvo D, Valcavi R. Diagnosis of neck recurrences in patients with differentiated thyroid carcinoma. Cancer 2003;97(1):90-6.

19. Seethala RR, LiVolsi VA, Baloch ZW. Relative accuracy of fine-needle aspiration and frozen section in the diagnosis of lesions of the parotid gland. Head Neck 2005;27(3):217-23.

20. Fundakowski C, Castaño J, Abouyared M, Lo K, Rivera A, Ojo R, et al. The role of indeterminate fine-needle biopsy in the diagnosis of parotid malignancy. Laryngoscope 2014;124(3):678-81

21. สมบูรณ์ คีลาวัฒน์. ปัญหาและทางแก้ของการให้การวินิจฉัยโรคในงานบริการของ fine-needle aspiration cytology. Chula Med J 2001;45(4): 275-82.