เผยแพร่แล้ว: 2019-04-29

ผลของการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อความเครียด ความเจ็บปวด และพฤติกรรมเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด

พิกุล บัณฑิตพานิชชา, สุภาวดี เหลืองขวัญ, นงลักษณ์ พลแสน, ลักษณวรินทร ภู่ระย้า, สาวิตรี ศรีขาว, บังอร ตุพิมาย

37-54