เปรียบเทียบการรักษากระดูกต้นแขนหักเหนือข้อศอก โดยวิธีผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่แบบปิดและเปิดแผล

Main Article Content

ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ผลการ
รักษาตลอดจนสาเหตุของการบาดเจ็บของกระดูกต้นแขนหักบริเวณเหนือข้อศอก (Supracondylar fracture)
สถานที่ศึกษา: ผู้ป่วยใน ตึกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
รูปแบบของการวิจัย: การศึกษาย้อนหลัง
วิธีการ: เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ไต้รวบรวมและศึกษาผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัย กระดูกต้นแขนหักบริเวณเหนือข้อศอก (Supracondylar fracture Gartland type III) จำนวน 56 ราย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 26 ราย รักษาโดยวิธีผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่แบบเป็ดและยึดตรึง ด้วยลวด (open reduction with K-wire fixation) กลุ่มที่ 2 จำนวน 30 ราย รักษาโดยวิธีผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่แบบปิดและยึดตรึงด้วยลวด (close reduction and percutaneous K-wire fixation)
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหักบริเวณเหนือข้อศอก (Supracondylar fracture Gartland type III) ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบว่าสาเหตุ ส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บเกิดจากหกล้ม และตกจากที่สูงร้อยละ 89.2 และ ระยะเวลาการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของการผ่าตัดกลุ่มที่ 2 (close reduction and percutaneous K-wire) น้อยกว่ากลุ่มที่ 1 (open reduction with K-wire) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ระยะเวลาการผ่าตัดของ กลุ่ม ที่ 1 ใช้เวลา 32.5 นาที กลุ่มที่ 2 ใช้เวลา 16 นาที ส่วน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล กลุ่มที่ 1 ใช้เวลา 2.42 วัน กลุ่มที่ 2 ใช้เวลา 1.77 วัน และผลของการรักษาประเมินตาม Flynns classification พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
สรุป: การรักษากระดูกต้นแขนหักบริเวณเหนือข้อศอก (Supracondylar fracture Gartland type III) โดยวิธ close reduction and percutaneous K- wire ใช้เวลาในการผ่าตัดและนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าการผ่าตัดโดยวิธี open reduction with K-wire

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Skaggs David L, Hale Julia M, Bassett Jeffrey, Kaminsky Cornelia, Key Robert M, Tolo Veron T. Operative treatment of supracondylar fractures of the humerus in children the conseguences of pin placement. J Bone & Joint Surg. Am 2001;83-A:735 - 740.

2. Reitman Richard D, Waters Peter, Millis Michael. Open reduction and internal fixation for supracondylar humerus fractures in children. J Pediatr Orthop 2001;21:157-161.

3. Mehserle Wiallim L, Meehan Peter L. Treatment of the displaced supracondylar fracture of the humerus (Type III) with closed reduction and percutaneous cross - pin fixation. J Pediatr Orthop 1991;11:705-711.

4. Shim Jong Sup, Lee Yong - Seuk. Treatment of completely displaced supracondylar fracture of the humerus in children by cross - fixation with three Kirschner wires. J Pediatr Orthop 2002;22:12-16.

5. Mazda K, Boggione C, Fitoussi F. Systematic pinning of displaced externsion type supracondylar fractures of the humerus in children J Bone & Joint Surg Br. 2001;83-B:888-893.

6. France John, Strong Munro. Deformity and function in supracondylar fractures of the humerus in children variously treated by closed reduction and splinting, traction, and percutaneous pinning. J Pediatr Orthop 1992;12:494-498.

7. Royce Ronald O, Dutkowsky Joseph P, Kasser James R, Rand Frank R. Neurologic complications after K- wire fixation of supracondylar humerus fractures in children. J Pediatr Orthop 1991;11:191-194.

8. Gordon J Eric, Patton Christopher M. Luhmann Scott J, Bassett George S, Schoenecker Perry L. Fracture Stability after pinning of displaced supracondylar distal humerus fractures in children. J Pediatr Orthop 2001;21:313-318.