การใช้ Harrington rod ร่วมกับการร้อยลอดผ่าน Spinous process ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก ชนิด burst fracture และ fracture dislocation

Main Article Content

ดำรงค์ธรรม โอฬาระชิน

บทคัดย่อ

     ผู้ศึกษา ได้ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย จำนวน 7 ราย ที่เป็น Burst fracture และ fracture dislocation ของ thoracolumbar spine ทั้งที่มีและไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทด้วย Harrington distraction rod and segmental spinous process wiring           
     ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับอุบัติเหตุจนกระทั้งผ่าตัด โดยเฉลี่ยประมาณ 6.2 วัน (3-12)ระยะเวลาในการติดตามผลการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 8.2 เดือน (6-12) ติดตามผลการรักษาโดยดูในส่วนของภาพถ่ายรังสีของ kyphotic angle c]t percent of anterior height, ดูอาการของ pain scale  และ work function ตามของ denis scale และดูการทำงานของระบบประสาทตามแบบของ frankel  พบว่าทุกรายมีการลดลงของ kyphotic angle และมีการเพิ่มขึ้นของ percent anterior height ของ body ของกระดูกสันหลัง ไม่มีผู้ป่วยรายใดมีความผิดปกติของระบบประสาทเพิ่มขึ้น พบว่าเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ง่าย มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิเศษและราคาถูก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาทำการรักษาในโรงพยาบาลสุรินทร์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Leviwe Am, McAfee PC. Evaluation and emergent treatment of patient. With thoracolumbar trauma(Intercourse Iect 1995 ; 44 : 33-45)

2. Curcin A Thoracolumbar fracture injury. Evaluation and classification Orthopedic knowledge update trauma 1st ed. Remount 1996 ; starlit

3. Petersilge CA. Thoracolumbar burst fracture : Evaluationg stability 1996;17(2):105-113

4. Bolesta MJ, REchtine GR II. Fracture and dislocation of the thoracolumbar spine. In: Brucholz RW, Heckman JD, editors. Rookwood and green’s Fracture in adult. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001: 1405-65

5. Fredickon RE, thoracic and lumbar fracture nonsurical management orthopedic knowledge Update tame 1996 (347-50)

6. Sullied JA ublaminar wiring of Harrington distraction rod for unstable tholacolumbar spine Harrinton distraction rid supplement unit supplement with segmental Wiring 1983 ; 532-7

7. Buoyant CE management of thoracic and Iumbar spine fracture with rod supplement with segmental wiring, Spine 1983 ; 532-7

8. Drummond D, Interspinous process segmental spinal instrumentation. J pediatric Orthr 1984 ; 397 - 404