เผยแพร่แล้ว: 2020-08-21

ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ

ธิดารัตน์ คณึงเพียร, จิรสุดา ทะเรรัมย์, สุพิตรา เศลวัตนะกุล

231-242

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด

สุริยา ยอดทอง, รุ่งฤดี อุสาหะ, อาภรณ์ ภู่พัทธยากร

381-391

การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลชัยภูมิ

จุฑารัตน์ บางแสง, ชลนรรจ์ แสนชั่ง, จุฑามาศ หมู่โยธา, สายตา จังหวัดกลาง

405-420

โปรแกรม ICD NAVIGATOR VERSION 6.1.1

สุนทร รมณียเพชร, สุทิน ศรีลาชัย

281-289