เด็กดักแด้ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

สรัญญา ส่งคุณธรรม

บทคัดย่อ

      รายงานผู้ป่วย Lamellar ichthyosis ซึ่งเป็นโรคผิวหนังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แบบ Autosomal recessive เป็นโรคที่พบน้อยมาก อุบัติการณ์ 1 : 300,000 เป็น Ichthyosis ที่มี อาการรุนแรง ทารกแรกเกิดเพศชายรายนี้ เป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวซึ่งมีประวัติการแต่งงาน ในเครือญาติ แรกเกิดมีลักษณะมีเยื่อห่อหุ้มตัว เรียกว่า Colloidian baby หรือเด็กดักแด้ ดึงให้ปากปลิ้น ตาปลิ้นหลังจากนั้น ในช่วงสัปดาห์ที่สอง ถุงหุ้มหลุดออกเห็นผิวหนังเด็กเป็นสีแดง อาการปากปลิ้น หายไปแต่อาการตาปลิ้นยังเหลืออยู่เด็กได้รับการรักษาแบบประคับประคองที่ตึกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด นาน 15 วัน ต่อมาลักษณะผิวหนังมีสะเก็ดขนาดใหญ่ หนา สีเหลืองน้ำตาล บริเวณใบหน้า แก้ม บริเวณลำตัว และที่หนังศีรษะ ทำให้ผมหวีได้ยาก และมีผมร่วง ใบหูมีรูปร่างผิดปกติ จอตาปกติ มีลักษณะโดยรวมทั้งหมดเข้าได้คับ Lamellar ichthyosis เรื่องตาปลิ้นได้ปรึกษาจักษุแพทย์ให้น้ำตา เทียม หยอดตาเป็นครั้งคราว เด็กมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นระยะๆ ตลอดมา พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. รัชนี อัครพันธ์. Genodermatosis. ใน : ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิติ พิศาลบุตร, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2000). กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติค พับลิชชิ่ง; 2540. หน้า 408-27.

2. Weston WL and Lane AT. Neonatal dermatology . In : Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Austen F, ed. Dermatology on general medicine. 4th ed. New York : MecGraw Hill ; 1993 p. 2941-61.

3. Ogawa H, Yoshiike T.Keratin, Kerati-nization and dyskeratotic disorders. In : Ogawa H, Kullavanijawa P, ed. Practical and investigative dermatololgy. 2nd ed. Bangkok: Institute of Dermatology, Bangkok,
Thailand and Japan International Cooperation Agency (JICA) ; 1992. p. 1-29.

4. ชสุรี สีตกะลิน และคณะ. ลาเมลลาร์ อิฆธัยโอสิส รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย. สารศิริราช 2518 ; 27 : 1558-66.

5. ศรีศุกลักษณ์ สิงคาลวณิช และคณะ. Harlequin baby : a case report. จดหมายเหตุทางแพทย์ 2541 ; 81 (4) : 365-70.

6. เยาวเรศ นาคแจ้ง. ทารกประหลาด เด็กหญิง ดักแด้. ใกล้หมอ 2536. 17(9):5-52.

7. Margileth AM. Dermatologic conditions. In : Avery GB, Fletcher MA. Neonatology : pathophysiology and management of the newborn. 4thed. Philadelphia : J.B. Lippincott Comp. ; 1994. p 1262-8.

8. สุจิตรา วีรวรรณ. Ichthyosis and disorder of keratinization ใน : มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงจิราษฎร, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์ ; 2541. หน้า 1763-7.

9. ศรีคุกลักษณ์ สิงคาลวณิช. Neonatal dermatology. ใน : สุจิตรา วีรวรรณ, อมรศรี ชุณหรัศมิ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, บรรณาธิการ. โรคผิวหนังเด็ก. กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง ; 2539. หน้า 24-7.