การประเมินผลการใช้ Clinical Practice Guideline ในการรักษาคนไข้ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันของโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

วรา เศลวัตนะกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยโรคไส้ติงอักเสบเฉียบพลัน ก่อนและหลังปฏิบัติ ตาม Clinical Practice Guideline เรื่อง Acute Appendicitis
รูปแบบการวิจัย: Action Research
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 156 ราย โดย 46 ราย อยู่ในระยะช่วงแรกของการศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ใช้ CPG ระหว่าง วันที่ 1-31 ตุลาคมพ.ศ.2544 และผู้ป่วยอีก 110 รายอยู่ในช่วงระยะที่ 2 ของการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ CPG โรค Acute Appendicitis ศึกษา เปรียบเทียบ ระยะเวลารอคอยผ่าตัด, จำนวนวันนอนโรงพยาบาล, ค่ายาปฏิชีวนะ และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ก่อนและหลังการใช้ CPG
ผลการศึกษา: หลังจากปฏิบัติตาม CPG ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะ เวลารอคอย ผ่าตัดลดลงจาก 5.3 + 5.7 ชั่วโมง เป็น 2.06 + 2.15 ชั่วโมง (P<0.001) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดลงจาก 4.1 + 1.8 วัน เป็น 3.31 + 0.9 วัน (P<O.OO1) และค่ายาปฏิชีวนะและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดก็ลดลงเช่นกัน
สรุป: การปฏิบัติตาม Clinical Practice Guideline ทำให้คุณภาพของการรักษา ผู้ป่วยดีขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Schwartz, SI. Principles of Surgery. 7th ed. New York : McGraw-Hill, 1999:1388-91.

2. ธนิต วัชรพุกก์, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์ ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ : ศาสตร์การพิมพ์, 2531:171- 86.

3. กิจจา สินธวานนท์, พรเทพ เปรมโยธิน, ทองดี ชัยพานิช, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5. กรุงเทพ ฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2528:163-5

4. Cuschieri A, Hennessy TPJ. Greenhalgh RM, Rowley DI, Grace PA. Clinical Surgery. London : Blackwell Science, 1996 : 200-1

5. ไพบูลย์ สุทธิวรรณ, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์ ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2538. : 70-6.

6. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยสาขากุมารศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทั่วไป. 2546. เอกสารอัดสำเนาจาก Internet.

7. Norton LW, Stiegmann GV, Eiseman B, Surgical Decision Making. 4th ed. London : W.B. Saunders Company, 1999:160-1

8. วันเพ็ญ พิชิตพรชัย และอุษาวดี อัศดรวิเศษ. การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

9. จิตร สิทธิอมร, อนุวัฒษ์ ศุภชุติกุล, สงวนสิน รัตนเลิศ และเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์. Clinical Practice Guidelines : การจัดทำและการน่าไปใช้. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.), 2543.