ลักษณะทางรังสีวิทยาเต้านมใน BIRADS 4B, 4C กับผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

Main Article Content

ปนัดดา จิตวรรณรัตน์

บทคัดย่อ

บทนำ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูความสัมพันธ์ของลักษณะทางรังสีวิทยาเต้านมระหว่าง Breast Imaging Reporting And Data System (BIRADS) 4B และ 4C และผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ retrospective study เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการทำการตรวจเต้านมด้วยวิธี แมมโมแกรม (Mammography) และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านมโดยรายงานผลการตรวจตาม Breast Imaging Reporting And Data System (BIRADS) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่รายงานผล BIRADS 4B และ BIRADS 4C และได้รับการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา โดย excisional biopsy
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่รายงานผลเป็น BIRADS 4B และ BIRADS 4C 112 ราย อายุเฉลี่ย 52.5 ปีในผู้ป่วย BIRADS 4B มีผลทางพยาธิวิทยาเป็น benign 34 ราย (ร้อยละ 61.8) และ malignancy 14 ราย (ร้อยละ 24.6) (p-value 0.000) BIRADS 4C ผลทางพยาธิวิทยาเป็น malignancy 43 ราย (ร้อยละ 75.4) และ benign 21 ราย (ร้อยละ 38.2) (p-value 0.000) แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ที่มีลักษณะที่บ่งชี้ไปทางรอยโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign lesion) มากกว่า รอยโรคมะเร็ง (malignant lesion) คือ oval shape และ non calcified (p-value 0.029 และ 0.022 ตามลำดับ) และมีลักษณะที่บ่งชี้ไปทาง malignant lesion มากกว่า benign lesion คือ Irregular shape fine pleomorphic calcification และ axillary lymphadenopathy (p-value 0.037, 0.000 และ 0.013 ตามลำดับ)
สรุป: BIRADS 4C มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมสูงกว่าเมื่อเทียบกับ BIRADS 4B โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบลักษณะ Irregular shape, fine pleomorphic calcification และ axillary lymphadenopathy ดังนั้น ควรเพิ่มความระวังในการตรวจหากพบ irregular shape fine pleomorphic calcification และ axillary lymphadenopathy แต่ผลทางพยาธิวิทยาเป็น benign lesion
คำสำคัญ: แมมโมแกรม อัลตราซาวด์ BIRADS รอยโรคเต้านม

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. DeSantis CE, Ma J, Goding Sauer A, Newman LA, Jemal A. Breast cancer statistics, 2017, racial disparity in mortality by state. CA Cancer J Clin 2017;67(6):439-48.

2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer Statistics, 2017. CA Cancer J Clin 2017;67(1):7-30.

3. Jørgensen KJ, Kalager M, Barratt A, Baines C, Zahl PH, Brodersen J, et al. Overview of guidelines on breast screening: Why recommendations differ and what to do about it. Breast 2017;31:261-9.

4. Sitt JC, Lui CY, Sinn LH, Fong JC. Understanding breast cancer screening-past, present, and future. Hong Kong Med J 2018;24(2):166-74.

5. Peairs KS, Choi Y, Stewart RW, Sateia HF. Screening for breast cancer. Semin Oncol 2017;44(1):60-72.

6. Spak DA, Plaxco JS, Santiago L, Dryden MJ, Dogan BE. BI-RADS® fifth edition: A summary of changes. Diagn Interv Imaging 2017;98(3):179-90.

7. Bent CK, Bassett LW, D'Orsi CJ, Sayre JW. The positive predictive value of BI-RADS microcalcification descriptors and final assessment categories. AJR Am J Roentgenol 2010;194(5):1378-83.

8. Leblebici IM, Bozkurt S, Eren TT, Ozemir IA, Sagiroglu J, Alimoglu O. Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADS. North Clin Istanb 2014;1(1):1-5.

9. Youk JH, Kim EK, Kim MJ, Lee JY, Oh KK. Missed breast cancers at US-guided core needle biopsy: how to reduce them. Radiographics 2007;27(1):79-94.

10. Parikh J, Tickman R. Image-guided tissue sampling: where radiology meets pathology. Breast J 2005;11(6):403-9.

11. Liberman L. Percutaneous image-guided core breast biopsy. Radiol Clin North Am 2002;40(3):483-500, vi.

12. Wiratkapun C, Bunyapaiboonsri W, Wibulpolprasert B, Lertsithichai P. Biopsy rate and positive predictive value for breast cancer in BI-RADS category 4 breast lesions. J Med Assoc Thai 2010;93(7):830-7.

13. Levy L, Suissa M, Chiche JF, Teman G, Martin B. BIRADS ultrasonography. Eur J Radiol 2007;61(2):202-11.

14. Elverici E, Barça AN, Aktaş H, Özsoy A, Zengin B, Çavuşoğlu M, et al. Nonpalpable BI-RADS 4 breast lesions: sonographic findings and pathology correlation. Diagn Interv Radiol 2015;21(3):189-94.

15. Lee HJ, Kim EK, Kim MJ, Youk JH, Lee JY, Kang DR, et al. Observer variability of Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) for breast ultrasound. Eur J Radiol 2008;65(2):293-8.

16. Costantini M, Belli P, Ierardi C, Franceschini G, La Torre G, Bonomo L. Solid breast mass characterisation: use of the sonographic BI-RADS classification. Radiol Med 2007;112(6):877-94.

17. Atasoy MM, Tasali N, Çubuk R, Narin B, Deveci U, Yener N, et al. Vacuum-assisted stereotactic biopsy for isolated BI-RADS 4 microcalcifications: evaluation with histopathology and midterm follow-up results. Diagn Interv Radiol 2015;21(1):22-7.

18. Sickles EA. Breast calcifications: mammographic evaluation. Radiology 1986;160(2):289-93.

19. Scaranelo AM, Eiada R, Bukhanov K, Crystal P. Evaluation of breast amorphous calcifications by a computer-aided detection system in full-field digital mammography. Br J Radiol 2012;85(1013):517-22.

20. Nalawade YV. Evaluation of breast calcifications. Indian J Radiol Imaging 2009;19(4):282-6.

21. Kim MJ, Kim D, Jung W, Koo JS. Histological analysis of benign breast imaging reporting and data system categories 4c and 5 breast lesions in imaging study. Yonsei Med J 2012;53(6):1203-10.

22. Walsh R, Kornguth PJ, Soo MS, Bentley R, DeLong DM. Axillary lymph nodes: mammographic, pathologic, and clinical correlation. AJR Am J Roentgenol 1997;168(1):33-8.

23. Görkem SB, O'Connell AM. Abnormal axillary lymph nodes on negative mammograms: causes other than breast cancer. Diagn Interv Radiol 2012;18(5):473-9.