ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal หลังผ่าตัดไทรอยด์

Main Article Content

อนวัช วรรณธนมณีกุล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: อัมพาตของสายเสียงจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal สาเหตุสำคัญคือเกิดหลังการผ่าตัดไทรอยด์มีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ได้แก่ เสียงแหบ กลืนลำบาก หากเป็นอัมพาตของสายเสียงชั่วคราวอาการจะปกติภายใน 6 เดือน ดังนั้นการทำผ่าตัดต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ และต้องทำด้วยความระวังทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal หลังการผ่าตัดไทรอยด์ ในโรงพยาบาลชัยภูมิ
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังจากเวชระเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไทรอยด์อายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 251 ราย ก่อนการผ่าตัดกลุ่มตัวอย่างทุกรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเข็มเจาะดูดเซลล์ไปตรวจ และส่องกล้องตรวจสายเสียง หลังผ่าตัดนัดตรวจติดตามอาการหลังจำหน่าย 1 สัปดาห์ ในรายที่มีอาการเสียงแหบ กลืนลำบาก สำลัก หายใจลำบากจะนัดติดตามการรักษาทุกเดือนจนกระทั่งถึง 6 เดือนและใช้กล้องตรวจส่องประเมินเส้นเสียงประกอบการวินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป หาค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นอัมพาตของสายเสียงด้วย (median survival time) ข้อมูลทางคลินิกและวิเคราะห์ปัจจัยทำนายต่อการเกิดบาดเจ็บชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent
Laryngeal โดยใช้ Cox proportional hazard regression (p-value<0.05)
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจำนวน 251 ราย มีอายุเฉลี่ย 49.4±14.2 ปี เพศหญิงร้อยละ 88.4 มีประวัติเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 5.6 ได้รับการผ่าตัด Right Lobectomy ร้อยละ 46.2 Total thyroidectomy ร้อยละ 15.1 เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดเฉลี่ย 1.4±0.9 ชั่วโมง เสียเลือดจากการผ่าตัดเฉลี่ย 128.1±74.7 มิลลิลิตร วันนอนเฉลี่ย 5.4±2.0 วัน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไทรอยด์ร้อยละ 16.3 เกิดภาวะอัมพาตของสายเสียง จำนวน 12 ราย ร้อยละ 29.3 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Total thyroidectomy จำนวน 11 ราย ร้อยละ 26.8 Subtotal thyroidectomy จำนวน 1 ราย ร้อยละ 2.4 ปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ข้างเดียวได้แก่ มะเร็ง ร้อยละ 55.2 (95%
CI, 6.7 to 55.0) การผ่าตัดด้วยเทคนิค Total thyroidectomy ร้อยละ 13.3 (95% CI, 2.7 to 65.2) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ส่วนปัจจัยอื่นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ระยะเวลาเฉลี่ยของของการเป็นอัมพาตของสายเสียง 4.0 เดือน (95% CI, 3.0 to 5.0)
สรุป: ปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพลการต่อการบาดเจ็บเกิดชั่วคราวของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ข้างเดียวส่งผลให้เกิดอัมพาตของเส้นเสียงชั่วคราวได้แก่ โรคมะเร็งไทรอยด์ และเทคนิคการผ่าตัด Total thyroidectomy ระหว่างการผ่าตัดการค้นหาเส้นประสาท หลีกเลี่ยงการเย็บ การดึงรั้ง การผูกมัดเอ็น การใช้ความร้อน การจี้ด้วยไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังในการผ่าตัดมิให้ตัดถูกเส้นประสาท
คำสำคัญ: การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ บาดเจ็บชั่วคราวเส้นประสาท Recurrent Laryngeal

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ríos A, Rodríguez JM, Balsalobre MD, Tebar FJ, Parrilla P. The value of various definitions of intrathoracic goiter for predicting intra-operative and postoperative complications. urgery 2010;147(2):233-8.

Lynch J, Parameswaran R. Management of unilateral recurrent laryngeal nerve injury after thyroid surgery: A review. Head Neck 2017;39(7):1470-8.

Moulton-Barrett R, Crumley R, Jalilie S, Segina D, Allison G, Marshak D, et al. Complications of thyroid surgery. Int Surg 1997;82(1):63-6.

al-Suliman NN, Ryttov NF, Qvist N, Blichert-Toft M, Graversen HP. Experience in a specialist thyroid surgery unit: a demographic study, surgical complications, and outcome. Eur J Surg 1997;163(1):13-20.

Altorjay A, Tihanyi Z, Luka F, Juhász A, Bencsik Z, Rüll M, et al. Place and value of the recurrent laryngeal nerve (RLN) palpatory method in preventing RLN palsy during thyroid surgery. Head Neck 2009;31(4):538-47.

Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Manolas KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease: a review of 932 cases. Can J Surg 2009;52(1):39-44.

Jeannon JP, Orabi AA, Bruch GA, Abdalsalam HA, Simo R. Diagnosis of recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy: a systematic review. Int J Clin Pract 2009;63(4):624-9.

Sywak MS, Yeh MW, Sidhu SB, Barraclough BH, Delbridge LW. New surgical consultants: is there a learning curve? ANZ J Surg 2006;76(12):1081-4.

Zakaria HM, Al Awad NA, Al Kreedes AS, Al-Mulhim AM, Al-Sharway MA, Hadi MA, et al. Recurrent laryngeal nerve injury in thyroid surgery. Oman Med J 2011;26(1):34-8.

Rosen CA, Simpson CB. Operative Techniques in Laryngology. Pennsylvania: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2008:135-50.

Nwanmegha Young HM, Sasaki CT. Anatomy of the larynx. In: Fried MP., editor. Clinical Layngology. New york: Thieme; 2015:1-3.

Thompson NW, Demers M. Exposure is not necessary to avoid the recurrent laryngeal nerve during thyroid operations. In: Simmons RL, Udekwu AO, eds. Debates in Clinical Surgery. Vol. 1. Chicago: Year Book; 1990:207–19.

Kaplan EL, Kadowaki MH, Schark C. Routine exposure of the recurrent laryngeal nerve is important during thyroidectomy. In: Simmons RL, Udekwu AO, eds. Debates in Clinical Surgery. Vol. 1. Chicago: Year Book; 1990:191–206.

Gardner GM, Benninger MS, Vocal fold paralysis. In: Rubin JS, Sataloff RT, Korovin, editors. Diagnosis and treatment of voice disorder. 3rd ed. San Diago: Plural publishing Inc.; 2006:471-91.

Brok HA, Copper MP, Stroeve RJ, Ongerboer de Visser BW, Venker-van Haagen AJ, Schouwenburg PF. Evidence for recurrent laryngeal nerve contribution in motor innervation of the human cricopharyngeal muscle. Laryngoscope 1999;109(5):705-8.

Simpson CB, Cheung EJ. Evaluation of vocal fold paralysis. In: Sulica L, Blitzer A, editors. Vocal fold paralysis. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2006:55-62.

Dinc T, Kayilioglu SI, Simsek B, Guldogan CE, Gulseren MO, Saylam B, et al. The evaluation of the complications observed in patients with bilateral total and bilateral near total thyroidectomy. Ann Ital Chir 2017;88:198-201.

Formanez AJ. Vocal fold paralysis with intraoperative recurrent laryngeal nerve identification versus non-identification of recurrent laryngeal nerve in total thyroidectomy: a retrospective cohort study. Philip J Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 31(1):22-25.

Sarma MK, Kakati K, Sharma K, Goswami S Ch. Recurrent laryngeal nerve injury (RLNI) in thyroid surgery and its prevention. Int J Res Med Sci 2015;3(7):1632-6.

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลชัยภูมิ. สถิติผู้ใช้บริการ ปี 2559-2561. ม.ป.ท.: 2561.

American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009;19(11):1167-214.

Gürsoy A, Erdoğan MF. Ultrasonographic Approach to Thyroid Nodules: State of Art. Thyroid International 2012;3:1-17.

Hermann M, Alk G, Roka R, Glaser K, Freissmuth M. Laryngeal recurrent nerve injury in surgery for benign thyroid diseases: effect of nerve dissection and impact of individual surgeon in more than 27,000 nerves at risk. Ann Surg 2002;235(2):261-8.

Thomusch O, Machens A, Sekulla C, Ukkat J, Lippert H, Gastinger I, et al. Multivariate analysis of risk factors for postoperative complications in benign goiter surgery: prospective multicenter study in Germany. World J Surg 2000;24(11):1335-41.

Barczyński M, Konturek A, Cichoń S. Randomized clinical trial of visualization versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. Br J Surg 2009;96(3):240-6.

Mohil RS, Desai P, Narayan N, Sahoo M, Bhatnagar D, Venkatachalam VP. Recurrent laryngeal nerve and voice preservation: routine identification and appropriate assessment-two important steps in thyroid surgery. Ann R Coll Surg Engl 2011;93(1):49-53.

Mirghani H, Francois A, Landry G, Hans S, Menard M, Brasnu D. [Repeat of lymphatic dissection for thyroid cancers]. [Article in French] Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2009;126(2):37-42.

Sena G, Gallo G, Innaro N, Laquatra N, Tolone M, Sacco R, et al. Total thyroidectomy vs completion thyroidectomy for thyroid nodules with indeterminate cytology/follicular proliferation: a single-centre experience. BMC Surg 2019;19(1):87.

Lo CY, Kwok KF, Yuen PW. A prospective evaluation of recurrent laryngeal nerve paralysis during thyroidectomy. Arch Surg 2000;135(2):204-7.

Shameem M, Goli D. Descriptive Analytical Study of Recurrent Laryngeal Nerve Palsy in Thyroidectomy-Identified versus Non-Identified Recurrent Laryngeal Nerve . J Evid Based Med Healthc 2019;6(43): 2786-93.

Casella C, Pata G, Nascimbeni R, Mittempergher F, Salerni B. Does extralaryngeal branching have an impact on the rate of postoperative transient or permanent recurrent laryngeal nerve palsy World J Surg 2009;33(2):261-5.

Jatzko GR, Lisborg PH, Müller MG, Wette VM. Recurrent nerve palsy after thyroid operations-principal nerve identification and a literature review. Surgery 1994;115(2):139-44.

Fewins J, Simpson CB, Miller FR. Complications of thyroid and parathyroid surgery. Otolaryngol Clin North Am 2003;36(1):189-206.

Panthi N, Chettri ST, Shah SP, Poudel D, Manandhar S, Acharya K. Complications of Thyroid Surgery & Their Risk Factors: A Prospective Study at a Tertiary Care Center of Eastern Nepal. JBPKIHS 2019; 2(1):25-33.

Myssiorek D. Recurrent laryngeal nerve paralysis: anatomy and etiology. Otolaryngol Clin North Am 2004;37(1):25-44.

Witte J, Simon D, Dotzenrath C, Sensfuß J, Goretzki PE, Röher HD. Recurrent nerve palsy and hypocalcemia after surgery of benign thyroid diseases. Acta Chirurgica Austriaca 1996;28: 361-3.

Mra Z, Wax MK. Nonrecurrent laryngeal nerves: anatomic considerations during thyroid and parathyroid surgery. Am J Otolaryngol 1999;20(2):91-5.

Simsek Celik A, Erdem H, Guzey D, Celebi F, Celik A, Birol S, et al. The factors related with postoperative complications in benign nodular thyroid surgery. Indian J Surg 2011;73(1):32-6.