รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Main Article Content

ณัฐพล เดชะปรากรม

บทคัดย่อ

เหตุผลการนำเสนอ: โรคคิคูซิ หรือคิคูชิ-ฟูจิโมโต หรือต่อมน้ำเหลืองอักเสบย่อยสลายจากสิสติโอไซต์ เป็นโรคไม่รุนแรง หายได้เอง และพบได้น้อยในประเทศไทยมีการพูดถึงโรคนี้ ไม่บ่อย จากการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับโรคนี้พบการรายงานเพียง 3 ฉบับ โดยพยาธิแพทย์และอายุรแพทย์
วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอผู้ป่วยโรคคิคูชิที่พบในกลุ่มงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย และรวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับโรคคิคูชิ
วิธีการศึกษา: นำเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 25 ปี มีอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอด้านขวาส่วนหลังโต ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแต่ก้อนไม่ยุบลง จากการดูดป่นเนื้อด้วยเข็ม ตรวจบ่งชี้เป็นรีแอคทิฟลิมฟอยด์โอเปอร์เพลเชีย (reactive lymphoid hyperplasia) จากการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองส่งตรวจวินิจฉัยเป็นน้ำเหลืองอักเสบย่อยสลายจากสิสติโอไซต์ หรือโรคคิคูชิ
สรุป: ควรนึกถึงโรคคิคูชิด้วย ในผู้ป่วยที่มาด้วยต่อมน้ำเหลืองที่คอโต และไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ
คำสำคัญ: โรคคิคูชิ ต่อมน้ำเหลีองที่คอโต

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Kikuchi M. Lymphadenitis showing focal reticulum cell hyperplasia with nuclear debris and phagocytosis. Nippon Ketsueki Gakkai Zasshi 1972;35:379-80.

2. Fujimoto Y, Kozima Y, Yamaguchi K. Cervical subacute necrotizing lymphad enitis. A new clinicopatholgical entity. Naika 1972;20:920-7.

3. Gleeson MJ, Siodlak MZ, Barbatis C, Salama NY. Kikuchi’s a new cause of cervical lymphadenopathy. J Laryngol Otol 1985;99:935-9.

4. Thongsuksai P, Kayasut K. Histiocytic necrotizing lymphadenitis (Kikuchi’s dis ease): clinicopathologiccharacteristics of 23 cases and literature review. J Med Assoc Thai. 1999 Aug;82(8):812-8.

5. Mootsikapun P, Sirijerachai J, Nanagara R. Kikuchi-Fujimoto’s disease, histiocytic necrotizing lymphadenitis, mimickin-gsystemic lupus erythematosus. J Med Assoc Thai. 2002 Sep;85(9):1037-41.

6. Maek-a-nantawat W, Viriyavejakul P. My cobacterium szulgai lymphadenitis mimicking Kikuchi’s disease in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Sep;32(3):537-40.

7. Louis N, Hanley M, Davidson NM. Kikuchi-Fujimoto disease: a report of two cases and an overview. J Laryngol Otol. 1994;108:1001-4

8. Garc??a CE, Girdhar-Gopal HV, Dorfman DM. Kikuchi-Fujimoto disease of the neck. Update. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1993; 102:11-5

9. Tsang WYW, Chan JKC, Ng CS. Kikuchi’s lymphadenitis. A morphologic analysis of 75 cases with special reference to unusual features.Am J Surg Pathol. 1994; 18:219-31

10. Dorfman RF, Berry GJ. Kikuchi’s histiocytic necrotizing lymphadenitis: An analysis of 108 cases with emphasis on differential diagnosis. Semin Diagn Pathol 1988;5:329-45.

11. Nikanne E, Ruoppi P, Vornanen M. Kikuchi’s disease: report of three cases and overview. Laryngoscope. 1997;107: 273-6

12. Hollingsworth HC, Peiper SC, Weiss LM, Raffeld M, Jaffe ES. An investigation of the viral pathogenesis of Kikuchi-Fujimoto disease: lack of evidence for Epstein-Barr virus or human herpesvirus type 6 as the causative agents. Arch Pathol Lab Med. 1994;118:134-40.

13. Martinez-Vazquez C, Potel C, Angulo M, et al. Nosocomial Kikuchi’s diseasea search for herpesvirus sequences in lymph node tissues using PCR. Infection 2001;29:143-7.

14. Hsin-Ching Lin, MD, FARS; Chih-Ying SN, MD; and Shun-Chen Huang, MD. Kikuchi’s Disease in Asian Children. 2005;115;92-6 Pediatrics

15. Brian J. Baumgartner, Eric R. Helling. Kikuchi’s disease: A case report and review of the literature.Ear, Nose & Throat JoumaLMay, 2002. Available from: URL:http.//www.findarticles.com/p/ articles/mi_mOBUM/is_5_81/ai_ 86849967/print

16. Madle-Samardzija N, Turkulov V, Vuka-dinov J, Stajnic S, Canak G. Histiocytic necrotizing lymphadenitis (Kikuchi-Fujimoto disease). Med Pregl. 2000;53: 513-16.

17. Chamulak GA, Brynes RK, Nathwani BN. Kikuchi-Fujimoto disease mimicking malignant lymphoma. Am J Surg Pathol 1990;14:514-23.

18. Turner RR, Martin J, Dorfman RF. Necro tizing lymphadenitis. A study of 30 cases. Am J Surg Pathol 1983;7:115-23.

19. Pileri S, Kikuchi M, Helbron D, Lennert K. Histiocytic necrotizing lymphadenitis without granulocytic infiltration. Virchows Arch A Pathol Anat. 1982;395:257-71

20. Seno A, Torigoe R, Shimoe K, et al. Kikuchi’s disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis) with cutaneous involvement. J Am Acad Dermatol 1994;30: 504-6.

21. Lin HC, SN CY, Huang CC, Hwang CF, Chien CY. Kikuchi’s disease: a review and analysis of 61 cases. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;128: 650-3

22. Kuo TT. Kikuchi’s disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis). A clinico pathologic study of 79 cases with an analysis of histologic subtypes, immuno-histology, and DNA ploidy. Am J Surg Pathol. 1995;19:798-809

23. Lerosey Y, Lecler-Scarcella V, Francois A, Guitrancourt JA. A pseudotumoral form of Kikuchi’s disease in children: a case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1998;45:1-6

24. Mart?? nez-Va?zquez C, Hughes G, Bordon J, et al. Histiocytic necrotizing lymphadenitis, Kikuchi-Fujimoto’s disease, associated with systemic lupus erythematosus. Q J Med. 1997;90:531-3

25. Vila LM, Mayor AM, Silvestrini IE. Thera peutic response and long-term follow-up in a systemic lupus erythematosus patient presenting with Kikuchi’s disease. Lupus. 2001;10:126-8

26. Imamura M, Ueno H, Matsuura A, Kamiya H, Suzuki T, Kikuchi K, Onoe T. An ultrastructural study of subacute necro tizing lymphadenitis. Am J Pathol. 1982; 107:292-9

27. Lin SH, Ko WS, Lee HS, Hwang WS. Kikuchi’s disease associated with lupuslike syndromea fatal case [letter], J Rheumatol 1992;19:1995-6.

28. Hsueh EJ, Ko WS, Hwang WS, Yam LT. Fine-needle aspiration of histiocytic necro tizing lymphadenitis (Kikuchi’s disease). Diagn Cytopathol 1993;9:448-52.

29. Jang YJ, Park KH, Seok HJ. Management of Kikuchi’s disease using glucocorticoid. J Laryagol Otol 2000;114:709-11.

30. Chan JK, Wong KC, Ng cs. A fatal case of multicentric Kikuchi’s histiocytic necro tizing lymphadenitis. Cancer. 1989;63: 1856-62

31. Quintas-Cardama A, Fraga M, Cozzi SN, Caparrini A, Maceiras F, Forteza J. Fatal Kikuchi-Fujimoto disease: the lupus connection. Ann Hematol. 2003;82:186-8