ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

Main Article Content

ปภาวดี โพธิรุกข์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันเยาวชนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬามากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาเยาวชนที่มีการฝึกซ้อมหนักและเป็นเวลานาน ซึ่งการบาดเจ็บนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักกีฬาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประสิทธิภาพการแข่งขัน ผลของการแข่งขัน และการหยุดเล่นกีฬาอาชีพได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการบาดเจ็บทางกีฬาและแนวทางการดูแลรักษาที่ให้แก่นักกีฬาที่ศูนย์ Sport Hero High Performance Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้ง ที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากแบบบันทึกการรักษาที่ตรวจประเมินโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิธีการดูแลรักษาโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ศูนย์ Sport Hero High Performance Center ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
ผลการศึกษา: พบนักกีฬาบาดเจ็บจำนวนทั้งหมด 119 คน เป็นนักกีฬาชายร้อยละ 54.6 นักกีฬาหญิงร้อยละ 45.4 อายุของนักกีฬาที่บาดเจ็บเฉลี่ย 16.5 ปี พบการบาดเจ็บใน 22 ชนิดกีฬาโดย 3 อันดับแรก ได้แก่ บาสเกตบอล (ร้อยละ 25.2) กรีฑา (ร้อยละ 20) และวอลเลย์บอล (ร้อยละ 10) รวมเป็นร้อยละ 55.2 ของการบาดเจ็บทั้งหมด โดยกีฬาในกลุ่มไม่ปะทะพบการบาดเจ็บมากที่สุด (ร้อยละ 54.6) รองลงมาเป็นกีฬากึ่งปะทะ และกีฬาปะทะ ตามลำดับ กล้ามเนื้ออักเสบและเส้นเอ็นอักเสบได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดและมีจำนวนเท่ากันคือ 63 ครั้ง (ร้อยละ 48.1) ตำแหน่งที่ได้รับการบาดเจ็บมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ข้อเท้า หลังส่วนล่าง และข้อเข่า ตามลำดับ การดูแลรักษาการบาดเจ็บของนักกีฬาพบว่า นักกีฬาส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยอัลตราซาวด์ การติดเทปพยุงกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อ และการนวด ตามลำดับ
สรุป: การบาดเจ็บของนักกีฬาเยาวชน สามารถเกิดได้ในการเล่นกีฬาชนิดไม่ปะทะได้มาก เช่นเดียวกัน ซึ่งพบการบาดเจ็บส่วนใหญ่ที่รยางค์ล่างและหลังส่วนล่าง การฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บและการให้คำแนะนำในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันการบาดเจ็บและความสามารถในการกลับไปเล่นกีฬาได้
คำสำคัญ: บาดเจ็บทางกีฬา กีฬาเยาวชน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ristolainen L, Kettunen JA, Kujala UM, Heinonen A. Sport injuries as the main cause of sport career termination among Finnish top-level athletes. Eur J Sport Sci 2012;12(3):274- 82.

Fuller CW, Ekstrand J, Junge A, Andersen TE, Bahr R, Dvorak J, et al. Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries. Clin J Sport Med 2006;16(2):97-106.

Soligard T, Steffen K, Palmer D, Alonso JM, Bahr R, Lopes AD, et al. Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic Summer Games: A prospective study of 11274 athletes from 207 countries. Br J Sports Med 2017;51(17):1265-71.

Laoruengthana A, Poosamsai P, Fangsanau T, Supanpaiboon P, Tungkasamesamran K. The epidemiology of sports injury during the 37th Thailand National Games 2008 in Phitsanulok. J Med Assoc Thai 2009;92(Suppl 6):S204-10.

Aman M, Forssblad M, Henriksson-Larsén K. Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data. Scand J Med Sci Sports 2016;26(4):451-62.

Adirim TA, Cheng TL. Overview of injuries in the young athlete. Sports Med 2003;33(1):75-81.

Merkel DL. Youth sport: positive and negative impact on young athletes. Open Access J Sports Med 2013;4:151-60.

Burt CW, Overpeck MD. Emergency visits for sports-related injuries. Ann Emerg Med. 2001;37(3):301-8.

Sreekaarini I, Eapen C, Zulfeequer CP. Prevalence of Sports Injuries in Adolescent Athletes. J Athl Enhancement 2014;3(5): 1-5.

Patel DR, Yamasaki A, Brown K. Epidemiology of sports-related musculoskeletal injuries in young athletes in United States. Transl Pediatr 2017;6(3):160-6.

Paterno MV, Taylor-Haas JA, Myer GD, Hewett TE. Prevention of overuse sports injuries in the young athlete. Orthop Clin North Am 2013;44(4):553-64.

Caine D, Caine C, Maffulli N. Incidence and distribution of pediatric sport-related injuries. Clin J Sport Med. 2006 Nov;16(6):500-13.

Frisch A, Croisier JL, Urhausen A, Seil R, Theisen D. Injuries, risk factors and prevention initiatives in youth sport. Br Med Bull. 2009;92:95-121.

Caine D, DiFiori J, Maffulli N. Physeal injurues in children’s and youth sports: reason for concern? Br J spors Med 2006;40:749-60.

Pasanen K, Ekola T, Vasankari T, Kannus P, Heinonen A, Kujala UM, et al. High ankle injury rate in adolescent basketball: A 3-year prospective follow-up study. Scand J Med Sci Sports 2017;27(6):643-9.

McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. Br J Sports Med 2001;35(2):103-8.

Alonso JM, Junge A, Renström P, Engebretsen L, Mountjoy M, Dvorak J. Sports injuries surveillance during the 2007 IAAF World Athletics Championships. Clin J Sport Med 2009;19(1):26-32.

Puckree T, Govender A, Govender K, Naidoo P. . The quadriceps angle and the incidence of knee injury in Indian long-distance runners. SAJSM 2007;19(1):9-11.

d'Hemecourt PA , Gerbino PG 2nd, Micheli LJ. Back injuries in the young athlete. Clin Sports Med 2000;19(4):663-79.

Patel DR, Kinsella E. Evaluation and management of lower back pain in young athletes. Transl Pediatr 2017;6(3):225-35.

Prieske O, Muehlbauer T, Borde R, Gube M, Bruhn S, Behm DG, et al. Neuromuscular and athletic performance following core strength training in elite youth soccer: Role of instability. Scand J Med Sci Sports 2016;26(1):48-56.

พิรุณ ตั้งศรีพงศ์, อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา, กิตติ ตันตระวิวัฒน์, ปริญญา เลิศสินไทย, ไชยยงค์ จรเกตุ, โชติกา วงศ์เจริญ. การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย อาเซียน ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2559. พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(1):31-40.

Athanasopoulos S, Kapreli E, Tsakoniti A, Karatsolis K, Diamantopoulos K, Kalampakas K, et al. The 2004 Olympic Games: physiotherapy services in the Olympic Village polyclinic. Br J Sports Med 2007;41(9):603-9.

Fréz AR, Ariza D, Ferreira JRL, Alves EPB, Breda GR, Centenaro LA, et al. Effect of continuous therapeutic ultrasound in rabbit growth plates. Rev Bras Med Esporte 2006;12:150-52.

Lyon R, Liu XC, Meier J. The effects of therapeutic vs. high-intensity ultrasound on the rabbit growth plate. J Orthop Res. 2003 Sep;21(5):865-71.

Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness. Sports Med 20121;42(2):153-64

Osborne NJ, Gatt IT. Management of shoulder injuries using dry needling in elite volleyball players. Acupunct Med 2010;28(1):42-5.

Haser C, Stöggl T, Kriner M, Mikoleit J, Wolfahrt B, Scherr J, et al. Effect of Dry Needling on Thigh Muscle Strength and Hip Flexion in Elite Soccer Players. Med Sci Sports Exerc 2017;49(2):378-83.

Maffulli N, Longo UG, Gougoulias N, Loppini M, Denaro V. Long-term health outcomes of youth sports injuries. Br J Sports Med 2010;44(1):21-5.

Abernethy L, Bleakley C. Strategies to prevent injury in adolescent sport: a systematic review. Br J Sports Med 2007;41(10):627-38.