การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับปวดโดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง

Main Article Content

วชิราพร ภูริภูมิ

บทคัดย่อ

บทนำ: ความปวดภายหลังการผ่าตัดยังเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด จึงควรใช้การระงับปวดหลายรูปแบบผสมผสานกัน การฉีดยาชาระงับความรู้สึกบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายด้วยเทคนิค ultrasound-guided lateral Transversus abdominis plane block (TAPB) สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการฉีดยาชาด้วยเทคนิค lateral transversus abdominis plane block (TAPB) โดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์นำทางในการระงับปวดหลังผ่าตัดช่องท้องโรคทางนรีเวชทั่วไป และลดปริมาณการใช้มอร์ฟีนระงับปวดหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก
วิธีศึกษา: การศึกษาแบบ randomized single blinded study ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องโรคทางนรีเวชทั่วไปที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว ได้แก่ การผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดลอกเนื้องอกมดลูก การผ่าตัดรังไข่ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึงมกราคม พ.ศ.2562 ผู้ป่วย 70 ราย (กลุ่ม TAPB 35 ราย และกลุ่มควบคุม 35 ราย) ทำการสุ่มลำดับผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ ปิดด้วยซองจดหมายปิดผนึก กลุ่ม TAPB จะได้รับการทำ ultrasound-guided TAPB ด้วย 0.25% bupivacaine ข้างละ 20 มล. หลังจากทำการผ่าตัดเสร็จสิ้น กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐาน หลังผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายจะได้ IV-PCA เพื่อระงับปวด ข้อมูลศึกษา ได้แก่ คะแนนความปวด Numeric Rating Scale (NRS) ขณะพักและขณะขยับตัว ผู้วิจัยบันทึกปริมาณยามอร์ฟีนที่ใช้และภาวะแทรกซ้อนที่ห้องพักฟื้นและตึกผู้ป่วย ณ เวลา 1, 2, 4, 6, 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
ผลการศึกษา: การทำ ultrasound-guided TAPB สามารถลดคะแนนความปวดได้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ 1 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด (ขณะพัก 3.5 ± 2.6 vs 5.1 ± 2.4, P=0.007, ขณะขยับตัว 4.2 ± 2.8 vs 6.0 ± 2.4 , P=0.006) และ ที่ 4 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด (ขณะพัก 4.3 ± 1.4 vs 5.5 ± 1.6, P=0.002, ขณะขยับตัว 5.2 ± 1.6 vs 6.2 ± 1.7, P=0.011) และสามารถลดการใช้มอร์ฟีนหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงแรกได้ (23.9 ± 9.7 มก. vs 38.4 ± 11.6 มก., P=<0.001)
สรุป: การระงับปวดโดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ด้วย 0.25% bupivacaine ข้างละ 20 มล. ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง สามารถลดคะแนนความเจ็บปวดและลดปริมาณการใช้มอร์ฟีนหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ: ultrasound-guided transversus abdominis plane block, การผ่าตัดนรีเวช, มอร์ฟีน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Woodhouse A, Mather LE. The effect of duration of dose delivery with patient-controlled analgesia on the incidence of nausea and vomiting after hysterectomy. Br J Clin Pharmacol 1998;45: 57-62.

Cameron CM, Scott DA, McDonald WM, Davies MJ. A review of neuraxial epidural morbidity: experience of more than 8,000 cases at a single teaching hospital. Anesthesiology 2007;106:997-1002.

Cook TM, Counsell D, Wildsmith JA; Royal College of Anaesthetists Third National Audit Project. Major complications of central neuraxial block: report on the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Br J Anaesth 2009;102:179-90.

Jankovic Z , Frances M. An anatomical study of the transversus abdominis plane block : Location of the lumbar triangle of Petit and adjacent nerves. Anesth Analg. 2009;109(3):981-985.

Dermott M C, Korba E, Mata U, Jaigirdar M, Narayanan N, Boylan J, Conlon N. Should we stop doing blind transversus abdominis plane blocks? Br J Anaesth.2012;108(3):499-502.

Pertersen PL, Mathiesen O, Stjernholm P, Kristiansen VB, Torup H, Hansen EG, Mitchell AU, Moeller A, Rosenberg J, Dahl JB. The effect of transversus abdominis plane block or local anaesthetic infiltration in inguinal hernia repair: a randomized clinical trial. Eur J Anaesthesiol. 2013;30(7):415-421.

Bharti N, Kumar P, Bala I, Gupta V. The efficacy of a novel approach to transversus abdominis plane block for postoperative analgesia after colorectal surgery. Anesth Analg. 2011;112(6):1504-1508.

Abdallah F W, Halpern S H, Margarido C B. Transversus abdominis plane block for posto- perative analgesia after caesarean delivery performed under spinal anesthesia. A Systematic review and meta-analysis, Br J Anaesth 2012;109(5):679-687.

Carney J, McDonnell JG, Ochana A, Bhinder R, Laffey JG. The transversus abdominis plane block provides effective postoperative analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy. Anesth Analg 2008;107:2056-60.

De Oliveira GS Jr, Castro-Alves LJ, Nader A, Kedall MC, McCarthy RJ. Transversus abdominis plane block to ameliorate postoperative pain outcomes after laparoscopic surgery : a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 2014;118(2):454-63.

Dai C, Zhang K, Huang J. The Efficacy of Transversus Abdominis Plane Block for Abdominal Hysterectomy Post-operative Analgesia. Cureus.2018, 10(8): e3131. DOI 10.7759/cureus.3131

Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block. Anaesth Intensive Care 2007;35:616-7.

Kang H, Hong SH, Kim H, Kim ES, Shin HJ. Pre- and post-operative patient's reactions to postoperative pain. Chungbuk Med J 2007;17:182-9.

Tornero-Campello G. Transversus abdominis plane block should be compared with epidural for postoperativ analgesia after abdominal surgery. Anesth Analg 2007; 105:281-2.

Hopkins RE, Bradley M. In-vitro visualization of biopsy needles with ultrasound: a compatative study of standard and echogenic needles usion an ultrasound phantom. Clin Radiol 2001;56:499.

Bloc S, Ecoffey C, Dhonneur G. Controlling needle tip progression during ultrasound-guided regional anesthesia using the hydrolocation technique. Reg Anesth Pain Med 2008;33:382.

Lancaster P, Chadwick M. Liver trauma secondary to ultrasound-guided transversus abdominis plane block. Br J Anaesth 2010;104:509-10.

Venkatraman R, Abhinaya RJ, Sakthivel A, Sivarajan G. Efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in patients undergoing inguinal hernia repair. Local and Regional Anesthesia. 2016 ;9:7-12. DOI: 10.2147/LRA.S93673.

Yoshida T, Furutani K, Watanabe Y, Ohashi N, Baba H: Analgesic efficacy of bilateral continuous transversus abdominis plane blocks using an oblique subcostal approach in patients undergoing laparotomy for gynaecological cancer: a prospective, randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Br J Anaesth. 2016, 117:812-820, 10.1093/bja/aew339

Bacal V, Rana U, McIsaac DI, Chen I: Transversus abdominis plane block for post hysterectomy pain: a systematic review and meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol. 2018, DOI: 10.1016/j.jmig.2018.04.020