เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อบทบาทในการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

อติญาณ์ ศรเกษตริน, สุชาดา นิ้มวัฒนากุล, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, ธวัชชัย ยืนยาว

27-42

ประสิทธิภาพของโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตต่อพัฒนาการเด็ก

สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์, เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์

87-99

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตเร็วและช้าในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

ประกาศิต เทนสิทธิ์, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, สุขี พบลาภ, ชลิสา นันทสันติ, ธนิตา มนตรี

101-109