โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1

Main Article Content

สุนทร รมณียเพชร
สุทิน ศรีลาชัย

บทคัดย่อ

ความสำคัญ: ความถูกต้องในการให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ทำหน้าที่ให้รหัสโรคและหัตถการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งตรวจสอบโดยสำนึกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบร้อยละ 68.0 ส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาความถูกต้องในการให้รหัสโรคและหัตถการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้รหัสโรคและหัตถการของโรงพยาบาลศรีสะเกษผู้สร้างนวัตกรรมประกอบด้วย นายสุนทร รมณียเพชร เป็นผู้สร้างและวิจัยหลัก ร่วมกับ นายสุทิน ศรีลาชัย เป็นผู้สร้างและวิจัยร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูลความถูกต้องของการให้รหัสโรคและหัตถการแบบเปิดหนังสือเปรียบเทียบกับการให้รหัสที่ใช้โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1 มีการเก็บข้อมูลความถูกต้องของการให้รหัสโรคหัตถการ (ตามแบบบันทึกข้อมูล 1) ใช้ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 61 การเลือกผู้ให้รหัสจากทุกคน จำนวน 6 คน และการเลือกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้ผู้ใช้รหัสเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อเปรียบเทียบร้อยละความถูกต้องของการให้รหัสโรคโดยการใช้หนังสือคู่มือเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1
ผลการศึกษา: จากการทดลองใช้โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1 ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหารหัสโรคและหัตถการ พบว่าผู้ให้รหัสมีการใช้รหัสโรคที่มีความถูกต้องเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 90.4 และผลงานรวมเมื่อใช้โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1 อยู่ที่ร้อยละ 98.3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
สรุป: โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1 สามารถทำให้การให้รหัสโรคและหัตถการมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้โปรแกรมนี้เข้าถึงรหัสและคู่มือต่างๆได้และทำให้การตัดสินใจให้รหัสง่ายขึ้น
คำสำคัญ: โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1 รหัสโรค หัตถการ

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

1. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems. Volume 1. 10th rev. 5th ed. Geneva, Switzerland : WHO; 2016.

2. International Classitication of Diseases ICD-9-CM 2015 Classification of procedures. 9th rev. Geneva, Switzerland; WHO : 2015.

3. Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy. Office of the Permanent Secretart. International statistical classification of diseases and related health problems tenth revision Thai Modification (ICD-10-TM). Vol. 5 Standard coding guidines. Nonthaburi; Ministry of Public Health : 2014.

4. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์; 2560.

5. สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562. นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง; 2561.

6. วรรษา เปาอินทร์. การให้รหัส ICD ขั้นสูง (Advance ICD Coding). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก; 2561.

7. Fritz A, Percy C, Jack A, Shanmugaratnam K, Sobin L, Parkin DM, et al., ed. International Classitication of Diseases for Oncology (ICD-O). 1st rev. 3rd ed. Geneva, Switzerland : WHO; 2013.

8. International Statistical Classitication of diseases and related health problems (ICO-10). Volume 3. Alphabetical index. 10th rev. 5th ed. Geneva, Switzerland ; WHO : 2016.