ผลการรักษากระดูกต้นขาหักโดยวิธีผ่าตัดเปิดรอยหัก ยึดตรึงด้วยโลหะแกนดามชนิดไม่มีสลักในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

พรรณกิจ วนแสงสกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการผ่าตัดลำกระดูกต้นขาหักโดยวิธีเปิดรอยหักยึดตรึงด้วยโลหะ แกนตามชนิดไม่มีสลักในแง่การติดเชื้อ, ระยะเวลาการติดของกระดูก, ความสั้นลงของขา, การติดผิดรูป และความสามารถงอเหยียดของข้อเข่า
รูปแบบการวิจัย: ศึกษาย้อนหลัง
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการศึกษา: ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงด้วยโลหะแกนดาม ลำกระดูกต้นขาโดยวิธีเปิดรอยหัก ระหว่าง 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548 จำนวน 93 ราย อายุเฉลี่ย 27.07 ปี แบ่งเป็นลำกระดูกต้นขาส่วนต้น 18 ราย, ส่วนกลาง 61 ราย และส่วนปลาย 14 ราย ถ้าแบ่งตามความรุนแรงของกระดูกหัก (Winqeist classification) พบว่า 60 ราย อยู่ในระดับที่หนึ่ง 28 ราย อยู่ในระดับที่สอง และ 5 ราย อยู่โนระดับที่สาม มี 10 ราย จาก 93 ราย เป็นลำกระดูกต้นขาหักแบบมีแผลเปิดแผล
ผลการศึกษา: จากผลการศึกษาพบว่าการผ่าตัดลำกระดูกต้นขาหักที่มีชิ้นหักย่อยเล็กน้อย โดยวิธีเปิดรอยหักใช้โลหะแกนดามชนิดไม่มีสลักให้ผลทางคลินิกได้ดีเมื่อเปรียบเทียบ กับการผ่าตัดที่ใช้โลหะแกนดามชนิดมีสลัก
คำสำคัญ: การผ่าตัดโลหะแกนดามกระดูกชนิดไม่มีสลัก, ลำกระดูกต้นขาหัก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม และคณะ. ตำราออร์โธปิดิกส์ “การบาดเจ็บต่อรยางค์ล่าง”. ขอนแก่น : ศิรภัณฑ์ออฟเซ็ท; 2539:1026-28.

2. บรรจง มไหสวริยะ, บรรณาธิการ. การยึดตรึงกระดูกหักด้วยแกนดามกระดูก. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2542:298-313

3. Winquist RA, Hansen ST, Jr. Segmental fractures of the femur treated by closed intramedullary nailing. J Bone Joint Surg 1978;60:934-9.

4. Brumback RJ, Uwagie-EroS, Lakatos RP, Paka A, Bathon GH and Burgess AR : Interamedullary nailing of femoral shaft fractures. Part II: Fracture-healing with static interlocking fixation. J Bone Joint Surg 1988;70:1453-62.

5. Bucholz RW, Jones A : Fractures of the shaft of the femur. Current concepts review. J Bone Joint Surg 1991;73:1561-6.

6. Blumberg KD, Foster WC, Blumberg JF. et al: A comparison of the Brooker-Wills and Russell-Taylor nails for treatment of patients who have fractures of the femoral shaft. J Bone Joint Surg Am 1990;72(7):1019-24.

7. Williams MM, Askins V, Hinkes EW, Zych GA : Primary reamed intramedullary nailing of open femoral shaft fractures. Clin Orthop 1995;318:182-90.

8. Deshmukh RG, Lou KK, Neo CB, Yew KS, Rozman I and George J : A technique to obtain correct rotational alignment during closed locked intramedullary nailing of the femur, Injury 1998;29: 207-10.

9. Kempf I, Grosse A, Beck G: Closed locked intramedullary nailing. Its application to comminuted fractures of the femur. J Bone Joint Surg 1985;67: 709-20.

10. Sojbjerg JO, Eiskjaer S, Moller-Larsen F: Locked nailing of comminuted and unstable fractures of the femur. J Bone Joint Surg 1990;72:23-5.

11. Thresen BO, Alho A, Ekeland A, Stromsoe K, Folleras G, Haukebo A: Interlicking ' intramedullary nailing in femoral shaft fractures. J Bone Joint Surg 1985;67: 1313-20.

12. Tornetta P III, Ritz G, Kantor A: Femoral torsion after interlocked nailing of unsta ble femoral fractures. J Trauma 1995; 35:213-9

13. Hooper GJ and Lyon DW : Closed unlicked nailing for comminuted femoral fractures. J Bkone Joint Surg 1988;70:619-21.

14. Brumback RJ, Reilly JP, Poka A, Lakatos RP, Bathon GH, Burgess AR : Intramed ullary nailing of femoral shaft fractures. Part I : Decision-making errors with interlocking fixation. J Bone Joint Surg 1988;70:141-52.

15. Winquist RA, Hansen ST, Clawson DK: Closed intramedullary nailing of femoral fractures. J Bone Joint Surg 1984;66: 529-39.

16. Harper MC: Fractures of the femur treated by open and closed intramedul lary nailing using the fluted rod. J Bone Joint Surg 1985;67:699-708.

17. Johnson KD, Johnston DW C, Parker B: Comminuted femoral-shaft fractures : Treatment by roller traction, cerclage wires ana a intramedullary nail, or an interlocking intramedullary nail. J Bone Joint Surg 1984;66:1222-35.

18. Brumback RJ, Elison PS Jr., Poka A, Lakatos R, Bathon GH, Burgess AR : Intramedullary nailing of open fractures of the femoral shaft. J Bone Joint Surg 1989;71:1324-30.

19. Deep K, Sharp I, Hay SM : Femoral neck fracture complicationg intramedullary nailing of femoral shaft. Injury 1999; 30:445-7.

20. Hahn D, Bradbury N, Harley R, Radford PJ : Intramedullary nail breakage in distal fractures of the tibia. Injury 1996;27:323-7.