รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด

Main Article Content

อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล

บทคัดย่อ

     ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มีภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด โดยมีอาการปวดท้องน้อยรุนแรง ร่วมกับมี hypovolemic shock ซึ่งภาวะนี้พบได้น้อยมาก มักพบร่วมกับภาวะรกเกาะติดแน่น การหดรัดตัวที่ผิดปกติของมดลูก การล้วงรก การเพิ่มความดันในช่องท้อง การดูแลการคลอดในระยะที่ 3 ไม่ถูกต้อง การให้ Magnesium sulfate ทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ได้รับการรักษาโดยการดันมดลูกกลับเข้าไปในสภาพปกติ โดยวิธีของ Johnson Henderson and Alles ผู้ป่วยปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่ 5 หลังจากเข้าอยู่ในโรงพยาบาล

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Van Vugt PJH, Baudoin P, Blom VM, Van Deursen CThBM. Inversio uteri puerperalis. Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60:353-62.

2. Kapemick PS. Postpartum hemorrhage & the abnormal puerperium In : Pernoll ML. Benson RC, eds. Current obstetric & gynecological diagnosis & treatment. 6 th. ed. Norwalk, Connecticut : Appleton & Lange, 1987:524-40.

3. สมหมาย ถุงสุวรรณ. มดลูกปลิ้นหลังคลอด. ใน: สมหมาย ถุงสุวรรณ, บรรณาธิการ. ภาวะฉุกเฉินทางสูติ - นรีเวช. พิมพ์ครั้งที่ 1. โครงการตำราศิริราช กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2524:281-6.

4. Catanzarite VA, Moffitt KD, Baker ML, Awadalla SG, Argubright KF, Perkins. New approach to the management of acute puerperal uterine inversion. Obstet Gynecol 1986;68:7s-10s.

5. Lipitz S, Frenkel Y. Puerperal inversion of the uterus. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1988;27:271-4.

6. Watson P, Besch N, Bowes WA Jr. Management of acute and subacute puerperal inversion of the uterus. Obstet Gynecol 1980;55:12-6.

7. Kitchin JD, Thiagarajar S, May HV, Thornton WN. Puerperal inversion of the uterus. Am J Obstet Gynecol 1975;123:51-8.

8. Cunningham FG, Leveho KJ, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD, Gant NF. William obstetrics. 21 th. ed. Norwalk, Connecticut : Appleton & Lange, 1997;25:642-3.

9. Platt LD, Druzin ML. Acute puerperal inversion of the uterus. Am J Gynecol 1981;141:187-90.

10. Harris BA. Acute puerperal inversion of the uterus. Clin Obstet Gynecol 1984;27:134-8.

11. Wendel PJ, Cox SM. Emergent obstetric management of uterine inversion. Obstet Gynecol Clin North Am 1995;22:261-74.

12. Quilligan EJ, Zuspan F. In : Douglas - Stromme Operative Obstetrics. 4 th. ed. New York : Appleton-Century-Crofts, 1982:764-70.

13. Rachagan SP, Sivanesaratnam V, Kok KP, Raman S. Acute puerperal inversion of the uterus and obstetrics emergency. Aust NZ J Obstet Gynecol 1988;28:29-32.

14. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL. Normal and problem pregnancies. 2 nd. Ed. Churchill Livingston, 1991;18:599-600.

15. Hsieh TT, Lee JD. Sonographic finding in acute puerperal uterine inversion. J Clin Ultrasound 1991;19:306-9.

16. Lewin JS, Bryan PJ. MR imaging of uterine inversion. J Comput Assist Tomogr 1989;13:57-9.

17. Brar HS, Greenspoon JS, Platt LD, Paul RH. Acute puerperal uterine inversion : new approaches to management. J Reprod Med 1989;34:173-7.

18. Johnson AB, Rockaway L. A new concept in the replacement of the inverted uterus and a report of nine cases. Am J Obstet Gynecol 1949;57:557-62.

19. Henderson H. Alles PW. Puerperal inversion of the uterus. Am J Obstet Gynecol 1948;56:133-42.

20. O’Sullivan JV. Acute inversion of the uterus. Br Med J 1945;2:282-3.

21. Bell JE Jr, Wilson GL, Wilson LA. Puerperal inversion of the uterus. Am J Obstet Gynecol 1953;66:767-80.

22. Thiery M, Delbeke L. Acute puerperal uterine inversion : two-step management with a beta-mimetic and a prostaglandin. Am J Obstet Gynecol 1985;153:891-2.