ความสัมพันธ์ของลักษณะที่พบทางรังสีวิทยาเต้านมกับผลชิ้นเนื้อในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

Main Article Content

ธีรวุฒิ รักชอบ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะที่พบทางรังสีวิทยาเต้านมกับผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี โดยแยกมะเร็งเต้านมออกเป็นชนิดย่อย ๆ หรือ breast cancer subtype
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบretrospective study โดยเก็บรวบรวมผู้ป่วยที่วินิจฉัยมะเร็งเต้านมทุกรายที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ร่วมกับมีผลตรวจเอกซเรย์แมมโมแกรมหรืออัลตราซาวนด์เต้านมในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผล ตรวจทางพยาธิวิทยามะเร็งเต้านมและผล immunohistochemistry (IHC) ครบถ้วน
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 49 รายทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 31.5 ปีเป็นกลุ่ม Luminal A จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 18.4) Luminal B จำนวน 29 ราย (ร้อยละ 59.2) HER2 over expression จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 2) และ Triple negative จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 20.4) พบลักษณะ fine pleomorphic calcification ร้อยละ 58.4 ซึ่งสัมพันธ์กับมะเร็ง กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ (p-value 0.029 ) ลักษณะก้อนแบบ hypoechoic pattern และ posterior feature shadowing จะสัมพันธ์กับพยาธิวิทยาแบบ high grade tumor เอกซเรย์แมมโมแกรมพบต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้มีขนาดใหญ่ (lymphadenopathy) จะมี ความสัมพันธ์กับกลุ่ม Luminal A (p-value 0.034) และในกลุ่ม HER2 over expression พบก้อนมีลักษณะของ vascularity ร้อยละ 57.1 (p-value 0.001)
สรุป: ลักษณะที่พบจากการตรวจเอกซเรย์แมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี สามารถบอกถึงความสัมพันธ์กับผลทางพยาธิวิทยาได้ โดยเฉพาะในมะเร็งเต้านมแบบ high grade tumor มีการกระจายมะเร็งไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้มะเร็งกลุ่ม Luminal A และกลุ่ม HER2 over expression ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป
คำสำคัญ: เอกซเรย์ แมมโมแกรม อัลตราซาวนด์ มะเร็งเต้านม อายุน้อย ผลพยาธิวิทยา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Assi HA, Khoury KE, Dbouk H, Khalil LE, Mouhieddine TH, El Saghir NS. Epidemiology and prognosis of breast cancer in young women. J Thorac Dis. 2013;5 Suppl 1:S2-8.

Fredholm H, Eaker S, Frisell J, Holmberg L, Fredriksson I, Lindman H. Breast cancer in young women: poor survival despite intensive treatment. PLoS One. 2009;4(11):e7695.

Anders CK, Johnson R, Litton J, Phillips M, Bleyer A. Breast cancer before age 40 years. Semin Oncol. 2009;36(3):237-49.

Shannon C, Smith IE. Breast cancer in adolescents and young women. Eur J Cancer. 2003;39(18):2632-42.

Murphy BL, Boughey JC. ASO Author Reflections: Disease Patterns and Treatment of Adolescents and Young Women with Breast Cancer. Ann Surg Oncol. 2019;26(Suppl 3):735-6.

Keegan TH, DeRouen MC, Press DJ, Kurian AW, Clarke CA. Occurrence of breast cancer subtypes in adolescent and young adult women. Breast Cancer Res. 2012;14(2):R55.

Bharat A, Aft RL, Gao F, Margenthaler JA. Patient and tumor characteristics associated with increased mortality in young women (< or =40 years) with breast cancer. J Surg Oncol. 2009;100(3):248-51.

Vasconcelos I, Hussainzada A, Berger S, Fietze E, Linke J, Siedentopf F, et al. The St. Gallen surrogate classification for breast cancer subtypes successfully predicts tumor presenting features, nodal involvement, recurrence patterns and disease free survival. Breast. 2016;29:181-5.

Wernli KJ, Arao RF, Hubbard RA, Sprague BL, Alford-Teaster J, Haas JS, et al. Change in Breast Cancer Screening Intervals Since the 2009 USPSTF Guideline. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(8):820-7.

Radhakrishnan A, Nowak SA, Parker AM, Visvanathan K, Pollack CE. Physician Breast Cancer Screening Recommendations Following Guideline Changes: Results of a National Survey. JAMA Intern Med. 2017;177(6):877-8.

Spak DA, Plaxco JS, Santiago L, Dryden MJ, Dogan BE. BI-RADS((R)) fifth edition: A summary of changes. Diagn Interv Imaging. 2017;98(3):179-90.

An YY, Kim SH, Kang BJ, Park CS, Jung NY, Kim JY. Breast cancer in very young women (<30 years): Correlation of imaging features with clinicopathological features and immunohistochemical subtypes. Eur J Radiol. 2015;84(10):1894-902.

Durhan G, Azizova A, Onder O, Kosemehmetoglu K, Karakaya J, Akpinar MG, et al. Imaging Findings and Clinicopathological Correlation of Breast Cancer in Women under 40 Years Old. Eur J Breast Health. 2019;15(3):147-52.

Curigliano G, Burstein HJ, Winer EP, Gnant M, Dubsky P, Loibl S, et al. De-escalating and escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. Ann Oncol. 2017;28(8):1700-12.

Allison KH, Hammond MEH, Dowsett M, McKernin SE, Carey LA, Fitzgibbons PL, et al. Estrogen and Progesterone Receptor Testing in Breast Cancer: ASCO/CAP Guideline Update. J Clin Oncol. 2020;38(12):1346-66.

Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, Gelber RD, Piccart-Gebhart M, Thurlimann B, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-23.

Bird RE, Wallace TW, Yankaskas BC. Analysis of cancers missed at screening mammography. Radiology. 1992;184(3):613-7.

Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, Herzig A, Michaelson JS, Shih YC, et al. Breast Cancer Screening for Women at Average Risk: 2015 Guideline Update From the American Cancer Society. JAMA. 2015;314(15):1599-614.

Colleoni M, Rotmensz N, Robertson C, Orlando L, Viale G, Renne G, et al. Very young women (<35 years) with operable breast cancer: features of disease at presentation. Ann Oncol. 2002;13(2):273-9.

Bullier B, MacGrogan G, Bonnefoi H, Hurtevent-Labrot G, Lhomme E, Brouste V, et al. Imaging features of sporadic breast cancer in women under 40 years old: 97 cases. Eur Radiol. 2013;23(12):3237-45.