ปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ Streptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation Myocardial Infarction ที่วินิจฉัยและเริ่มใช้ยาที่โรงพยาบาลชุมชน

Main Article Content

ฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: จังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งเครือข่าย Buri Ram Acute ST segment Elevation Myocardial Infarction Network ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้ป่วยโรกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด Acute ST segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) เข้าถึงการักษาได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสามารถเริ่มให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิด Streptokinase (SK)ได้ ถ้าทราบปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ยาSKในผู้ป่วยSTEMIที่วินิจฉัยและเริ่มให้ยาที่โรงพยาบาลชุมชน บุคคลากรทางการแพทย์จะสามารถเตรียมความพร้อม เพื่อส่งต่อทำหัตการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีย์ผ่านสายสวนเป็นกรณีฉุกเฉินต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อทราบปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ Streptokinase(SK) ในผู้ป่วย STEMI ที่เริ่มใช้ยาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน
วิธีการศึกษา: Retrospective Cohort study ในผู้ป่วยSTEMI ซึ่งได้รับ Streptokinase (SK) ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนาและMultivariablelogistic regression.
ผลการศึกษา: จำนวนผู้ป่วย 218 คน เพศชาย ร้อยละ72.9 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดอาการจนถึงได้รับ SK 172 นาที ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉินจนได้รับ SK 47 นาที อัตราความล้มเหลวของ SKเป็นร้อยละ 41 ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวของ SK คือภาวะความดันโลหิตต่ำ(odds ratio 5.42, p-value=0.01 95% CI 1.36-21.5) อาการเจ็บหน้าอกที่ยังคงอยู่ (odds ratio 9.7, p-value<0.01 95% CI 3.56-26.39)ST segment ที่ 45นาทีหลังได้รับSKลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 (oddsratio 22.25, p-value<0.01 95% CI 4.74-104.39)Area under ROC curve ของ ความดันโลหิตต่ำ, อาการเจ็บหน้าอกที่ยังคงอยู่และ ST segment ที่ 45 นาทีหลังได้รับ SK ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 เท่ากับ 0.93
สรุป: ปัจจัยพยากรณ์ความล้มเหลวของการใช้ SK ในผู้ป่วย STEMI คือ ภาวะความดันโลหิตต่ำ, อาการเจ็บหน้าอกที่ยังคงอยู่และ ST segment ที่ 45 min หลังได้รับ SK ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50
คำสำคัญ: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Segment Elevation (STEMI) Streptokinase (SK) ล้มเหลว

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation .2018;138(20):e618-e51.

2. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, Casey DE Jr, Chung MK, de Lemos JA, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013;127(4):e362-425.

3. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 028: STEMI (อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ). [อินเตอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธค.2562].
สืบค้นได้จาก:URL:http://bie.moph.go.th/cockpit/data_infor_pro.php?id=47

4. หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาหัวใจของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560. บุรีรัมย์ : หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์; 2560.

5. ศูนย์มาตรฐานและรหัสข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. Thailand Health Coding Center. Database ICD-10-TM Version 2016. [อินเตอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธค.2562].
สืบค้นได้จาก:URL:www.http://thcc.or.th/

6. Lee YY. Thrombolytic failure with streptokinase in acute myocardial infarction using electrocardiogram criteria. Singapore Med J 2008;49(4):304-10.

7. วตากานต์ สุราษฎร์, รชนิศ เย็นสบาย, ณัฐพล ขจรวิทยากุล¸ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล, กัญญารัตน์ เหล่ายัง, กฤดา เอื้อกฤดาธิการและคณะ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการใช้ยา Streptokinase ในการรักษาผู้ป่วย STEMI: การศึกษาแบบย้อนหลัง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2557; 8(3):238-245.