การรักษาความวิการใต้สันกระดูกปริทันต์ภายหลังจากการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สามโดยวิธีการชักนำให้เกิดเนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการใช้เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

สันติ การรัมย์

บทคัดย่อ

     ความวิการใต้สันกระดูกปริทันต์ของฟันกรามล่างซี่ที่สองซึ่งเกิดภายหลังการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม เป็นสถานการณ์ที่จัดการยากอย่างหนึ่งสำหรับทันตแพทย์ การชักนำให้เกิดเนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการใช้เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดการคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์ในตำแหน่งความวิการนั้น ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 44 ปีมาด้วยอาการนำ ปวดเหงือกและมีเลือดออกจากเหงือกบริเวณฟันกรามล่างขวา ซึ่งในสุดให้ประวัติว่าเคยผ่าฟันกรามคุดล่างในตำแหน่งดังกล่าวไปเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ถูกส่งมาปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะ ทางปริทันตวิทยา จากการตรวจทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีพบว่ามีร่องลึกปริทันต์ ความวิการใต้สันกระดูกปริทันต์ ชนิด3 ผนังร่วมกับความวิการง่ามรากฟันโดยแผนการรักษาคือใช้วิธีการสร้างอวัยวะยึดเกาะใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ชนิดแช่แข็งแห้งปราศจากแคลเซียมหรือดีเอฟดีบีเอ ร่วมกับแผ่นกั้นชนิดสลายได้ ผลการรักษาสามารถ เพิ่มระยะยึดเกาะทางคลินิกและลดร่องลึกปริทันต์ได้อาการปวดเหงือกและเลือดออกจากร่องเหงือกลดลง ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ : ความวิการใต้สันกระดูกปริทันต์ การชักนำเนื้อเยื่อคืนสภาพ เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ ฟันกรามคุดซี่ที่สาม

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Kan KW, Liu JK, Lo EC, Corbet EF, Leung WK. Residual periodontal defects distal to the mandibular second molar 6-36 months after impacted third molar extraction. J Clin Periodontal 2002;29(11):1004-11.

Kugelberg CF, Ahlstrom U, Ericson S, Flugoson A. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery. A retrospective study. Int J Oral Surg 1985;14(1):29-40.

Richardson DT, Dodson TB. Risk of periodontal defects after third molar surgery: An exercise in evidence-based clinical decision-making. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100(2):133-7.

Kugelberg CF, Ahlstrom U, Ericson S, Hugoson A, Kvint S. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery in adolescents and adults. A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1991;20(1):18-24.

Kugelberg CF, Ahlstrom U, Ericson S, Hugoson A, Thilander H. The influence of anatomical, pathophysiological and other factors on periodontal healing after impacted lower third molar surgery. A multiple regression analysis. J Clin Periodontal 1991;18(1):37-43.

Kugelberg CF. Impacted lower third molars and periodontal health. An epidemiological, methodological, retrospective and prospective clinical, study. Swed Dent J Suppl 1990;68:1-52.

Aloy-Prosper A, Garda-Mira B, Larrazabal-Moron C, Penarrocha-Diago M. Distal probing depth and attachment level of lower second molars following surgical extraction of lower third molars : a literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15(5):e755-9.

Vignudelli E, Monaco G, Gatto MR, Franco S, Marchetti C, Corinaldesi G. Periodontal Healing Distally to Second Mandibular Molar After Third Molar Coronectomy. J Oral Maxillofac Surg 2017;75(1):21-27.

Ash MM Jr., Costich ER, Hayward JR. A study of Periodontal Hazards of Third Molars. The J Periodontol 1962;33(3):209-19.

Osborne WH, Snyder AJ, Tempel TR. Attachment levels and crevicular depths at the distal of mandibular second molars following removal of adjacent third molars. J Periodontol 1982;53(2):93-5.

Van Swol RL, Mejias JE. Management and prevention of severe osseous defects distal to the second molar following third molar extraction. Int J Periodontics Restorative Dent 1983;3(2):46-57.

Pons-Vicente O, Valmaseda-Castellon E, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C. Effect on pocket depth and attachment level of manual versus ultrasonic scaling of lower second molars following lower third molar extraction: a randomized controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107(3):e11-9.

Cetinkaya BO, Sumer M, Tutkun F, Sandikci EO, Misir F. Influence of different suturing techniques on periodontal health of t he adjacent second molars after extraction of impacted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108(2):156-61.

Becker W, Becker BE, Prichard JF, Caffesse R, Rosenberg E, Gian-Grasso J. Root isolation for new attachment procedures. A surgical and suturing method: three case reports. J Periodontol 1987;58(12):819-26.

Pontoriero R, Lindhe J, Nyman S, Karring T, Rosenberg E, Sanavi F. Guided tissue regeneration in degree II furcation-involved mandibular molars. A clinical study. J Clin Periodontol 1988;15(4):247-54.

Pontoriero R, Nyman S, Lindhe J, Rosenberg E, Sanavi F. Guided tissue regeneration in the treatment of furcation defects เท man. J Clin Periodontol 1987;14(10):618-20.

Schallhorn RG, McClain PK. Combined osseous composite grafting, root conditioning, and guided tissue regeneration. Int J Periodontics Restorative Dent 1988;8(4):8-31.

Gottlow J, Nyman S, Karring T, Lindhe J. New attachment formation as the result of controlled tissue regeneration. J Clin Periodontol 1984;11(8):494-503.

Karring T, Nyman S, Lindhe J. Healing following implantation of periodontitis affected roots into bone tissue. J Clin Periodontol 1980;7(2):96-105.

Nyman S, Gottlow J, Karring T, Lindhe J.The regenerative potential of the periodontal ligament. An experimental study in the monkey. J Clin Periodontol 1982;9(3):257-65.

Nyman S, Lindhe J, Karring T, Rylander H. New attachment following surgical treatment of human periodontal disease. J Clin Periodontol 1982;9(4):290-6.

อรวรรณ จรัสกุลากูร. ศัลยกรรมคืนสภาพเนื้อเยื่อ ปริทันต์. ปริทันต์บำบัด ; การรักษาขั้นแก้ไขและการจัดการสหวิทยาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2563:101-3.

Bowers GM, Chadroff B, Carnevale R, Mellonig J, Corio R, Emerson J, et al. Histologic evaluation of new attachment apparatus formation in humans. Part II. J Periodontol 1989;60(12):675-82.

Prichard J. The Infrabony Technique as a Predictable Procedure. J Periodontol 1957;28(3):202-16.

Laurell L, Gottlow J, Zybutz M, Persson R. Treatment of intrabony defects by different surgical procedures. A literature review. J Periodontol 1998;69(3):303-13.

Cortellini P, Tonetti MS. Focus on intrabony defects: guided tissue regeneration. Periodontol 2000;22:104-32.

Tonetti MS, Pini-Prato G, Cortellini P. Effect of cigarette smoking on periodontal healing following GTR in infrabony defects. A preliminary retrospective study. J Clin Periodontol 1995;22(3):229-34.

Chen D, Zhao M, Mundy GR. Bone morphogenetic proteins. Growth Factors 2004;22(4):233-41.

Urist MR, Strates BS. Bone morphogenetic protein. J Dent Res 1971;50(6):1392-406.

Mellonig JT. Freeze-dried bone allografts in periodontal reconstructive surgery. Dent Clin North Am 1991;35(3):505-20.

Leung WK, Corbet EF, Kan KW, Lo EC, Liu JK. A regimen of systematic periodontal care after removal of impacted mandibular third molars manages periodontal pockets associated with the mandibular second molars. J Clin Periodontol 2005;32(7):725-31.