การผ่าตัดผ่านกล้องเพี่อเอาพยาธิตัวจี๊ด ที่ใบหน้าออก : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

สุที วงค์ละคร
กัลยา วงค์ละคร
สุนันทา ชัยเศรษฐกุล
ลัดดา จันทร์เกตุ
พรใจ โหตระไวศยะ

บทคัดย่อ

     รายงานผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มาด้วยอาการใบหน้าซีกซ้ายบวมบริเวณแก้มแบบเคลื่อนที่ คันและปวดเล็กน้อยหลังจากที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้สองเดือน ตรวจพบว่ามีก้อนใต้ผิวหนังและผิวหนังมีรอยนูนคล้ายถุงน้ำสีเข้มลักษณะคดงอหลายรอย ได้ผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์พบตัวอ่อนของพยาธิที่ยังมีชีวิตและคีบออก ได้ผลการตรวจทางพยาธิวิทยายืนยันว่าเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด
คำสำคัญ: ใบหน้าบวมแบบเคลื่อนที่, ตัวอ่อนพยาธิไชผิวหนัง, โรคพยาธิตัวจี๊ด, ตัวจี๊ด

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Supiyaphun P, Sitthichareonchai P, Cutchavaree A. Aural gnathostomiasis. Chula Med J 1990;34:959-63.

2. วิทูรย์ ไวยนันท์, พีรพรรณ ตันอารีย์. ปรสิตวิทยาทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์; 2540.

3. ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, แทน จงศุภชัยสิทธิ์ Atlas of medical parasitology with 456 colour illustrations. 4th edition. กรุงเทพมหานคร : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง; 2541.

4. Magata M, Messina M, Bustamente F, Cazarin J. Gnathostomiasis : clinico-phathologic study, [serial online] 2004 April [cited 2006 Aug 20];26(2):[lscreen], Avialablefrom:URL:https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed & cmd=Retrieve&...

5. Nitidandhaprabhas P, Hanchansin S, Vongsloesvidhya Y. A case of expectoration of Gnathostoma spinigerum in Thailand. Am J Trop Med Hyg. [serial online] 1975 May[cited 2006 Aug 20];24(3):[1 screen]. Avialable from:URL:https:/ www.ncbi.nlm. nih.gov/entrez/query.fcgi? itool= abstract-plus& db=pubmed&...

6. Nitidandhaprabhas P, Sirikarna A, Ham-somburana K, Thepsitthar P. Human urinary Gnathostomiasis : a case report from Thailand. Am J Trop Med Hyg. [serial online] 1975 Jan [cited 2006 Aug 20];24(1):[1 screen], Avialable from:URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi? itool=abstractplus&db= pubmed&...

7. Muller-Stover I, Richter J, Hausinger D. Infection with Gnathostoma spinigerum as a cause of eosinophilic esophagitis. Dtsch Med Wochenschr. [serial online] 2004 Sep[cited 2006 Aug 20];129(38): [lscreen], Avialable from:URL:https:/www. ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db =pubmed &cmd=Retrieve&...

8. Germann R, Schachtele M, Nessler G, Seitz U, Kniehl E. Cerebral gnathostomiasis as a cause of an extended intracranial bleeding. Klin padiatr. [serial online] 2003 Jul-Aug [cited 2006 Aug 20];215(4):[1 screen], Avialable from:URL:https://www. ncbi.nlm,nih.gov/entrez/query. fcgi?itool =abstractplus&db=pubmed&...

9. Punyagupta S, Bunnag T, Juttijudata P. Eosinophilic meningitis in Thailand. Clinical and epidemiological characteristics of 162 patients with myeloen-cephalitis plobably caused by Gnathos-toma spinigerum. J Neurol Sci.[serial online] 1990 May [cited 2006 Aug20];96 (2-3):[l screen]. Avialablefrom:URL:http: //www.ncbi. nlm.nih.gov/entrez/query. fcgi? itool=abstractplus&db=pubmed...

10. Jackson A, Heukelbach J, Calheiros CM, Soares Vde LK, Harms G, Felmeiere H. A study in a community in Brazil in which cutaneous larva migrans is en demic. Clininfect Dis. [serial online] 2006 Jul [cited 2006 Aug 19];43(2):[1 screen], Avialablefrom: URL:https://www.ncbi. nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi? db =pubmed&cmd=Retrieve&...

11. Kraivichian K, Nuchprayoon S, Siriya-satien P, Saksirisamphan W, Nuchprayoon I. Resolution of eosinophilia after treatment of cutaneous gnathosto miasis. J Med Assoc Thai, [serial online] 2005 Sep [cited 2006 Aug 19];88Suppl 4: [1 screen]. Avialablefrom:URL:https:// ww.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/queryicgi? itool=abstractplus&db=pubmed..
.
12. Kraivichian K, Nuchprayoon S, Siticha-lernchai P, Chaicumpa W, Yentakam S. Treatment of cutaneous gnathostomiasis with ivermectin, [serial online] 2004 Nov [cited 2006 Aug 19];71(5):[1 screen]. Avialablefrom:URL:https://www.ncbi. nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?itool =abstractplus&db=pubmed...

13. Suntharasamai P, Riganti M, Chittamas S, Desakorn V. Albendazole stimulates outward migration of Gnathostoma spinigerum to the dermis in human. Southeast Asian J Trop Med Public Health.[serial online] 1992 Dec [cited 2006 Augl9];23(4):[l screen].Avialablefrom: URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez query.fcgi?itool=abstractplus&db= pubmed&...